3. Διαδικασία & Έγγραφα πριν την αναχώρησή σας για Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης

Προθεσμία κατάθεσης όλων των κατωτέρω: κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Αίτηση συμμετοχής

Στην Αίτηση Συμμετοχής δηλώνετε με ακρίβεια τα προσωπικά στοιχεία σας καθώς επίσης και στοιχεία σχετικά με τη μετακίνησή σας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανόμενου και του χρονικού διαστήματος που αντιστοιχεί στη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου του Ιδρύματος Υποδοχής. Σημειώνεται ότι η αναγραφόμενη αυτή χρονική διάρκεια πρέπει να συμφωνεί με τη χρονική διάρκεια της υποτροφίας που αναφέρεται στη σύμβαση (έντυπο ii.). Σε περίπτωση που οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης του ακαδημαϊκού εξαμήνου δεν είναι γνωστές μέχρι την προθεσμία κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να δηλώσετε αυτές που είναι πλησιέστερα στις γενικές περιόδους του Πανεπιστημίου υποδοχής, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ή μπορούν να σας παρασχεθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας με το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Αφού συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα την καταθέσετε στο ΔΣΕΕ το συντομότερο δυνατό, καθώς με την κατάθεσή της εκκινεί η επίσημη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Μετά την κατάθεση της αίτησης, παραλαμβάνετε τον «Χάρτη φοιτητή Erasmus», όπου περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ιδιότητα.

 

 • Υποτροφία κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (Σύμβαση)

Με το έντυπο αυτό συνομολογείται η νομική σχέση μεταξύ του μετακινούμενου υπότροφου και του Παντείου Πανεπιστημίου. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να το συμπληρώσετε προσεκτικά και καθαρά. Το συμπληρώνετε και το υποβάλετε στο ΔΣΕΕ σε τρία αντίτυπα. (Μονογράφετε κάθε μία σελίδα και στην τελευταία υπογράφετε).

 

 • Learning Agreement for Studies (before Mobility)

Το Learning Agreement (συμφωνία σπουδών), ως παράρτημα της σύμβασης, είναι τμήμα της νομικής σχέσης των δύο συμβαλλόμενων. Σκοπός του είναι να πιστοποιήσει ότι ο υπότροφος Erasmus θα παρακολουθήσει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής τα οποία έχουν από κοινού επιλεγεί από τον ίδιο και το Πανεπιστήμιο προέλευσης και συμφωνηθεί και με το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Πρέπει επίσης να συμπληρώνεται με προσοχή και δεν επιτρέπονται αλλαγές πάνω στο έγγραφο μετά την υπογραφή του από τους υπευθύνους καθηγητές.

Στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να κάνετε αλλαγές στην αρχική δήλωση μαθημάτων μετά την άφιξή σας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, σας δίνεται η δυνατότητα να καταθέσετε μια συμπληρωματική δήλωση: θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES και να ακολουθήσετε απαραίτητα εκ νέου τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω (Βήματα 1-8). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνουν αλλαγές πάνω στο συμπληρωμένο έγγραφο του αρχικού Learning Agreement.

Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Συμφωνίας Σπουδών1, η οποία κρίνεται απαραίτητη κατά την άφιξη του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα ολοκληρώνεται και θα επισημοποιείται εντός ενός μηνός από την άφιξη του φοιτητή. Για το λόγο αυτό, μόλις φτάσετε στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής θα τους ζητήσετε Confirmation of Arrival στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία άφιξής σας, προκειμένου να μπορούμε να υπολογίσουμε το διάστημα του ενός μήνα. To έγγραφο αυτό θα μας το στέλνετε σκαναρισμένο ή με fax (+30 210 920 14 85) και θα μας καταθέτετε το πρωτότυπο κατά την επιστροφή σας. Βλέπε Learning Agreement for Studies (During the mobility)

 

Για να συμπληρώσετε το Learning Agreement θα πρέπει να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:

Βήμα 1. Ενημερωθείτε για τα μαθήματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Η ενημέρωση μπορεί να γίνει κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας με το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Βήμα 2. Προεπιλέξτε μαθήματα από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου υποδοχής με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με τα μαθήματα του κανονικού προγράμματος σπουδών σας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Βήμα 3. Συναντηθείτε με τον υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Συντονιστή για το Πανεπιστήμιο υποδοχής σας, ο οποίος είναι αρμόδιος να επικυρώσει τις προεπιλογές των μαθημάτων σας, αφού υποδείξει ενδεχόμενες αλλαγές ή απορρίψει μαθήματα, για να τα αντικαταστήσει με μαθήματα πιο συναφή ως προς το πρόγραμμα σπουδών σας, έτσι ώστε, εκτός από την αναγνώριση, να διευκολυνθεί η αντιστοιχία των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστείτε επιτυχώς στο εξωτερικό με μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας.
Βήμα 4. Συναντηθείτε και με τον Τμηματικό Συντονιστή σας, προκειμένου να επικυρώσει το έγγραφο.
Βήμα 5. Υποβάλετε το Learning Agreement στο ΔΣΕΕ, προκειμένου να προωθηθεί για επικύρωση από τον Ιδρυματικό Συντονιστή
Βήμα 6. Παραλάβετε το Learning Agreement από το ΔΣΕΕ μετά και αυτήν την επικύρωση
Βήμα 7. Αποστείλετε το Learning Agreement στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ώστε να επικυρωθεί και από τους αντίστοιχους αρμόδιους και να επιστραφεί σ’ εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να συνοδεύσετε το συγκεκριμένο έγγραφο με σαφείς οδηγίες προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής, ώστε το πλήρως υπογεγραμμένο και επικυρωμένο πρωτότυπο Learning Agreement να βρίσκεται εγκαίρως στον Ατομικό Φάκελο Erasmus σας, δηλαδή πριν αναχωρήσετε για το εξωτερικό. Σας εφιστούμε την προσοχή, καθότι μερικά Ιδρύματα αμελούν να ολοκληρώσουν τη διεκπεραίωση των εγγράφων.
Βήμα 8. Tο πλήρως υπογεγραμμένο πρωτότυπο Learning Agreement το κρατάει ο φοιτητής και δίνει μία φωτοτυπία και στα δύο Πανεπιστήμια.
 

 

 • Φόρμα Ατομικών Στοιχείων

  Στο έντυπο αυτό συμπληρώνετε τα ατομικά σας στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του Τραπεζικού σας   λογαριασμού, όπου θέλετε να κατατεθεί η υποτροφία σας.

 • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης

  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπέζης όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού και το ΙΒΑΝ για να κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας. Στον λογαρασμό που θα μας γνωσστοποήσετε θα πρέπει να είστε δκαιούχοι ή συνδκαιούχοι.

 • Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλσης

  Φωτοτυπία της Eυρωπαϊκής Kάρτας Aσφάλισης. Η κάρτα αυτή εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης που υποβάλετε στο φορέα όπου είστε ασφαλισμένοι. Εάν δεν είστε ασφαλισμένοι σε κάποιο φορέα, μπορείτε να ασφαλιστείτε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με την ιδιότητα του φοιτητή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, όπου θα πληροφορηθείτε για τις σχετικές διαδικασίες.
  Καθώς θα πρέπει να έχετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης σε ισχύ καθ'όλη τη διάρκεια της κινητικότητάς σας με το Πρόγραμμα Erasmus, σε περίπτωση που η κάρτα αυτή λήξει κατά τη διάρκεια που είστε στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχετε αφήσει εξουσιοδότηση σε κάποιον δικό σας προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή της.

  KAI
 • Αντίγραφο Συμβολαίου Ασφάλειας Ζωής

  Η ασφάλεια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
   - Ασφάλεια Υγείας
  Ο Συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με τη βασική εθνική ασφάλιση υγείας καθώς και με ιδιωτική ασφάλιση υγείας και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού
  - Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων
  Ο Συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν από αυτόν από αμέλειά του ως φυσικό πρόσωπο τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε Χώρα Εταίρο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.
  - Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος
  Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα του Συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα). Ασφάλιση για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που προκαλούνται στον συμμετέχοντα ως φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε Χώρα Εταίρο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.
 • Εθνική Θεώρηση Εισόδου Visa

  Αντίγραφο της Εθνικής Θεώρησης Εσόδου Visa - Άδειας Παραμονής για φοιτητές

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences