Προκήρυξη Erasmus+ International Credit Mobility ακ. έτους 2019 - 2022 για Επιμόρφωση

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου με την από 23-12-2019 απόφασή της ενέκρινε την Προκήρυξη για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility 2019-2022, αλλά και της τροποποίησης του αντίστοιχου προγράμματος 2018-2020 μετά την πρόσφατη εγκριθείσα από το ΙΚΥ πρότασή μας για συνεργασία με Πανεπιστήμια του Καναδά, προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρών-εταίρων του Προγράμματος. H συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών/ περιόδων παρατήρησης/ επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης/ τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την από 08.10.2019 απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του προσωπικού (διοικητικού ή/και διδακτικού) του Ιδρύματός μας, μετά από αίτησή τους, με προτεραιότητα στoυς ακαδημαϊκούς συντονιστές της συμφωνίας, δηλαδή, όσους έχουν προτείνει τη συγκεκριμένη διεθνή συνεργασία και ιδιαίτερα όσους έχουν συμμετάσχει ενεργά στην αίτηση-υποβολή της πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και τα στελέχη  του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη και το περιεχόμενο της πρότασής μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου επτά (7) ημερών συνολικά.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility 2019-2022 η μετακίνηση μπορεί να γίνει σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού για τα οποία έχει εγκριθεί συνεργασία Erasmus+ και έχουν υπογράψει διμερή συμφωνία (Bilateral Agreement) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης προβλέπεται:

i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, σύμφωνα με εφάπαξ χρηματοδότηση, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα,

ii. η καταβολή υποτροφίας – ημερήσια αποζημίωση από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής στη χώρα υποδοχής (για τις ημέρες δραστηριότητας) και τις μέρες ταξιδίου και είναι καθορισμένη, εγκεκριμένη και προϋπολογισμένη από το Πρόγραμμα. Τα ποσά που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2022 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+) και εξαρτώνται από τον συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φάκελο της ομάδας χωρών στις οποίες μετακινείται ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του διδακτικού/διοικητικού για επιμόρφωση στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες/διοικητικοί υπάλληλοι διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (συγκεκριμένες ημερομηνίες κινητικότητας, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, ασφάλιση, VISA, διαμονή, εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019–2022, η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Τα μέλη διοικητικού/διδακτικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο επιμόρφωσης σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού χωρών-εταίρων του Προγράμματος έως και 31/7/2020 με το Πρόγραμμα του 2018-2020 ή έως 31-7-2022 (τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό ανάλογα με το Πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η κινητικότητα και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Προγράμματος 2019-2022 ), θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας (βλ.site Erasmus+) εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία θα ανακοινωθεί μετά την έγκριση της Προκήρυξης από τη Σύγκλητο. Δεκτή και η εντός της προθεσμίας ηλεκτρονική αποστολή «σκαναρισμένου» αντίγραφου υπογεγραμμένης αίτησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η επιλογή Ιδρύματος Προορισμού καθώς και η χρονική περίοδος μπορεί είναι ενδεικτικές και να αλλάξουν μετά την υποβολή της αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Τμήμα ΔΣΕΕ για την διαθεσιμότητα θέσεων κινητικοτήτων και κονδυλίων.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Erasmus+ International Credit Mobility, σύμφωνα με τους όρους για κινητικότητα επιμόρφωσης που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

 1. τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility 2019-2022 και 2018-2020,
 2. τη Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ 2019-2022 και τροποποίηση-προσθήκη στη σύμβαση του Προγράμματος 2018-2020,
 3. την πρόταση για τη δράση της κινητικότητας επιμόρφωσης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος 2019-2022 και 2018-2020, όπως υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
 4. την από 08/10/2019 απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ International Credit Mobility σχετικά με την κινητικότητα προς επιμόρφωση και σε ό,τι δεν αναφέρεται στη νέα απόφαση ισχύουν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής:

Α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού:

 • όσοι είναι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Διμερών Συμφωνιών Erasmus+
 • όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα επιμόρφωσης

B. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:

α. Κατ’ αρχήν μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος, καθώς και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον έχουν μια διαρκή χρονικά σχέση με το Ίδρυμα και επομένως πληρούν συνεχείς/πάγιες ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτό δόθηκε ως οδηγία στους εκπροσώπους των ελληνικών ΑΕΙ σε ημερίδα του ΙΚΥ.

β. Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι κατ’ αρχήν μια (1) φορά κατ’ έτος και για 7 ημέρες συνολικά ανά κινητικότητα, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Προγράμματος και του Ιδρύματός μας, τα διαθέσιμα κονδύλια και τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Πρωταρχικό κριτήριο για την επιλογή των μετακινουμένων αποτελεί το περιεχόμενο της υποβληθείσας πρότασης στην Ε.Ε., η περιγραφή της στρατηγικής για το συγκεκριμένο θέμα της κινητικότητας για επιμόρφωση, καθώς και οι ανάγκες του Ιδρύματος υποδοχής για ενημέρωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, τα εργαλεία Erasmus, τις διαδικασίες και την δομή των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ως εκ τούτου, σε πρώτη φάση μετακινούνται ακαδημαϊκοί και τμηματικοί συντονιστές και στελέχη του Προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι για το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility ως «έτος» νοείται η χρονική περίοδος που καλύπτει τη χρονική περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος, το οποίο συνήθως είναι διετές ή τριετές και έχει ως έναρξη την 1η/06 εκάστου έτους (εφόσον έχει υπογραφεί η κεντρική σύμβαση με το ΙΚΥ και κατατεθεί η εγκεκριμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ) και λήξη την 31η/07 του επόμενου ή μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους. 

γ. Για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση για το ακαδ έτος 2019-2022 και γενικά για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν προτεραιότητα όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης. Για τους υπόλοιπους αιτηθέντες, η επιλογή με σειρά προτεραιότητας γίνεται, σύμφωνα με πάγια σχετική απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, σύμφωνα με την οποία ισχύει το κριτήριο του αριθμού συμμετοχών στο Πρόγραμμα για κάθε αιτούμενο προς μετακίνηση. Προς τούτο, η Επιτροπή Erasmus+ συντάσσει πίνακα των υποψηφίων προς μετακίνηση με σειρά προτεραιότητας, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, πλην όμως σε κάθε περίπτωση η τελική επιλογή είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της Επιτροπής Erasmus+ International Credit Mobility. Το Τμήμα ΔΣΕΕ, που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση του Προγράμματος και έχει την εικόνα της απορρόφησης των κονδυλίων, εντέλλεται να υλοποιεί τις κινητικότητες ανάλογα με τα οικονομικά διαθέσιμα και στους χρόνους (προθεσμίες υποβολών των απαραίτητων δικαιολογητικών) που αυτό κρίνει προς όφελος του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

δ. Συγκεκριμένο σχέδιο επιμόρφωσης και τεκμηριωμένο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της κινητικότητας για ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία ως προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος. Επιπλέον, για την έγκριση της κινητικότητας για επιμόρφωση από την Επιτροπή Erasmus+ International Credit Mobility απαιτούνται α) έγγραφη άδεια από τον Προϊστάμενο (σε περίπτωση διοικητικού προσωπικού) ή τον Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο μετακινούμενος/ Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει ο Πρόεδρος/ Πρύτανη ανάλογα με τον μετακινούμενο (σε περίπτωση διδακτικού προσωπικού). Στην περίπτωση μετακίνησης Προέδρου Τμήματος ή Κοσμήτορα Σχολής απαιτείται άδεια από τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη αντίστοιχα και β) συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Erasmus+ International Credit Mobility, (για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού), αφού προσκομισθεί το γράμμα αποδοχής (letter of acceptance) από το Ίδρυμα υποδοχής και προσχέδιο κινητικότητας.

ε. Γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς ή σχετικές ειλημμένες αποφάσεις του Ιδρύματός μας.

στ. κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus+ και της  Συγκλήτου.

 

Θέσεις κινητικότητας Erasmus+ International Credit Mobility ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

για Επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ ICM 2019-2022

και υπόλοιπες κινητικότητες και τροποποίηση του Προγράμματος 2018-2020 

Οι θέσεις που αφορούν στο πρόγραμμα 2019-2022 θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την 31η Ιουλίου 2022 (ημέρα επιστροφής) και του 2018-2020 έως 31η Ιουλίου 2020. 

Για τους συμμετέχοντες με σοβαρή αναπηρία προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας.

Οι διαθέσιμες θέσεις για επιμόρφωση στις χώρες εταίρους είναι οι ακόλουθες:

* Τα Πανεπιστήμια των χωρών που έχουν σημειωθεί με αστερίσκο δεν έχουν υπογράψει έως σήμερα διμερή συμφωνία.

Δικαιολογητικά  για την υποβολής  της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 1. Αίτηση* (κατεβάστε εδώ το αρχείο MS Doc).
 2. Συνοπτικό υπόμνημα σχετικό με την κινητικότητα (motivation letter)

 

Η διαδικασία επιλογής είναι η εξής:

 1. Το προς επιμόρφωση προσωπικό αποστέλλουν ηλεκτρονικά και μόνον στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Καλούνται οι υποψήφιοι για κινητικότητα σε συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Erasmus+ ICM .
 3. H απόφαση της Επιτροπής Erasmus +ICM κατατίθεται στην Σύγκλητο για τελική έγκριση. 

 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων Αποστολή Δικαιολογητικών μετά από συνεννόηση της Πρυτάνεως με το Τμήμα Δ.Σ.Ε.Ε..

*οι Αιτήσεις γίνονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού/διοικητικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ.

Ο αριθμός των κινητικοτήτων και η διάρκειά τους καθορίζονται από το πρόγραμμα, που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ, και περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου μας και των αντίστοιχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού (βλ. αναρτημένο πίνακα). Η κινητικότητα για επιμόρφωση μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μετά την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας με τον κάθε εταίρο.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80%  της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη  μετακίνηση):

 1. Έγκριση του Τμήματος/Προϊσταμένου Τμήματος προέλευσης για την απουσία κατά την περίοδο επιμόρφωσης.
 2. Σχέδιο Εργασίας (Training Agreement) εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής.
 3. Σύμβαση  σε τέσσερα αντίτυπα.
 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).
 5. Ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Πρόγραμμα και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Erasmus ICM.
 6. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κινητικότητα, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα Erasmus.

Επιπλέον πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+).

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

 1. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό.
 2. Παραστατικά εισιτηρίων [ηλεκτρονικά εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων,  φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].
 3. Έκθεση (report) επιμόρφωσης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαφορετικά επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος)».

Προθεσμία για την κατάθεση/αποστολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κινητικότητα επιμόρφωσης μέσω του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility: 13 Ιανουαρίου 2020

 

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences