1. Προϋποθέσεις Επιλογής 2017 - 2018 για Σπουδές σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, πραγματοποιούνται μετακινήσεις φοιτητών/τριών σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν σε αυτά μία περίοδο των σπουδών τους, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φοιτητών:

Οι φοιτητές:

 1. Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας
 2. Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης 
 3. Δεν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει περίοδος σπουδών που να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα έχουν:

 • Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους.
 • Οι φοιτητές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει μία κινητικότητα Erasmus (είτε σπουδές είτε Πρακτική Άσκηση
 • Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια.

 

Κριτήρια επιλογής φοιτητών:

Τα γενικά κριτήρια επιλογής των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις μετακινήσεις προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ είναι τα εξής:

 • Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
 • Η συσσώρευση Διδακτικών Μονάδων από τα επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα
 • Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στο Ίδρυμα υποδοχής
 • Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση
 • Η συνέντευξη με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο
 • Το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή
 • Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
 • Η γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

 

Επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής:

Ορισμένα Ακαδημαϊκά Τμήματα έχουν θέσει επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής για τους υποψηφίους τους ως εξής:

 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας

Προπτυχιακές Σπουδές: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μετά το πρώτο έτος σπουδών. 

Προϋπόθεση Συμμετοχής είναι η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών μαθημάτων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής παρακολούθηση τριών (3) τουλάχιστον μεταπτυχιακών μαθημάτων. Υποχρέωση είναι η εγγραφή και παρακολούθηση ενός τουλάχιστον μαθήματος του Πανεπιστημίου Υποδοχής κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Προπτυχιακές Σπουδές: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μετά το πρώτο έτος σπουδών 

 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Δεν έχουν τεθεί ειδικά κριτήρια επιλογής φοιτητών

 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

Δεν έχουν τεθεί ειδικά κριτήρια επιλογής φοιτητών

 

Τμήμα Ψυχολογίας

Προπτυχιακές Σπουδές: Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών (Α’ & Β’ Εξαμήνου). Εναλλακτικά και κατά περίπτωση, μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτητές για τους οποίους θα έχουν δημοσιευθεί αποτελέσματα επιτυχούς συμμετοχής τους στις εξετάσεις μέχρι την αναχώρησή τους.

 

Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Προπτυχιακές Σπουδές: Η επιτυχής εξέταση στα 3/4 των μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών (Α’ και Β’ εξαμήνου).

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

Προπτυχιακές Σπουδές: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μετά το δεύτερο έτος σπουδών – Προϋπόθεση συμμετοχής η επιτυχής παρακολούθηση 12 Υποχρεωτικών μαθημάτων. Το κριτήριο αυτό δεν είναι δεσμευτικό για την αίτηση συμμετοχής, καθώς εξετάζεται το συνολικό προφίλ εκάστοτε φοιτητή.

 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Προπτυχιακές Σπουδές: Δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

 • φοιτητές που δεν έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα τού Α’ & Β’ Εξαμήνου (6 το κάθε εξάμηνο)
 • φοιτητές που συμπλήρωσαν τις διδακτικές μονάδες για τη λήψη πτυχίου και οφείλουν μόνο το σύνολο ή μέρος των ΔΜ της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας 
 • φοιτητές που έχουν συμπληρώσει χρόνο σπουδών μεγαλύτερο από το μισό πέραν του υποχρεωτικού χρόνου φοίτησης, οκτώ συν τέσσερα (8+4) εξάμηνα και έχουν συγκεντρώσει λιγότερο από το μισό του συνόλου των ΔΜ που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι ΔΜ της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας.

 

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δεν έχουν τεθεί ειδικά κριτήρια επιλογής φοιτητών.

 

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.