Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

Πληροφορίες για τους Μετακινούμενους Φοιτητές για Σπουδές 2018-2019

Φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και μετακινούνται μόνο για σπουδές θα λαμβάνουν επιπλέον της μηνιαίας επιχορήγησης το ποσό των 200€.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:

Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ορισμοί:

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.

Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

 Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Τα κριτήρια για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι:

Πρώτη περίπτωση

Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται η ατομική και η οικογενειακή φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
- Αρχικά θα ελέγχονται και οι δύο φορολογικές δηλώσεις
- Θα λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση με το υψηλότερο εισόδημα
- Θα ελέγχεται στον Γ2 πίνακα του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης, ο κωδικός 9035 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
- Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχεται ο κωδικός 003 και 004 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
- Θα διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και γονείς), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
-->Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει  είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα. 

Εφόσον ο φοιτητής/τρια δεν έχει ατομική φορολογική δήλωση υποχρεούται να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

Εάν στο οικογενειακό εκκαθαριστικό δεν αναγράφεται το ΑΜΚΑ του φοιτητή, λαμβάνεται υπόψη μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του φοιτητή (ατομικό εκκαθαριστικό). Σημειώνεται ότι εάν δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος και δεν προσκομίσει και εκκαθαριστικό με βάση την ατομική φορολογική δήλωση τότε δε δικαιούται πρόσθετης επιχορήγησης.

Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και δεν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού στον έναν γονέα, τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα και των δύο γονέων με βάση τα επιμέρους εκκαθαριστικά. Σημειώνεται ότι εφόσον ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν παντρευτεί εκ νέου και υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση με τον/την  νέο/α σύζυγο, τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου,  καθώς και τα προστατευόμενα μέλη συνολικά και για τους δύο διαζευγμένους γονείς.

Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού, στον έναν γονέα, τότε λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί. Στην περίπτωση που ο γονέας έχει παντρευτεί εκ νέου και υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με τον/την  νέο/α σύζυγο τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου,  καθώς και τα προστατευόμενα μέλη που περιλαμβάνονται στη δήλωση του γονέα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Ε1 του γονέα κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος (ή και των δύο γονέων εάν είναι διαζευμένοι)

2. Εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του γονέα (ή και των δύο γονέων εάν είναι διαζευμένοι)

3. Ε1 ατομικό του φοιτητή 

4. Εκκαθαριστικό ατομικής φορολογικής δήλωσης του φοιτητή

5. Δικαστική απόφαση για επιμέλεια ή διαζευκτήριο (εάν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση για την επιμέλεια)

6. Σε περίπτωση που ο/η φοιτήτρια/ης δεν υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

 

 

Δεύτερη περίπτωση

Για τους φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους και θα αξιολογείται ως εξής:
- Θα ελέγχεται στον Γ2 πίνακα της φορολογικής δήλωσης ο κωδικός 9035 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
- Στην ανάλυση κωδικών – ποσών, θα ελέγχεται ο κωδικός 003 όπου αναφέρονται τα εξαρτώμενα τέκνα
- Θα διαιρείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ με τον αριθμό των ατόμων όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση (τέκνα και σύζυγος εάν υπάρχουν), προκειμένου να προκύψει το κατά κεφαλήν εισόδημα
--> Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα που προκύπτει  είναι έως 7.500 ευρώ, τότε οι φοιτητές που  μετακινούνται για Σπουδές θα δικαιούνται την πρόσθετη επιχορήγηση των 200 ευρώ το μήνα.

 Στην περίπτωση των φοιτητών όπου κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την πρόσθετη επιχορήγηση, έχουν συμπληρώσει το 25ο  έτος της ηλικίας τους, τότε θα λαμβάνεται υπόψη το πιο πρόσφατο εκδοθέν εκκαθαριστικό ανεξάρτητα αν είχε μικρότερη ηλικία κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Εφόσον ο φοιτητής/τρια δεν έχει υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση δεν δικαιούται πρόσθετης επιχορήγησης.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Ε1 ατομικό του φοιτητή 

2. Εκκαθαριστικό ατομικής φορολογικής δήλωσης του φοιτητή

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Παράδειγμα 1: Φοιτητής προσκομίζει ατομική και οικογενειακή φορολογική δήλωση.
α) Ατομική φορολογική δήλωση ------- Εισόδημα 6.000 ευρώ
β) Οικογενειακή φορολογική δήλωση ------ Εισόδημα 30.000 ευρώ και  τέσσερα (4) μέλη π.χ. (2 γονείς και 2 παιδιά) άρα 7.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα
Συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή φορολογική δήλωση για την καταβολή της επιπλέον επιχορήγησης των φοιτητών.

 

Παράδειγμα 2:  Φοιτητής προσκομίζει ατομική και οικογενειακή φορολογική δήλωση.
α) Ατομική φορολογική δήλωση ------- Εισόδημα 10.000 ευρώ
β) Οικογενειακή φορολογική δήλωση ------ Εισόδημα 30.000 ευρώ και  τέσσερα (4) μέλη π.χ. (2 γονείς και 2 παιδιά), άρα 7.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα
Συνεπώς λαμβάνεται υπόψη η ατομική φορολογική δήλωση για την καταβολή της επιπλέον επιχορήγησης των φοιτητών.

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences