2020 Call Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) for Teaching

Προκήρυξη κινητικότητας Διδασκαλίας ICM Erasmus+
σε χώρες Εταίρους του Προγράμματος

Πρόγραμμα ICM 2020 και διαθέσιμη υπόλοιπη επιχορήγηση
Προγραμμάτων ICM 2018 και 2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος International Credit Mobility Erasmus+ (ICM) προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε χώρες εταίρους του Προγράμματος με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες -Bilateral Agreements- (στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ/Erasmus+ είναι διαθέσιμος ο πίνακας με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού) ICM Panteion partnerships

Στις αρχές του έτους 2020 ενέκυψε η πανδημία COVID-19 και όλα τα Ιδρύματα-εταίροι, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Μονάδων (στην περίπτωσή μας του ΙΚΥ) υποχρεωθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη και πρωτόγνωρη κατάσταση. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της υποβολής πρότασης του Προγράμματος ICM Erasmus+ 2020 ανακοινώθηκαν και μας κοινοποιήθηκαν από την Ε.Ε. και το ΙΚΥ στις 12-10-2020. Για το έτος 2021 με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προβλέπεται να υποβληθούν νέες προτάσεις και νέες επιχορηγήσεις από την Ε.Ε., δεδομένου ότι όλα τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια αντιμετώπισαν προβλήματα στην απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων των προηγουμένων ετών και έχουν μεγάλα αδιάθετα υπόλοιπα λόγω της πανδημίας. Είναι σαφές ότι οι έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν σε σχέση με τις μετακινήσεις μεταξύ των χωρών αλλά και τη λειτουργία των Ιδρυμάτων εμπόδισαν την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος, η οποία στηρίζεται στην «κινητικότητα». Επομένως, για το Πρόγραμμα του 2020 δεν προβήκαμε σε Προκήρυξη, αφού ακόμη και τα προηγούμενα Προγράμματα 2018 και 2019, Πρόγραμμα 2018 (με παράταση 3ετές), αλλά κυρίως και Πρόγραμμα 2019 (με παράταση 3ετές), (οι κινητικότητες για διδασκαλία υλοποιούνται κατά μέγιστο ποσοστό κατά το εαρινό εξάμηνο του επόμενου έτους), είχαν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία και τα διαθέσιμα κονδύλια δεν είχαν απορροφηθεί. Στη συνέχεια με το νέο ακαδημαϊκό έτος και αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι με το Πρόγραμμα Erasmus+ φορείς (Ε.Ε., ΙΚΥ, συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια) οργάνωσαν σε νέες βάσεις τη λειτουργία του Προγράμματος Erasmus+ και το κυριότερο αφού η Ε.Ε. έδωσε παράταση σε όλα τα προγράμματα και μάλιστα με εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης της κινητικότητας («εικονική» κινητικότητα, δηλαδή από απόσταση, μεικτή κινητικότητα, δηλαδή συνδυασμός δια ζώσης και από απόσταση) και επιπλέον αφού δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την διαχείριση των προγραμμάτων εν μέσω πανδημίας, προβαίνουμε σε ανοικτή προκήρυξη για το πρόγραμμα 2020 και αδιάθετη υπόλοιπη επιχορήγηση των προγραμμάτων 2018 και 2019, προκειμένου να απορροφηθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Δηλαδή, παράλληλα με την προκήρυξη του Προγράμματος 2020, παραμένουν ενεργές όλες οι προκηρύξεις που αφορούν τα προηγούμενα προγράμματα 2018 και 2019, τα οποία έχουν παραταθεί και έχουν ακόμη αδιάθετες επιχορηγήσεις.

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για χρονική διάρκεια, όπως αυτή καθορίζεται από το ίδιο το Πρόγραμμα, ανάλογα με τον χρηματοδοτικό φάκελο στον οποίο ανήκει η χώρα και το συγκεκριμένο Ίδρυμα υποδοχής. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID-19 και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΚΥ είναι δυνατή η πραγματοποίηση κινητικότητας για διδασκαλία και από απόσταση, είτε παραμένοντας στην έδρα του Πανεπιστημίου αποστολής είτε μεταβαίνοντας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και υλοποιώντας από απόσταση το πρόγραμμα ή ακόμα και με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία, σύμφωνα με τους όρους που θα έχουν συμφωνηθεί με το Ίδρυμα-εταίρο. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο μετακινούμενος να πραγματοποιήσει τμήμα της χρονικής διάρκειας της κινητικότητας στην ημεδαπή και το υπόλοιπο τμήμα στην αλλοδαπή. Οι οικονομικοί όροι της κινητικότητας με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία αναλύονται κατωτέρω.

Για τις μετακινήσεις διδασκαλίας προβλέπεται:

i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, όπως αυτή καθορίζεται από το ίδιο το Πρόγραμμα.

ii. η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και έχει ήδη υπολογιστεί και καθοριστεί από το Πρόγραμμα, ανάλογα με τον χρηματοδοτικό φάκελο στον οποίο ανήκει η χώρα και το συγκεκριμένο Ίδρυμα υποδοχής. Τα ποσά που ισχύουν για τα Προγράμματα 2018, 2019 και 2020 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ (Erasmus+) ανακατεύθυνση στον πίνακα, αλλά για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων συνιστάται η επικοινωνία με το Τμήμα ΔΣΕΕ μέσω τηλεφωνικής ενημέρωσης, αλληλογραφίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με καθορισμένο ραντεβού δια ζώσης.

Σημειώνεται ότι οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους θα ακολουθήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιθείσας κινητικότητας κάθε διδάσκοντα (από απόσταση διδασκαλία, δια ζώσης διδασκαλία, συνδυασμός των δύο τύπων διδασκαλίας). Είναι σαφές ότι η επιχορήγηση ταξιδίου, δηλαδή η αποζημίωση για την δαπάνη των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής στο/από το Ίδρυμα του εξωτερικού καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα μετακινηθεί στην έδρα του Πανεπιστημίου υποδοχής. Αντίστοιχα, η ημερήσια επιχορήγηση προβλέπεται μόνον στην περίπτωση μετακίνησης, δηλαδή δια ζώσης δραστηριότητας και για όσες ημέρες αυτή διαρκεί. Επομένως, για κινητικότητα με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία, καταβάλλονται τα έξοδα εισιτηρίων με βάση τους όρους του Προγράμματος και η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα που ο μετακινούμενος βρίσκεται στην αλλοδαπή συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο διδασκαλίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως αυτές επικοινωνούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα ΔΣΕΕ, έτσι ώστε να ακολουθηθούν ορθά όλες οι διαδικασίες για την έγκαιρη καταβολή της ατομικής επιχορήγησης.

 

Για όλα τα Προγράμματα (2018, 2019 και 2020), οι ενδιαφερόμενοι για πραγματοποίηση κινητικότητας θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Διδασκαλίας.

Η αίτηση μετακίνησης για Διδασκαλία Erasmus+ ICM (εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο MS Word) βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη για όλα τα Προγράμματα θα παραμείνει ανοικτή έως την ολική απορρόφηση των διαθεσίμων κονδυλίων και σε κάθε περίπτωση έως ένα εύλογο χρονικό όριο πριν τη λήξη του κάθε Προγράμματος. Δεκτή και η ηλεκτρονική αποστολή «σκαναρισμένου» αντίγραφου υπογεγραμμένης αίτησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Για το Πρόγραμμα 2018 που λήγει 31-7-2021 οι διδάσκοντες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχει συναφθεί η Διμερής Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement) η τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό είναι η 31η/7/2021.

Για το Πρόγραμμα 2019 που λήγει 31-7-2022 οι διδάσκοντες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχει συναφθεί η Διμερής Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement) η τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό είναι η 31η/7/2022.

Για το Πρόγραμμα 2020 που λήγει 31-7-2023 οι διδάσκοντες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχει συναφθεί η Διμερής Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement) η τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό είναι η 31η/7/2023.

Για όλα τα Προγράμματα, προτεραιότητα για μετακίνηση έχουν οι ακαδημαϊκοί συντονιστές των συμφωνιών, οι οποίοι, όμως, θα πρέπει σε εύλογο χρόνο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες (προσκόμιση «invitation letter»), έτσι ώστε το Τμήμα ΔΣΕΕ να γνωρίζει εγκαίρως τις διαθέσιμες ή μη διαθέσιμες θέσεις κινητικότητας και να έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει επιτυχώς την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

 

Η ακριβής χρονική περίοδος μετακίνησης είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει μετά την υποβολή της αίτησης, για αντικειμενικούς λόγους (π.χ. ανωτέρας βίας, πανδημίας, υγείας, υπαιτιότητα του φορέα υποδοχής κ.λπ), αλλά σε κάθε περίπτωση η διάρκειά της δεν μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που ορίζει το Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους (επιλεξιμότητα) για κινητικότητα διδασκαλίας που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας (κριτήρια προτεραιότητας, π.χ. ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος, φοιτητοκίνηση, φόρτος εργασίας κλπ. όπως αυτά ορίσθηκαν προγενέστερα από την Επιτροπή Erasmus+ και ισχύουν έως σήμερα) και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων, ο οποίος θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος, με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

  1. τον Οδηγό Προγράμματος Erasmus+ για το Πρόγραμμα ICM,
  2. τις Συμβάσεις Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ για τα Προγράμματα 2018, 2019 και 2020 και
  3. το γενικό πλαίσιο των αποφάσεων που έχει ληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Erasmus+ ICM κατά την προηγούμενη περίοδο του προγράμματος και το οποίο iσχύει και για τα Προγράμματα 2018, 2019 και 2020 έως τη λήξη τους. Σε ό,τι δεν αναφέρεται στο πλαίσιο αυτό, ισχύουν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής ICM. Συγκεκριμένα:

 Με βάση την εγκριθείσα χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χρονική διάρκεια κινητικότητας για διδασκαλία και το ύψος της επιχορήγησης θα ακολουθήσουν τους όρους του Προγράμματος.

 Τα κριτήρια επιλογής-προτεραιότητας των υποψηφίων για κινητικότητα διδασκαλίας έχουν ως  κατωτέρω:

α) Οι Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, οι τμηματικοί και οι ακαδημαϊκοί συντονιστές Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας κινητικότητας ανεξαρτήτως ποσοστού κινητικότητας φοιτητών, αφού εκ των πραγμάτων συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος, φέροντας τον αναλογούντα φόρτο εργασίας για τις δράσεις του Προγράμματος. Επιπροσθέτως, οι ακαδημαϊκοί συντονιστές της συμφωνίας διατηρούν προτεραιότητα για κινητικότητα στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή συνεργασία.

β) Για επιπλέον κινητικότητες για τους προαναφερόμενους ενδιαφερόμενους ή κινητικότητες για τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματός μας θα ληφθούν υπόψη i) αριθμός συμμετοχών στο Πρόγραμμα έως σήμερα (οι διδάσκοντες που δεν έχουν κάνει χρήση του Προγράμματος μπορούν να μετακινηθούν ανεξάρτητα από την εμπλοκή τους στο Πρόγραμμα μέχρι σήμερα κατά προτεραιότητα εφόσον έχουν προβεί σε ενέργειες για σύναψη νέων συμβολαίων συνεργασίας με κάποιο Πανεπιστήμιο). Δηλαδή, θα πρέπει πριν την κινητικότητα να έχουν έλθει σε επαφή και «πρώτη» συμφωνία με το Ίδρυμα του εξωτερικού και να υπολείπεται η επεξεργασία των όρων της τελικής συμφωνίας και η επικύρωσή της, ii) το ποσοστό κινητικότητας φοιτητών (εισερχομένων και εξερχομένων) ανά διδάσκοντα και iii) ο αριθμός τυχόν συμβολαίων συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα του εξωτερικού εκτός αυτού που θέλουν να μετακινηθούν (με ιδιαίτερο βάρος στα συμβόλαια που περιλαμβάνουν κινητικότητα φοιτητών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση διδασκόντων που είναι δυνατόν να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που χορηγείται στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι η ικανοποίηση των κατατεθεισών αιτήσεων μετακίνησης για διδασκαλία θα πραγματοποιείται εκτιμώντας τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια αλλά, κυρίως, την ενεργή συμμετοχή και ενασχόληση του κάθε υποψηφίου με το Πρόγραμμα ICM Erasmus+.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν ως πρώτη δόση την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (70% ή 80% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη μετακίνηση, ανάλογα με το Πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται η κινητικότητα):

i.   Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων.

ii.  Σύμβαση συμπληρωμένη σε τέσσερα αντίτυπα.

iii. Σχέδιο διδασκαλίας ήδη εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου υποδοχής.

iv. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

v. Ασφάλειες (υγείας: ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλιση υγείας για την χώρα υποδοχής)

vi. Visa

Πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+) και προσεχώς θα αναρτηθούν και όποιες αλλαγές έχουν προβλεφθεί λόγω πανδημίας (π.χ. blended mobility).

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 30% ή 20% της υποτροφίας, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

i. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας (οι ημέρες κατά τις οποίες ο μετακινούμενος βρισκόταν στο Ίδρυμα υποδοχής για διδασκαλία, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου) στο εξωτερικό και ο αριθμός των διδακτικών ωρών.

ii. Παραστατικά εισιτηρίων [ηλεκτρονικά εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων, τυχόν φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].

iii. Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό παρήχθη στο πλαίσιο της διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής.

iv. Έκθεση (report) του διδάσκοντος (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, – διαφορετικά επιστρέφεται μέρος ή ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences