Πρακτική Άσκηση Erasmus+ 2018: Συμπληρωματική Προκήρυξη

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει της λήψης των μηνυμάτων σας με το Γράμμα Αποδοχής (εδώ κατεβάζετε το αρχείο MS Word) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

Εδώ κατεβάζετε το αρχείο MS Word - PDF της Αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019.

Διάστημα Πρακτικής Άσκησης: 2 μήνες (ελάχιστο) – 3 μήνες (μέγιστο).

Προϋπόθεση συμμετοχής: δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε τους 12 μήνες κινητικότητας με το Πρόγραμμα Erasmus+ συνολικά στον κύκλο σπουδών που βρίσκεστε (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), είτε για Σπουδές, είτε για Πρακτική Άσκηση.

Λήξη περιόδου Πρακτικής Άσκησης: 31 Μαΐου 2020.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:

 • Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες της Ευρώπης* (εκτός από κινητικότητες εντός Ελλάδας). 
 • Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία, Ισλανδία).

* Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 της απόφασης 2013/755/ΕΕ* του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:EL:PDF), για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση μεριμνά ώστε άτομα και οργανισμοί από ή προς Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ( να είναι επιλέξιμοι για το Erasmus+, σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για το κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται τα εν λόγω ΥΧΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα και οι οργανισμοί από τις ΥΧΕ συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με το στάτους «Χώρας του Προγράμματος», θεωρώντας ως Χώρα του Προγράμματος το κράτος μέλος της Ε.Ε. με το οποίο συνδέονται. Η λίστα ΥΧΕ διατίθεται στο: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/eu-oct-dialogue_en

 

Περίοδος της Πρακτικής Άσκησης: 

Από 2 μέχρι 12 μήνες (η μέγιστη διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Erasmus+ Παντείου Πανεπιστήμιου με βάση τις αιτήσεις και την χρηματοδότηση). 

Μετά τον καθορισμό της μέγιστης διάρκειας κινητικότητας, ΔΕΝ θα χρηματοδοτούνται παρατάσεις περιόδου πρακτικής άσκησης, αλλά μπορούν να εγκριθούν παρατάσεις zero-grant (μηδενικής επιχορήγησης). Σε περίπτωση διαθέσιμων κονδυλίων, αυτά θα διανεμηθούν με βάση την αρχή της αναλογικότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας ανώτατης διάρκειας έως και 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ υπολογίζεται και αυτή στην ανώτατη διάρκεια. Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση.

 

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

 • Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

  - Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων).
  - Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου.
  - Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  - Ερευνητικό ινστιτούτο - Ίδρυμα.
  - Σχολείο/ Ινστιτούτο/ Εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων).

 • Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ.

 • Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

 • Ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα του προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων ΔΕΝ είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:

 • Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο).

 • Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικές Μονάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φοιτητών:

Οι φοιτητές:

 • Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

 • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

 • Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα

 • Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών (Συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ).

 • Άτομα που έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύναται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πρακτικής άσκησης. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το ίδρυμα ανώτατης / τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

 

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

 • Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε φορέα της χώρας προέλευσής τους.

 • Οι φοιτητές που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση.

 

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας: Μετακινήσεις φοιτητών ΑΜΕΑ

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών:

 • Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
 • Η συσσώρευση Διδακτικών Μονάδων από επιτυχημένα μαθήματα
 • Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της oμιλούμενης στο Ίδρυμα υποδοχής 
 • Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση
 • Η συνέντευξη με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο
 • Το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή 
 • Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
 • Η γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Η συμμετοχή σε σεμινάριασυνέδριαημερίδες κλπ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχουν επιπλέον Ακαδημαϊκά Κριτήρια Επιλογής ανά Τμήμα!

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:

 1. Αίτηση (MS Word - PDF). Η αίτηση θα πρέπει να σε έγχρωμη εκτύπωση διπλής όψεως (μπρος-πίσω). Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.

 2. Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα που γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής βρίσκεται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, παρακαλούμε όπως μας καταθέσει βεβαίωση εκμάθησης της γλώσσας.

 3. Αντίγραφα πιστοποιητικών για όσα σεμινάρια, συνέδρια, εκμάθηση υπολογιστών κ.λ.π. αναφέρονται στην Αίτηση-Βιογραφικό Σημείωμα.

 4. Βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος εγγραφής του φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει το Τμήμα προέλευσης (βλ. κριτήρια επιλογής).

 5. Γράμμα Αποδοχής / Letter of Acceptance (MS Word - PDF) από τον φορέα, εφόσον υπάρχει. Εάν το γράμμα αποδοχής δεν κατατεθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι και τις 30 Απριλίου 2018 (Θα δοθεί προτεραιότητα στους φοιτητές/τριες που θα καταθέσουν Letter of Acceptance ως δικαιολογητικό στην παρούσα αίτησή τους).

Με την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πρόσβαση στην κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας τους.

Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Τμήμα μας όσο και μετέπειτα με το φορέα υποδοχής είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων.

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής: 

 1. Oι φοιτητές καταθέτουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 2. Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 3. Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδα του, τους υποψηφίους σε συνέντευξη, για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του Τμηματικού Συντονιστή.

 4. O αρμόδιος Τμηματικός Συντονιστής συντάσσει λίστα προτεραιότητας /κατάταξης των αιτούντων, βάσει της τελικής τους μοριοδότησης, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

 5. Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους αιτούντες την λίστα προτεραιότητας/κατάταξης των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές θα πρέπει να μας καταθέσουν την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά σε έως και την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020, προκειμένου να περάσουν συνέντευξη από τον Τμηματικό τους Συντονιστή και να οριστεί η σειρά κατάταξης με την οποία θα μετακινηθούν.

 

Επιπλέον Πληροφορίες - Βοηθητικά έγγραφα

 

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών: Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης νέο κτήριο (ισόγειο) έως και 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 10:00–13:00 κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 17671 Καλλιθέα.

Τηλ. +30 210 920 1486 || Φαξ +30 210 920 1485

Web page: Εξερχόμενοι Φοιτητές για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Like us on Facebook: Erasmus+ Panteion University

 

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών: Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

Οι αιτήσεις κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Γραφείο Erasmus+ (Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νέο Κτήριο, ισόγειο) έως και την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 10:00–13:00.


Στοιχεία Επικοινωνίας: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γραφείο Erasmus+

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136,

17671 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. +30 210 920 14 86 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στις συστημένες αποστολές μέσω ταχυδρομείου ή courier ΜΗΝ αναγράφετε όνομα παραλήπτη στον φάκελο.

Οι συστημένες αποστολές παραλαμβάνονται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο μόνο με την ένδειξη: Γραφείο Erasmus+. Εάν υπάρχει όνομα παραλήπτη δημιουργούνται καθυστερήσεις. Tο όνομα του αποστολέα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει στον φάκελο.

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Web site page: Εξερχόμενοι Φοιτητές για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences