Προκήρυξη Κινητικότητας Επιμόρφωσης Erasmus+ 2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρών του Προγράμματος με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες -Bilateral Agreements- (στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ/Erasmus+ είναι διαθέσιμος ο πίνακας με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού, αν και για κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να συμφωνηθεί ad hoc συνεργασία-συμφωνία μεταξύ δύο Ιδρυμάτων/φορέων για συγκεκριμένο συμμετέχοντα και για συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας/επιμόρφωσης, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ συμμετέχοντα, Ιδρύματος αποστολής και φορέα υποδοχής). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.

Στις αρχές του έτους 2020 ενέκυψε η πανδημία COVID-19 και όλα τα Ιδρύματα-εταίροι, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Μονάδων (στην περίπτωσή μας του ΙΚΥ) υποχρεωθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη και πρωτόγνωρη κατάσταση. Είναι σαφές ότι οι έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν σε σχέση με τις μετακινήσεις μεταξύ των χωρών αλλά και τη λειτουργία των Ιδρυμάτων εμπόδισαν την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος, η οποία στηρίζεται στην «κινητικότητα». Ως εκ τούτου, για το Πρόγραμμα του 2020 δεν προβήκαμε σε Προκήρυξη, αφού ακόμη και τα προηγούμενα Προγράμματα 2018 αλλά κυρίως του 2019 (οι κινητικότητες για επιμόρφωση υλοποιούνται κατά μέγιστο ποσοστό κατά το εαρινό εξάμηνο του επόμενου έτους) είχαν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία και τα διαθέσιμα κονδύλια δεν είχαν απορροφηθεί. Στη συνέχεια με το νέο ακαδημαϊκό έτος και αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι με το Πρόγραμμα Erasmus+ φορείς (Ε.Ε., ΙΚΥ, συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια) οργάνωσαν σε νέες βάσεις τη λειτουργία του Προγράμματος Erasmus+ και το κυριότερο αφού η Ε.Ε. έδωσε παράταση σε όλα τα προγράμματα και μάλιστα με εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης της κινητικότητας («εικονική» κινητικότητα, δηλαδή από απόσταση, μεικτή κινητικότητα δηλαδή συνδυασμός δια ζώσης και από απόσταση) και επιπλέον αφού δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την διαχείριση των προγραμμάτων εν μέσω πανδημίας, προβαίνουμε σε ανοικτή προκήρυξη για το πρόγραμμα του έτους 2020, προκειμένου να απορροφηθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Επίσης, παράλληλα με την εν λόγω προκήρυξη, παραμένουν ενεργείς όλες οι προκηρύξεις που αφορούν προηγούμενα προγράμματα, τα οποία έχουν παραταθεί και έχουν ακόμη αδιάθετες επιχορηγήσεις.

Η μετακίνηση μπορεί να γίνει  (Οδηγός Προγράμματος Erasmus+):

 1. σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία είναι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση,
 2. σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία (Bilateral Agreement) για επιμόρφωση. Αν επιλεγεί από τον υποψήφιο προς μετακίνηση Πανεπιστήμιο με το οποίο δεν υπάρχει τρέχουσα συμφωνία, θα πρέπει, αφού έλθει ο μετακινούμενος σε συμφωνία, μέσω αλληλογραφίας, με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω διοικητική διευθέτηση,
 3. σε επιλέξιμες επιχειρήσεις [«κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που είναι ενεργή στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή νεολαίας.»].

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου από 2 διαδοχικές ημέρες  έως 2 μήνες (χωρίς το χρόνο ταξιδίου). Ωστόσο, πάγια απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ και με βάση την εκάστοτε διαθέσιμη χρηματοδότηση είναι ότι η κινητικότητα για επιμόρφωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID-19 και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΚΥ είναι δυνατή η πραγματοποίηση κινητικότητας για επιμόρφωση και από απόσταση, είτε παραμένοντας στην έδρα του Πανεπιστημίου αποστολής είτε μεταβαίνοντας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και υλοποιώντας από απόσταση το πρόγραμμα ή ακόμα και με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση επιμόρφωση, σύμφωνα με τους όρους που θα έχουν συμφωνηθεί με το Ίδρυμα-εταίρο. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο μετακινούμενος να πραγματοποιήσει τμήμα της χρονικής διάρκειας της κινητικότητας στην ημεδαπή και το υπόλοιπο τμήμα στην αλλοδαπή. Οι οικονομικοί όροι της κινητικότητας με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία αναλύονται κατωτέρω.

Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης, προβλέπεται:

i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως προκύπτει από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,

ii. η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής στη χώρα υποδοχής (για τις ημέρες δραστηριότητας) και τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ.  Τα ποσά που ισχύουν για το Πρόγραμμα 2020 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+).

Σημειώνεται ότι οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους θα ακολουθήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιθείσας κινητικότητας κάθε διδάσκοντα (από απόσταση διδασκαλία, δια ζώσης διδασκαλία, συνδυασμός των δύο τύπων διδασκαλίας). Είναι σαφές ότι η επιχορήγηση ταξιδίου, δηλαδή η αποζημίωση για την δαπάνη των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής στο/από το Ίδρυμα του εξωτερικού καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα μετακινηθεί στην έδρα του Πανεπιστημίου υποδοχής. Αντίστοιχα, η ημερήσια επιχορήγηση προβλέπεται μόνον στην περίπτωση μετακίνησης, δηλαδή δια ζώσης δραστηριότητας και για όσες ημέρες αυτή διαρκεί. Επομένως, για κινητικότητα με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία, καταβάλλονται τα έξοδα εισιτηρίων με βάση την χιλιομετρική απόσταση και η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα που ο μετακινούμενος βρίσκεται στην αλλοδαπή συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του διδακτικού/διοικητικού για επιμόρφωση στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες/διοικητικοί υπάλληλοι διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

Για το Πρόγραμμα 2020 που λήγει 30-6-2022 η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Τα μέλη διοικητικού/διδακτικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο επιμόρφωσης σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού χωρών του Προγράμματος έως και 30/06/2022 (τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό), θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας (πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+). Η αίτηση (το σχετικό έντυπο) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναρτηθεί παράλληλα με την ανάρτηση της προκήρυξης και η προθεσμία υποβολής της αίτησης θα παραμείνει ανοικτή έως την ολική απορρόφηση των διαθεσίμων κονδυλίων. Δεκτή και η εντός της προθεσμίας ηλεκτρονική αποστολή «σκαναρισμένου» αντίγραφου υπογεγραμμένης αίτησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η επιλογή Ιδρύματος προορισμού καθώς και η χρονική περίοδος είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν μετά την υποβολή.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους (επιλεξιμότητα) για κινητικότητα επιμόρφωσης που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας όπως αυτά εγκρίθηκαν και εφαρμόστηκαν έως σήμερα (κριτήρια προτεραιότητας, π.χ. αριθμός συμμετοχών στο πρόγραμμα, συναφές αντικείμενο εργασίας, γνώση ξένης γλώσσας κλπ). και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

 1. τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
 2. τη Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ για το Πρόγραμμα 2020
 3. την από 23/10/2018 απόφαση της Επιτροπής Εrasmus+ σχετικά με την κινητικότητα προς επιμόρφωση για το Πρόγραμμα 2018, η οποία ισχύει έως σήμερα και σε ό,τι δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή ισχύουν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής:

Α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού:

 • όσοι είναι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Διμερών Συμφωνιών Erasmus+
 • όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα επιμόρφωσης
 • όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία

B. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:

α. Κατ’ αρχήν μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος, καθώς και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον έχουν μια διαρκή χρονικά σχέση με το Ίδρυμα και επομένως πληρούν συνεχείς/πάγιες ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτό δόθηκε ως οδηγία στους εκπροσώπους των ελληνικών ΑΕΙ στην ημερίδα του ΙΚΥ στις 22-10-2018.

β. Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι κατ’ αρχήν μια (1) φορά κατ’ έτος και για 5 ημέρες συνολικά ανά κινητικότητα.

Τα μέλη του διοικητικού, καθώς και του διδακτικού, προσωπικού δικαιούνται επιπλέον της μιας κινητικότητες ανά διαχειριστικό έτος, εφόσον το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κονδύλια και με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Επιπλέον, οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Τμήμα ΔΣΕΕ που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στο Πρόγραμμα, τα μέλη των Επιτροπών Erasmus+ και οι Γραμματείς των συνεδριάσεων των Επιτροπών όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής σε κάθε Πρόγραμμα Erasmus+ ανά διαχειριστικό έτος και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Προγράμματος και του Ιδρύματός μας, τα διαθέσιμα κονδύλια και τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Διευκρινίζεται ότι για το πρόγραμμα Erasmus+ ως «έτος» νοείται η χρονική περίοδος που καλύπτει μια ετήσια χρηματοδότηση, δηλαδή από 01/10 εκάστου έτους έως 30/09 του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.

γ. Για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος του έτους 2020 έχουν προτεραιότητα όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης. Για τους υπόλοιπους αιτηθέντες, η επιλογή με σειρά προτεραιότητας γίνεται, σύμφωνα με την από 23-10-2018 σχετική απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, η οποία επικαιροποίησε το κριτήριο του αριθμού συμμετοχών στο Πρόγραμμα για κάθε αιτούμενο προς μετακίνηση και ισχύει και για Πρόγραμμα 2020. Προς τούτο, συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή πίνακας των υποψηφίων προς μετακίνηση με σειρά προτεραιότητας, για το Πρόγραμμα 2020. Το Τμήμα ΔΣΕΕ, που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση του Προγράμματος και έχει την εικόνα της απορρόφησης των κονδυλίων, εντέλλεται να υλοποιεί τις κινητικότητες ανάλογα με τα οικονομικά διαθέσιμα και στους χρόνους (προθεσμίες υποβολών των απαραίτητων δικαιολογητικών) που αυτό κρίνει προς όφελος του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας. 

δ. Συγκεκριμένο σχέδιο επιμόρφωσης και τεκμηριωμένο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της κινητικότητας για ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία ως προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος. Επιπλέον, για την έγκριση της κινητικότητας για επιμόρφωση από την Επιτροπή Erasmus+ απαιτούνται α) έγγραφη άδεια από τον Προϊστάμενο (σε περίπτωση διοικητικού προσωπικού) ή τον Πρόεδρο του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο μετακινούμενος/ Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει ο Πρόεδρος/ Πρύτανη ανάλογα με τον μετακινούμενο (σε περίπτωση διδακτικού προσωπικού). Στην περίπτωση μετακίνησης Προέδρου Τμήματος ή Κοσμήτορα Σχολής απαιτείται άδεια από τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη αντίστοιχα και β) συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Erasmus+, (για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού), αφού προσκομισθεί το γράμμα αποδοχής (letter of acceptance) από το Ίδρυμα υποδοχής και προσχέδιο κινητικότητας.

ε. Γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς ή σχετικές ειλημμένες αποφάσεις του Ιδρύματός μας.

στ. κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus και της  Συγκλήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού/διοικητικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι, επειδή υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των φοιτητών/τριών για σπουδές και πρακτική άσκηση και δεδομένου ότι η χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συγκεκριμένη και όχι απεριόριστη, είναι δυνατόν μέρος του κονδυλίου της κινητικότητας για επιμόρφωση να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση, με μεταφορά των απαραίτητων κονδυλίων στη δράση αυτή, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, επειδή η στρατηγική του Ιδρύματός μας προτάσσει την κινητικότητα των φοιτητών/τριών.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80%  της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη  μετακίνηση):

 1. Έγκριση του Τμήματος/Προϊσταμένου Τμήματος προέλευσης για την απουσία κατά την περίοδο επιμόρφωσης.
 2. Σχέδιο Εργασίας (Training Agreement) εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής.
 3. Σύμβαση  σε τέσσερα αντίτυπα.
 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

Πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+).

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

 1. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό.
 2. Παραστατικά εισιτηρίων [ηλεκτρονικά εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων,  φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].
 3. Έκθεση (report) επιμόρφωσης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαφορετικά επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).

 

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

STA: Διδασκαλία,
STT: Επιμόρφωση

Αίτηση - Έντυπα Επιμόρφωσης (STT)

 

 1. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Επιμόρφωση (STT).

  Πρόγραμμα 2021 
  (MS Word Doc

 2. Σχέδιο Εργασίας (MS Word Doc
  Mobility Agreement Staff Mobility For Training  

 3. Φόρμα ατομικών στοιχείων. (MS Word Doc)

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences