Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη για το ακ. έτος 2018-2019

Αποτελέσματα επιλεγέντων φοιτητών/τριών για μετακίνηση για Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σύμφωνα με την από 16.3.2018 απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Ο αναρτημένος πίνακας έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα, την Επιτροπή Erasmus+ και τα ακαδημαϊκά Τμήματα. Ως εκ τούτου, με βάση τα μόρια που έχει συγκεντρώσει ο κάθε φοιτητής, για το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, προτάσσονται οι κινητικότητες με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων. Σύμφωνα με τα δεδομένα της χρηματοδότησης από το προηγούμενο έτος και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ δεν μας έχει γνωστοποιήσει το ακριβές ποσό χρηματοδότησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε πρώτη φάση θα χρηματοδοτηθούν άμεσα οι πρώτοι 200 επιλεγέντες φοιτητές/φοιτήτριες και οι υπόλοιποι θα ενημερωθούν για την πορεία της χρηματοδότησής τους μετά την τελική έγκριση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, που βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης της διπλωματικής και διδακτορικής εργασίας, εγκρίνονται για χρηματοδότηση άμεσα υπό τον όρο ότι η κινητικότητά τους θα διαρκέσει αποκλειστικά τρεις μήνες, προκειμένου να προβούν στην βιβλιογραφική έρευνα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

3. Σημειώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω επιλεγέντες φοιτητές, ανεξάρτητα εάν χρηματοδοτηθούν στην πρώτη ή σε επόμενες φάσεις υλοποίησης του Προγράμματος, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται τόσο από το Πανεπιστήμιο Προέλευσης όσο και από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής για την υλοποίηση της κινητικότητας. Δίνεται οδηγία να μην προβούν σε καμία οικονομικής φύσεως δέσμευση (εισιτήρια, στέγαση, κλπ.) προτού ενημερωθούν εγγράφως από το Τμήμα ΔΣΕΕ ότι έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε ενέργειά τους σχετίζεται με οικονομική επιβάρυνσή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους.

4. Είναι σαφές ότι οι επιλεγέντες φοιτητές, που έχουν καταθέσει εκπρόθεσμη αίτηση, έχουν χαμηλή προτεραιότητα σε σχέση με τους συναδέλφους τους με εμπρόθεσμες αιτήσεις, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι είναι δυνατόν να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων από τους φοιτητές με εμπρόθεσμη αίτηση.

Σημείωση 1η: Στη στήλη «Χ/Ε ΕΞ. ή ΕΤΟΣ» του excel σημειώνεται η περίοδος μετακίνησής σας (ΧΕ= χειμερινό εξάμηνο, ΕΕ= εαρινό εξάμηνο, ΕΤΟΣ).                              

Σημείωση 2η: Όποιος από εσάς επιθυμεί να μετακινηθεί διαφορετικό διάστημα από αυτό που σημειώνεται, θα πρέπει να μας αποστείλει mail μέχρι την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του.

Σημείωση 3η: Για οποιαδήποτε ένσταση παρακαλούμε να την αποστείλετε με mail στο γραφείο μας μέχρι και την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, καμία ένσταση δε γίνεται δεκτή. Όσοι δεν έχουν επιλεγεί, μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την μοριοδότησή τους από το γραφείο μας.

Μετά την αποδοχή της τοποθέτησής σας και εντός των προσεχών ημερών, θα σας κοινοποιηθεί το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλουμε στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής σας, με το οποίο θα τους ανακοινώνουμε το όνομά σας (nomination e-mail). Eκείνοι, με τη σειρά τους, θα σας στείλουν το ενημερωτικό υλικό. 

Προκειμένου να πληροφορηθείτε περαιτέρω για τις διαδικασίες που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε για τη μετακίνησή σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, θα πρέπει να παραστείτε στην ενημερωτική συνάντηση που θα οργανώσει το Τμήμα μας, για την οποία θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα και με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας (erasmus.panteion.gr).

 Κατάλογος Επιλεγέντων για Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη 2018-2019

#Outgoing2018_2019Panteion

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences