Οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος

Διάρκεια της Υποτροφίας - Όροι της Υποτροφίας (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Η χρηματική υποτροφία που χορηγείται ορίζεται από τη σύμβαση και έχει διάρκεια μόνο για το χρόνο που αναγράφεται σε αυτήν. Από τη σύμβαση επίσης προβλέπεται ελάχιστος χρόνος παραμονής στο εξωτερικό 3 μηνών και μέγιστος 12 μηνών. Αν λοιπόν, ενώ η υποτροφία είναι τρίμηνης διάρκειας, εσείς επιστρέψετε νωρίτερα από το εξωτερικό, υποχρεούστε στην επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.

Εξαίρεση γίνεται μόνο στην περίπτωση που, λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ορίζει τη διάρκεια του τριμήνου μικρότερη των 90 ημερών. Πάντως, ακόμη και στην περίπτωση αυτή, δικαιολογείται επιστροφή σας στην Ελλάδα κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 15 ημέρες νωρίτερα.

Αν η υποτροφία είναι μεγαλύτερης διάρκειας από 3 μήνες, αλλά η τελική πραγματική διάρκεια της παραμονής σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής είναι μικρότερη από αυτή που έχει περιγραφεί στη σύμβαση, τότε θα πρέπει να επιστρέψετε το ποσό που αναλογεί στο χρόνο που δεν παραμείνατε στο εξωτερικό, εκτός εάν πιστοποιείται λόγος ανωτέρας βίας.

Σε αυτήν την περίπτωση θα αποφανθεί το συλλογικό όργανο του Ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι για το ύψος του χρηματικού ποσού της υποτροφίας που δικαιούστε. Προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωση ανωτέρας βίας, θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του οικείου Ακαδημαϊκού Τμήματος.

Το σύστημα υπολογισμού της διάρκειας της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό παρέχεται σε όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας από το ΙΚΥ, και βασίζεται σε ημέρες και πλήρεις μήνες.

Για περιόδους κινητικότητας μεγαλύτερες των 3 μηνών ισχύουν τα εξής:

Ως αποδεικτικό για την ακριβή περίοδο παραμονής σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής χρησιμοποιείται το Supervisor’s Report. Η υπογραφή του εγγράφου «Υποτροφία κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές» (Σύμβαση) από εσάς σημαίνει και την αποδοχή των παραπάνω όρων.

 

Επισημαίνεται ότι:

Σε περίπτωση οφειλής ποσού από εσάς, θα πρέπει να επιστρέψετε ακριβώς το συγκεκριμένο ποσό σε ευρώ μέσα σε καθορισμένη προθεσμία και στο λογαριασμό τράπεζας που θα σας γνωστοποιηθεί με επιστολή από το ΔΣΕΕ. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταθέσετε αντίγραφο της κατάθεσής σας αυτής στο ΔΣΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, δεσμεύεται το μητρώο σας (δε διεκπεραιώνονται δηλώσεις μαθημάτων, ορκωμοσίες κλπ) έως ότου εκλείψει η οικονομική εκκρεμότητα.

 

Χρηματοδότηση 

Η υποτροφία χορηγείται σε δύο δόσεις για την περίοδο σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής του εξωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναγράφονται στο έγγραφο «Υποτροφία κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές» (Σύμβαση) και τις διευκρινίσεις για τη διάρκεια υποτροφίας (βλ. ανωτέρω).

Το ΔΣΕΕ πιστώνει το ποσό που ισούται με το 80% του ανώτατου ποσού υποτροφίας που σας αντιστοιχεί στο λογαριασμό που έχετε γνωστοποιήσει μέσω της Σύμβασης που έχετε καταθέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα από την καταβολή της επιχορήγησης από το ΙΚΥ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Αίτημα του δικαιούχου για καταβολή του υπολειπόμενου ποσού της υποτροφίας, εφόσον απαιτείται, θα θεωρείται ότι συνιστά η υποβολή του Supervisor’s Report και της Έκθεσης Σπουδών.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός που έχετε δηλώσει για την πίστωση της υποτροφίας σας τηρείται σε άλλη τράπεζα, η τραπεζική προμήθεια για τη μεταφορά του ποσού βαρύνει εσάς.

 

Ύψος Υποτροφίας Κινητικότητας ERASMUS+

Η υποτροφία που χορηγείται στους φοιτητές Erasmus δεν αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό, παρά χορηγείται για να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από αυτήν την κινητικότητα.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή φοιτητών ΑΜΕΑ στο Erasmus+, έχει προβλεφθεί διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών, η οποία επιτρέπει να χορηγηθεί στους φοιτητές αυτούς υποτροφία μεγαλύτερη της βασικής. Επίσης για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία έχει προβλεφθεί υποστηρικτική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή ανανεώνεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων που τυχόν προκύψουν σχετικά με το ύψος υποτροφίας, ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΔΣΕΕ.

 

Ποσά Επιχορήγησης Μετακινούμενων Φοιτητών για Σπουδές 2019 - 2020

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: 

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 100€ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences