Προϋποθέσεις - Διαδικασία Επιλογής 2017 - 2018 για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φοιτητών:

Οι φοιτητές:

 1. Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας
 2. Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα έχουν:

 • Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους.
 • Οι φοιτητές που έχουν ήδη πραγματοποιήσει μία κινητικότητα Erasmus (είτε σπουδές είτε Πρακτική Άσκηση
 • Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια.

 

Διαδικασία επιλογής φοιτητών: 

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών (απόφαση Π.Σ. 27/01/2011) είναι η εξής: 

 

 1. Oι φοιτητές καταθέτουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 2. Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 3. Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδα του, τους υποψηφίους σε συνέντευξη, για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του Τμηματικού Συντονιστή. 

 4. O αρμόδιος Τμηματικός Συντονιστής συντάσσει λίστα προτεραιότητας /κατάταξης των αιτούντων, βάσει της τελικής τους μοριοδότησης, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια. 

 5. Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους αιτούντες την λίστα προτεραιότητας/κατάταξης των υποψηφίων. 

 

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους πως ενδεχομένως οι ανωτέρω πληροφορίες να τροποποιηθούν. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγξουν πολύ προσεκτικά τις πληροφορίες που θα αναφέρονται στην Προκήρυξη κατά την οποία θα υποβάλουν την αίτησή τους, καθώς αυτές και μόνο θα ισχύουν για την μετακίνησή τους.

 

Κριτήρια επιλογής φοιτητών:

των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις μετακινήσεις για Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ είναι τα εξής:

 • Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
 • Η συσσώρευση Διδακτικών Μονάδων από τα επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα
 • Η γνώση ξένων γλωσσών
 • Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση
 • Η συνέντευξη με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο
 • Το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή
 • Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
 • Η γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

Μοριοδότηση εξερχομένων

Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά υποψηφίων, θα διενεργείται ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των στοιχείων ως εξής:

Μέσος Όρος Επίδοσης Μαθημάτων

Συντελεστής ειδικού βάρους: 1,5

Διδακτικές μονάδες

Επιτυχώς εξεταζόμενα μαθήματα: 1

Ξένες Γλώσσες

 • Συντελεστής ειδικού βάρους ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής: 2 μόρια

 • Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια

 • Βεβαίωση για μαθήματα για επόμενο επίπεδο γλωσσομάθειας από τον κατατιθέμενο τίτλο σπουδών: 2 μόρια

 

Λοιπές Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες Συναφούς Γνωστικού Αντικειμένου

(Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια, Εργασίες κλπ)

1 μόριο για κάθε δραστηριότητα που αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό (έως 10 μόρια συνολικά)

 

Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 • Με πιστοποίηση (ECDL): 5 μόρια
 • Με πιστοποίηση από τίτλο σπουδών του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης: 3 μόρια
 • Με βεβαίωση από ιδιωτικό φορέα: 2 μόρια

 

Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Motivation) - Αιτιολόγηση: 50 μόρια 

Συνέντευξη: 50 μόρια

 

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences