5. Διαδικασία Αναγνώρισης Σπουδών Erasmus

Αφού προσκομίσετε τα παραπάνω έγγραφα, προκειμένου να διενεργηθεί η διαδικασία αναγνώρισης των σπουδών σας στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+, θα χρειαστεί να καταθέσετε στο Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι.

Αίτηση αναγνώρισης

(παρέχεται από τη Γραμματεία του Ακαδημαϊκού Τμήματός σας) των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς στο Ίδρυμα Υποδοχής με συνημμένα:

  • Αντίγραφο όλων των Learning Agreement / Changes to Original Proposed Study Programme πλήρως επικυρωμένων από τα Ιδρύματα υποδοχής και προέλευσης (παρέχονται από το ΔΣΕΕ, μετά την ολοκλήρωση διεκπεραίωσης τους)
  • Το Transcript of Records ή την ημιεπίσημη κατάσταση βαθμολογίας (παρέχεται από το ΔΣΕΕ, μετά την ολοκλήρωση διεκπεραίωσής του)

Αφού κατατεθούν τα παραπάνω επικυρωμένα πιστοποιητικά, είναι αυτονόητη η αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Τμήματός σας. Τα μαθήματα αναγνωρίζονται με την αντίστοιχη βαθμολογία στην κλίμακα 1-10, καθώς και τις διδακτικές μονάδες τους, εφόσον προκύπτει αντιστοιχία με συγκεκριμένα υποχρεωτικά ή επιλογής μαθήματα του προγράμματος σπουδών σας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η σχετική αντιστοιχία, τα μαθήματα σας αναγνωρίζονται ως επιλογής (απαλάσσοντάς σας από ανάλογα μαθήματα επιλογής για τη λήψη πτυχίου) ή ως επιπλέον μαθήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πτυχίο σας χωρίς βαθμολογία.

Υπεύθυνος για την αναγνώριση και την αντιστοίχιση της βαθμολογίας και των διδακτικών μονάδων κάθε μαθήματος είναι o Τμηματικός Υπεύθυνος του προγράμματος.

Επίσης οφείλετε να γνωστοποιήσετε στο ΔΣΕΕ αν, μετά την επιστροφή σας στην Ελλάδα, τύχατε ομαλής αναγνώρισης των σπουδών σας στο εξωτερικό από το Ακαδημαϊκό Τμήμα σας ή αν προέκυψαν τυχόν προβλήματα στη σχετική διαδικασία. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του προγράμματος Erasmus γενικότερα, χωρίς να έχουν επιπτώσεις στην υποτροφία.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences