Προκήρυξη για Κινητικότητα Διδασκαλίας Erasmus+ ακαδ. έτους 2019-2020

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων για διδασκαλία φύλλο Α' (STA)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρών του Προγράμματος με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες (Bilateral Agreements).

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα Διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για ελάχιστη διάρκεια περιόδου διδασκαλίας από 2 διαδοχικές ημέρες έως 2 μήνες (χωρίς τον χρόνο ταξιδίου) και τουλάχιστον οχτώ (8) ώρες διδασκαλίας (ανά εβδομάδα ή μικρότερη περίοδο μετακίνησης). Για περίοδο κινητικότητας που υπερβαίνει ολόκληρη εβδομάδα, η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας για κάθε επιπλέον ημέρα υπολογίζεται ως εξής: 8 ώρες διαιρούμενες δια του 5, πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό των πρόσθετων ημερών. Ωστόσο, σύμφωνα με την από 23-10-2018 απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ η οποία θα ισχύσει και για το ακαδ. έτος 2019-2020 και με βάση την διαθέσιμη χρηματοδότηση, η κινητικότητα για διδασκαλία δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες.

Για τις μετακινήσεις διδασκαλίας προβλέπεται:

i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης που υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως θα προκύπτει από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ii. η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο. Τα ποσά που θα ισχύσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ (Erasmus+).

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο διδασκαλίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020, η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου που είναι ακαδημαϊκοί συντονιστές μιας διμερούς συμφωνίας και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχει συναφθεί η Διμερής Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement) (30/09/2020 είναι η τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό), θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σχετική αίτηση (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Διδασκαλίας (βλ. συνημμένο έντυπο στο παρόν μήνυμα) έως 2 Σεπτεμβρίου 2019. Τα σχετικά έντυπα της κινητικότητας Erasmus+ για διδασκαλία θα αναρτηθούν εν ευθέτω χρόνω στην ιστοσελίδα Erasmus.

Σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιη η δυνατότητα μετακίνησης του ακαδημαϊκού συντονιστή μιας συμφωνίας και στην εξαιρετική περίπτωση που ο αριθμός των μελών του προσωπικού για κινητικότητα διδασκαλίας είναι συγκεκριμένος στη διμερή συμφωνία (Bilateral Agreement), είναι δυνατόν, με σχετική ενημέρωση του ακαδημαϊκού συντονιστή, να μετακινηθεί στη θέση του άλλο μέλος ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του Ιδρύματός μας, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος ΔΕΠ έχει υποβάλει και αυτό σχετική αίτηση μετακίνησης για διδασκαλία εντός της προθεσμίας της προκήρυξης. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι για να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία θα πρέπει οι αιτούντες είτε να έχουν οι ίδιοι προωθήσει τη σύναψη συμφωνίας του Ιδρύματός μας με άλλο Ίδρυμα στο πλαίσιο του Προγράμματος, οπότε θα μετακινηθούν με βάση τη συγκεκριμένη αυτή διμερή συμφωνία Erasmus+, είτε θα πρέπει να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με συνάδελφό τους του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ώστε να κάνουν χρήση του δικαιώματος για κινητικότητα διδασκαλίας στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συνάψει το Πάντειο Πανεπιστήμιο με τη συμβολή του άλλου μέλους ΔΕΠ.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους (επιλεξιμότητα) για κινητικότητα διδασκαλίας που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας (κριτήρια προτεραιότητας, π.χ. ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος, φοιτητοκίνηση, φόρτος εργασίας κλπ. όπως αυτά ορίσθηκαν από την Επιτροπή Erasmus+ και ισχύουν έως σήμερα) και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

 1. τον Οδηγό Προγράμματος Erasmus+
 2. τη Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ για το ακαδ. έτος 2019-2020
 3. το γενικό πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή κατά την προηγούμενη περίοδο του προγράμματος και το οποίο εγκρίθηκε με την από 23/10/2018 απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, η οποία θα ισχύσει και για το ακαδ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με την από 15-07-2019 σχετική απόφαση της Συγκλήτου.

Συγκεκριμένα:

 • Με βάση την εγκριθείσα χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κινητικότητα για διδασκαλία δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες.
 • Τα κριτήρια επιλογής-προτεραιότητας των υποψηφίων για κινητικότητα διδασκαλίας έχουν ως κατωτέρω:

α) Οι Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη της Επιτροπής Erasmus+, οι τμηματικοί και οι ακαδημαϊκοί συντονιστές Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας κινητικότητας ανεξαρτήτως ποσοστού κινητικότητας φοιτητών, αφού εκ των πραγμάτων συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος, φέροντας τον αναλογούντα φόρτο εργασίας για τις δράσεις του Προγράμματος,

β) Για επιπλέον κινητικότητες για τους προαναφερόμενους ή κινητικότητες για τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματός μας θα ληφθούν υπόψη i) αριθμός συμμετοχών στο Πρόγραμμα έως σήμερα (οι διδάσκοντες που δεν έχουν κάνει χρήση του Προγράμματος έχουν προτεραιότητα για κινητικότητα ανεξάρτητα από την εμπλοκή τους στο Πρόγραμμα μέχρι σήμερα, υπό τον όρο να καταθέσουν συμβόλαιο συνεργασίας με κάποιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο). Δηλαδή, θα πρέπει πριν την κινητικότητα να έχουν έλθει σε επαφή και «πρώτη» συμφωνία με το Ίδρυμα του εξωτερικού και να υπολείπεται η επεξεργασία των όρων της τελικής συμφωνίας και η επικύρωσή της, ii) το ποσοστό κινητικότητας φοιτητών (εισερχομένων και εξερχομένων) ανά διδάσκοντα και iii) ο αριθμός συμβολαίων συνεργασίας (με ιδιαίτερο βάρος στα συμβόλαια που περιλαμβάνουν κινητικότητα φοιτητών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση καθηγητών που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι η ικανοποίηση των κατατεθεισών αιτήσεων μετακίνησης για διδασκαλία θα πραγματοποιείται με σχετική αναλογία προς τον αριθμό αιτήσεων, εκτιμώντας τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια αλλά, κυρίως, με την ενεργή συμμετοχή και ενασχόληση του κάθε υποψηφίου με το Πρόγραμμα Erasmus+.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη μετακίνηση):

i.   Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων.

ii.  Σύμβαση συμπληρωμένη σε τέσσερα αντίτυπα.

iii. Σχέδιο διδασκαλίας ήδη εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου υποδοχής.

iv. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

Πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+).

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

i. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας (οι ημέρες κατά τις οποίες ο μετακινούμενος βρισκόταν στο Ίδρυμα υποδοχής για διδασκαλία, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου) στο εξωτερικό και ο αριθμός των διδακτικών ωρών.

ii. Παραστατικά εισιτηρίων [ηλεκτρονικά εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων,  τυχόν φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].

iii.  Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

iv. Έκθεση (report) του διδάσκοντος (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαφορετικά επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκθεση (report) υποβάλλεται στην Ε.Ε. και παράλληλα το PDF αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προθεσμία Υποβολής της αίτησης κινητικότητας για διδασκαλία μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ : 2 Σεπτεμβρίου 2019

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

 

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

STA: Διδασκαλία,
STT: Επιμόρφωση

Αίτηση - Έντυπα Διδασκαλίας (STA)

 1. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Διδασκαλία:

  Πρόγραμμα 2021

  (MS Word Doc)

 2. Σχέδιο Διδασκαλίας
  (MS Word Doc)

 3. Φόρμα ατομικών στοιχείων.
  (MS Word Doc)

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.