Προκήρυξη: Erasmus+ International Credit Mobility 2016-17 για Σπουδές εκτός Ευρώπης

Προθεσμία Κατάθεσης - Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών / τριών του ERASMUS+ International Credit Mobility, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών στα Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν σε αυτά μία περίοδο των σπουδών τους, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζεται από τη διμερή συμφωνία που έχει υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και στο Πανεπιστήμιο των Φιλιππινών (University of Philippines).

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φοιτητών:

Οι φοιτητές:

 1. Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας
 2. Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης
 3. Δεν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει περίοδος σπουδών που να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα έχουν:

 • Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους.
 • Οι φοιτητές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει μία κινητικότητα Erasmus (είτε σπουδές είτε Πρακτική Άσκηση). 
 • Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια.

Κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών:

 1. Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
 2. Η συσσώρευση Διδακτικών Μονάδων από επιτυχημένα μαθήματα
 3. Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στο Ίδρυμα υποδοχής 
 4. Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση
 5. Η συνέντευξη με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο
 6. Το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή
 7. Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
 8. Η γνώση χειρισμού Η/Υ
 9. Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα κριτήρια μοριοδοτούνται όπως καθορίζεται με το σχετικό πίνακα (απόφαση Π.Σ. 27/01/2011) που βρίσκεται αναρτημένος στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστοσελίδα μας.

Προσοχή! Υπάρχουν επιπλέον Ακαδημαϊκά Κριτήρια Επιλογής ανά Τμήμα, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:

 1. Αίτηση. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα
 2. Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος.
 3. Αντίγραφα πιστοποιητικών για όσα σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών κ.λ.π. αναφέρονται στην Αίτηση-Βιογραφικό Σημείωμα 
 4. Βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος εγγραφής του φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει το τμήμα προέλευσης (βλ. επιπλέον Ακαδημαϊκά Κριτήρια Επιλογής ανά Τμήμα)

Με την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προβεί στην επεξεργασία της κατάστασης αναλυτικής βαθμολογίας τους.

Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Τμήμα μας όσο και μετέπειτα με τα Πανεπιστήμια υποδοχής είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών (απόφαση Π.Σ. 27/01/2011) είναι η εξής: 

 1. οι φοιτητές καταθέτουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά 
 3. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψήφιου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή
 4. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψηφίους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή
 5. ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια
 6. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων

Η πρωτότυπη αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κίτρινο Κτήριο, ισόγειο), από 12/12/2016 έως και 16/12/2016 και ώρες 10:00–14:00 καθημερινά. 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences