3. Διαδικασία & Έγγραφα ΠΡΙΝ την αναχώρησή σας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο

  • Αίτηση συμμετοχής

Προθεσμία κατάθεσης: Μετακινούμενοι ακ. έτους 2019-2020: 30/05/2019 (ΧΕ), 31/10/2019 (ΕΕ)

Στην Αίτηση Συμμετοχής δηλώνετε με ακρίβεια τα προσωπικά στοιχεία σας καθώς επίσης και στοιχεία σχετικά με τη μετακίνησή σας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανόμενου και του χρονικού διαστήματος που αντιστοιχεί στη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου του Ιδρύματος Υποδοχής. Σημειώνεται ότι η αναγραφόμενη αυτή χρονική διάρκεια πρέπει να συμφωνεί με τη χρονική διάρκεια της υποτροφίας που αναφέρεται στη σύμβαση (έντυπο ii.). Σε περίπτωση που οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης του ακαδημαϊκού εξαμήνου δεν είναι γνωστές μέχρι την προθεσμία κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να δηλώσετε αυτές που είναι πλησιέστερα στις γενικές περιόδους του Πανεπιστημίου υποδοχής, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ή μπορούν να σας παρασχεθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας με το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα την καταθέσετε στο ΔΣΕΕ το συντομότερο δυνατό, καθώς με την κατάθεσή της εκκινεί η επίσημη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Μετά την κατάθεση της αίτησης, παραλαμβάνετε τον «Χάρτη φοιτητή Erasmus», όπου περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα.

 

  • Υποτροφία κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (Σύμβαση)

Προθεσμία κατάθεσης: Μετακινούμενοι ακ. έτους 2019-2020: 04/07/019 (ΧΕ), 31/10/2019 (ΕΕ)

Με το έντυπο αυτό συνομολογείται η νομική σχέση μεταξύ του μετακινούμενου υπότροφου και του Παντείου Πανεπιστημίου. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να το συμπληρώσετε προσεκτικά και καθαρά. Το συμπληρώνετε και το υποβάλετε στο ΔΣΕΕ σε τέσσερα αντίτυπα.

 

  • Learning Agreement for Studies (before Mobility)

Προθεσμία κατάθεσης: Μετακινούμενοι ακ. έτους 2019-2020: 30/05/2019 (ΧΕ), 31/10/2019 (ΕΕ)

Το Learning Agreement (συμφωνία σπουδών), ως παράρτημα της σύμβασης, είναι τμήμα της νομικής σχέσης των δύο συμβαλλόμενων. Σκοπός του είναι να πιστοποιήσει ότι ο υπότροφος Erasmus θα παρακολουθήσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής τα οποία έχουν από κοινού επιλεγεί από τον ίδιο και το Πανεπιστήμιο προέλευσης και συμφωνηθεί και με το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Πρέπει επίσης να συμπληρώνεται με προσοχή και δεν επιτρέπονται αλλαγές πάνω στο έγγραφο μετά την υπογραφή του από τους υπευθύνους καθηγητές.

Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να κάνετε αλλαγές στην αρχική δήλωση μαθημάτων μετά την άφιξή σας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, σας δίνεται η δυνατότητα να καταθέσετε μια συμπληρωματική δήλωση: θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES και να ακολουθήσετε απαραίτητα εκ νέου τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (Βήματα 1-8). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνουν αλλαγές πάνω στο συμπληρωμένο έγγραφο του αρχικού Learning Agreement.

Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συμφωνίας Σπουδών1, η οποία κρίνεται απαραίτητη κατά την άφιξη του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα ολοκληρώνεται και θα επισημοποιείται εντός ενός μηνός από την άφιξη του φοιτητή. Για το λόγο αυτό, μόλις φτάσετε στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής θα τους ζητήσετε Confirmation of Arrival στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία άφιξής σας, προκειμένου να μπορούμε να υπολογίσουμε το διάστημα του ενός μήνα. To έγγραφο αυτό θα μας το στέλνετε σκαναρισμένο ή με fax (+30 210 920 14 85) και θα μας καταθέτετε το πρωτότυπο κατά την επιστροφή σας. Βλέπε Learning Agreement for Studies (During the mobility)

 

Για να συμπληρώσετε το Learning Agreement θα πρέπει να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:

Βήμα 1. Ενημερωθείτε για τα μαθήματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Η ενημέρωση μπορεί να γίνει κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας με το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Βήμα 2. Προεπιλέξτε μαθήματα από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου υποδοχής με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με τα μαθήματα του κανονικού προγράμματος σπουδών σας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Βήμα 3. Συναντηθείτε με τον υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Συντονιστή για το Πανεπιστήμιο υποδοχής σας, ο οποίος είναι αρμόδιος να επικυρώσει τις προεπιλογές των μαθημάτων σας, αφού υποδείξει ενδεχόμενες αλλαγές ή απορρίψει μαθήματα, για να τα αντικαταστήσει με μαθήματα πιο συναφή ως προς το πρόγραμμα σπουδών σας, έτσι ώστε, εκτός από την αναγνώριση, να διευκολυνθεί η αντιστοιχία των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστείτε επιτυχώς στο εξωτερικό με μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας.
Βήμα 4. Συναντηθείτε και με τον Τμηματικό Συντονιστή σας, προκειμένου να επικυρώσει το έγγραφο.
Βήμα 5. Υποβάλετε το Learning Agreement στο ΔΣΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί για επικύρωση από τον Ιδρυματικό Συντονιστή
Βήμα 6. Παραλάβετε το Learning Agreement από το ΔΣΕΕ μετά και αυτήν την επικύρωση
Βήμα 7. Αποστείλετε το Learning Agreement στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ώστε να επικυρωθεί και από τους αντίστοιχους αρμόδιους και να επιστραφεί σ’ εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να συνοδεύσετε το συγκεκριμένο έγγραφο με σαφείς οδηγίες προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής, ώστε το πλήρως υπογεγραμμένο και επικυρωμένο πρωτότυπο Learning Agreement να βρίσκεται εγκαίρως στον Ατομικό Φάκελο Erasmus σας, δηλαδή πριν αναχωρήσετε για το εξωτερικό. Σας εφιστούμε την προσοχή, καθότι μερικά Ιδρύματα αμελούν να ολοκληρώσουν τη διεκπεραίωση των εγγράφων.
Βήμα 8. Tο πλήρως υπογεγραμμένο πρωτότυπο Learning Agreement το κρατάει ο φοιτητής και δίνει μία φωτοτυπία και στα δύο Πανεπιστήμια.
 

 

  • Φόρμα Ατομικών Στοιχείων

Προθεσμία κατάθεσης: Μετακινούμενοι ακ. έτους 2019-2020: 30/05/2019 (ΧΕ), 31/10/2019 (ΕΕ)

Στο έντυπο αυτό συμπληρώνετε τα ατομικά σας στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του Τραπεζικού σας   λογαριασμού, όπου θέλετε να κατατεθεί η υποτροφία σας.

  • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης

Προθεσμία κατάθεσης: Μετακινούμενοι ακ. έτους 2019-2020: 30/05/2019 (ΧΕ), 31/10/2019 (ΕΕ)

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπέζης όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ για να κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας. Στον λογαριασμό που θα μας γνωστοποιήσετε θα πρέπει να είστε δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

 

  • Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης

Προθεσμία κατάθεσης: Μετακινούμενοι ακ. έτους 2019-2020: 30/05/2019 (ΧΕ), 31/10/2019 (ΕΕ)

 Φωτοτυπία της Eυρωπαϊκής Kάρτας Aσφάλισης. Η κάρτα αυτή εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης που υποβάλετε στο φορέα όπου είστε ασφαλισμένοι. Εάν δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιο φορέα, μπορείτε να ασφαλιστείτε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με την ιδιότητα του φοιτητή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, όπου θα πληροφορηθείτε για τις σχετικές διαδικασίες.
Καθώς θα πρέπει να έχετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης σε ισχύ καθ'όλη τη διάρκεια της κινητικότητάς σας με το Πρόγραμμα Erasmus, σε περίπτωση που η κάρτα αυτή λήξει κατά τη διάρκεια που είστε στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχετε αφήσει εξουσιοδότηση σε κάποιον δικό σας προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή της.
Σημείωση 1: Όσοι έχετε ιδιωτική ασφάλιση, η οποία σας καλύπτει και στο εξωτερικό (καλύπτει δηαλδή όσα καλύπτει και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης), δε χρειάζεται να βγάλετε και Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.
Σημείωση 2: Οι μετακινούμενοι στην  Τουρκία, θα πρέπει να έχουν Ιδιωτική Ασφάλιση (σας έχει σταλεί και ξεχωριστό ενημερωτικό mail).

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.