Οι Στόχοι του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο ως επικεφαλής του Ομίλου, μαζί με όλα τα Ιδρύματα και τους κοινωνικούς φορείς που τον απαρτίζουν, έχει ως πρωταρχικό στόχο:

  1. Τη βελτίωση της ποιότητας της Πρακτικής Άσκησης και την επέκτασή της σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών και του Παντείου Πανεπιστημίου αλλά και των Εταίρων μας.

  2. Τη βελτίωση της ποιότητας και ποσοτικής αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό το άνοιγμα προς την κοινωνία.

  3. Την ανάπτυξη της σχέσης της αγοράς εργασίας - Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  4. Τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την τοποθέτηση φοιτητών και αποφοίτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τον περιορισμό της ανεργίας και την προώθηση της απασχολησιμότητας.

  5. Την αύξηση του βαθμού αποδοχής από τους θεσμούς της αγοράς των τυπικών προσόντων που αποκτούνται μέσω της συνεργασίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της προηγμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

  6. Την περαιτέρω ανάπτυξη της Πρακτικής Άσκησης μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Δραστηριότητες προώθησης και διάδοσης του προγράμματος με σκοπό την αύξηση της κινητικότητας για πρακτική άσκηση.

  7. Ανεύρεση θέσεων για πρακτική άσκηση και ανάπτυξη επαφών με επιχειρήσεις.

  8. Την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τη διάδοση αυτών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

  9. Διεύρυνση του αντίκτυπου που έχει η πρακτική άσκηση στους συμμετέχοντες, η οποία τελικώς επιδρά στην διαμόρφωση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και των πρακτικών.

Μπείτε στην ομάδα του Ομίλου μας στο Facebook!

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences