Προκήρυξη για Κινητικότητα Επιμόρφωσης Erasmus+ ακαδ. έτους 2019-2020

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων για επιμόρφωση φύλλο Β' (STT)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρών του Προγράμματος. H συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου από 2 διαδοχικές ημέρες  έως 2 μήνες (χωρίς το χρόνο ταξιδίου). Ωστόσο, πάγια απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ και με βάση την εκάστοτε διαθέσιμη χρηματοδότηση είναι ότι η κινητικότητα για επιμόρφωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες.

 

Η μετακίνηση μπορεί να γίνει (Οδηγός Προγράμματος Erasmus+):

1. σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία είναι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση,

2. σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία (Bilateral Agreement) για επιμόρφωση. Αν επιλεγεί από τον υποψήφιο προς μετακίνηση Πανεπιστήμιο με το οποίο δεν υπάρχει τρέχουσα συμφωνία, θα πρέπει, αφού έλθει ο μετακινούμενος σε συμφωνία, μέσω αλληλογραφίας, με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω διοικητική διευθέτηση,

3. σε επιλέξιμες επιχειρήσεις [«κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που είναι ενεργή στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή νεολαίας.»].

 

Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης, προβλέπεται:

i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως προκύπτει από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,

ii. η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής στη χώρα υποδοχής (για τις ημέρες δραστηριότητας) και τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ.  Τα ποσά που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+).

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του διδακτικού/διοικητικού για επιμόρφωση στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες/διοικητικοί υπάλληλοι διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020, η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Τα μέλη διοικητικού/διδακτικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο επιμόρφωσης σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού χωρών του Προγράμματος έως και 30/9/2020 (τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό), θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας έως 2 Σεπτεμβρίου 2019. Τα σχετικά έντυπα της κινητικότητας Erasmus+ για επιμόρφωση θα αναρτηθούν εν ευθέτω χρόνω στην ιστοσελίδα Erasmus+.

Η επιλογή Ιδρύματος προορισμού καθώς και η χρονική περίοδος είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν μετά την υποβολή.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους για κινητικότητα επιμόρφωσης που ισχύουν από το πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας, όπως αυτά εγκρίθηκαν και εφαρμόστηκαν κατά το ακαδ. έτος 2018-2019, σύμφωνα με την από 15-7-2019 σχετική απόφαση της Συγκλήτου και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

 1. τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
 2. τη Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ (ακαδ. έτος 2019-2020)
 3. την από 23/10/2018 απόφαση της Επιτροπής Εrasmus+ σχετικά με την κινητικότητα προς επιμόρφωση για το ακαδ. έτος 2018-2019, η οποία θα ισχύσει  και για το ακαδ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με την από 15-7-2019 σχετική απόφαση της Συγκλήτου, και σε ό,τι δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή ισχύουν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής:

 

Α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού:

- όσοι είναι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Διμερών Συμφωνιών Erasmus+

- όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα επιμόρφωσης

- όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία

 

B. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:

α. Κατ’ αρχήν μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος, καθώς και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον έχουν μια διαρκή χρονικά σχέση με το Ίδρυμα και επομένως πληρούν συνεχείς/πάγιες ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτό δόθηκε ως οδηγία στους εκπροσώπους των ελληνικών ΑΕΙ στην ημερίδα του ΙΚΥ στις 22-10-2018.

β. Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι κατ’ αρχήν μια (1) φορά κατ’ έτος και για 5 ημέρες συνολικά ανά κινητικότητα. Τα μέλη του διοικητικού, καθώς και του διδακτικού, προσωπικού δικαιούνται επιπλέον της μιας κινητικότητες ανά διαχειριστικό έτος, εφόσον το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κονδύλια και με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Επιπλέον, οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Τμήμα ΔΣΕΕ που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στο Πρόγραμμα, τα μέλη των Επιτροπών Erasmus+ και οι Γραμματείς των συνεδριάσεων των Επιτροπών όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής σε κάθε Πρόγραμμα Erasmus+ ανά διαχειριστικό έτος και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Προγράμματος και του Ιδρύματός μας, τα διαθέσιμα κονδύλια και τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Διευκρινίζεται ότι για το πρόγραμμα Erasmus+ ως «έτος» νοείται η χρονική περίοδος που καλύπτει μια ετήσια χρηματοδότηση, δηλαδή από 01/10 εκάστου έτους έως 30/09 του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.

γ. Για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση για το ακαδ έτος 2019-2020 έχουν προτεραιότητα όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης. Για τους υπόλοιπους αιτηθέντες, η επιλογή με σειρά προτεραιότητας γίνεται, σύμφωνα με την από 23-10-2018  σχετική απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, η οποία επικαιροποίησε το κριτήριο του αριθμού συμμετοχών στο Πρόγραμμα για κάθε αιτούμενο προς μετακίνηση και ισχύει και για το ακαδ. έτος 2019-2020. Προς τούτο, η Επιτροπή Erasmus+ συντάσσει πίνακα των υποψηφίων προς μετακίνηση με σειρά προτεραιότητας, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Το Τμήμα ΔΣΕΕ, που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση του Προγράμματος και έχει την εικόνα της απορρόφησης των κονδυλίων, εντέλλεται να υλοποιεί τις κινητικότητες ανάλογα με τα οικονομικά διαθέσιμα και στους χρόνους (προθεσμίες υποβολών των απαραίτητων δικαιολογητικών) που αυτό κρίνει προς όφελος του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

δ. Συγκεκριμένο σχέδιο επιμόρφωσης και τεκμηριωμένο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της κινητικότητας για ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία ως προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος. Επιπλέον, για την έγκριση της κινητικότητας για επιμόρφωση από την Επιτροπή Erasmus+ απαιτούνται α) έγγραφη άδεια από τον Προϊστάμενο (σε περίπτωση διοικητικού προσωπικού) ή τον Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο μετακινούμενος/ Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει ο Πρόεδρος/ Πρύτανη ανάλογα με τον μετακινούμενο (σε περίπτωση διδακτικού προσωπικού). Στην περίπτωση μετακίνησης Προέδρου Τμήματος ή Κοσμήτορα Σχολής απαιτείται άδεια από τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη αντίστοιχα και β) συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Erasmus+, (για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού), αφού προσκομισθεί το γράμμα αποδοχής (letter of acceptance) από το Ίδρυμα υποδοχής και προσχέδιο κινητικότητας.

ε. Γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς ή σχετικές ειλημμένες αποφάσεις του Ιδρύματός μας.

στ. κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus και της  Συγκλήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού/διοικητικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι, επειδή υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των φοιτητών/τριών για σπουδές και πρακτική άσκηση και δεδομένου ότι η χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συγκεκριμένη και όχι απεριόριστη, είναι δυνατόν μέρος του κονδυλίου της κινητικότητας για επιμόρφωση να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση, με μεταφορά των απαραίτητων κονδυλίων στη δράση αυτή, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, επειδή η στρατηγική του Ιδρύματός μας προτάσσει την κινητικότητα των φοιτητών/τριών.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80%  της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη  μετακίνηση):

 1. Έγκριση του Τμήματος/Προϊσταμένου Τμήματος προέλευσης για την απουσία κατά την περίοδο επιμόρφωσης.
 2. Σχέδιο Εργασίας (Training Agreement) εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής.
 3. Σύμβαση  σε τέσσερα αντίτυπα.
 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

Πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+).

 

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

 1. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό.
 2. Παραστατικά εισιτηρίων [ηλεκτρονικά εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων,  φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].
 3. Έκθεση (report) επιμόρφωσης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαφορετικά επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκθεση (report) υποβάλλεται στην Ε.Ε. και παράλληλα το PDF αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προθεσμία Υποβολής της αίτησης κινητικότητας για επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ : 2 Σεπτεμβρίου 2019

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

 

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

STA: Διδασκαλία,
STT: Επιμόρφωση

Αίτηση - Έντυπα Επιμόρφωσης (STT)

 

 1. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Επιμόρφωση (STT).

  Πρόγραμμα 2021 
  (MS Word Doc

 2. Σχέδιο Εργασίας (MS Word Doc
  Mobility Agreement Staff Mobility For Training  

 3. Φόρμα ατομικών στοιχείων. (MS Word Doc)

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.