Προκήρυξη Κινητικότητας Διδασκαλίας Erasmus+ 2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προβλέπεται η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρών του Προγράμματος με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες -Bilateral Agreements- (στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ/Erasmus+ είναι διαθέσιμος ο πίνακας με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού). Στις αρχές του έτους 2020 ενέκυψε η πανδημία COVID-19 και όλα τα Ιδρύματα-εταίροι, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Μονάδων (στην περίπτωσή μας του ΙΚΥ) υποχρεωθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη και πρωτόγνωρη κατάσταση. Είναι σαφές ότι οι έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν σε σχέση με τις μετακινήσεις μεταξύ των χωρών αλλά και τη λειτουργία των Ιδρυμάτων εμπόδισαν την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος, η οποία στηρίζεται στην «κινητικότητα». Ως εκ τούτου, για το Πρόγραμμα του 2020 δεν προβήκαμε σε Προκήρυξη, αφού ακόμη και τα προηγούμενα Προγράμματα 2018 αλλά κυρίως του 2019 (οι κινητικότητες για διδασκαλία υλοποιούνται κατά μέγιστο ποσοστό κατά το εαρινό εξάμηνο του επόμενου έτους) είχαν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία και τα διαθέσιμα κονδύλια δεν είχαν απορροφηθεί. Στη συνέχεια με το νέο ακαδημαϊκό έτος και αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι με το Πρόγραμμα Erasmus+ φορείς (Ε.Ε., ΙΚΥ, συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια) οργάνωσαν σε νέες βάσεις τη λειτουργία του Προγράμματος Erasmus+ και το κυριότερο αφού η Ε.Ε. έδωσε παράταση σε όλα τα προγράμματα και μάλιστα με εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης της κινητικότητας («εικονική» κινητικότητα, δηλαδή από απόσταση, μεικτή κινητικότητα δηλαδή συνδυασμός δια ζώσης και από απόσταση) και επιπλέον αφού δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες για την διαχείριση των προγραμμάτων εν μέσω πανδημίας, προβαίνουμε σε ανοικτή προκήρυξη για το πρόγραμμα του έτους 2020, προκειμένου να απορροφηθούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Επίσης, παράλληλα με την εν λόγω προκήρυξη, παραμένουν ενεργείς όλες οι προκηρύξεις που αφορούν προηγούμενα προγράμματα, τα οποία έχουν παραταθεί και έχουν ακόμη αδιάθετες επιχορηγήσεις.

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα Διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για ελάχιστη διάρκεια περιόδου διδασκαλίας από 2 διαδοχικές ημέρες έως 2 μήνες (χωρίς τον χρόνο ταξιδίου) και τουλάχιστον οχτώ (8) ώρες διδασκαλίας (ανά εβδομάδα ή μικρότερη περίοδο μετακίνησης). Για περίοδο κινητικότητας που υπερβαίνει ολόκληρη εβδομάδα, η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας για κάθε επιπλέον ημέρα υπολογίζεται ως εξής: 8 ώρες διαιρούμενες δια του 5, πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό των πρόσθετων ημερών. Ωστόσο, σύμφωνα με την από 23-10-2018 απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ η οποία θα ισχύσει και για το Πρόγραμμα Erasmus+ 2020 και με βάση την διαθέσιμη χρηματοδότηση, η κινητικότητα για διδασκαλία δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών λόγω της πανδημίας COVID-19 και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΙΚΥ είναι δυνατή η πραγματοποίηση κινητικότητας για διδασκαλία και από απόσταση, είτε παραμένοντας στην έδρα του Πανεπιστημίου αποστολής είτε μεταβαίνοντας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και υλοποιώντας από απόσταση το πρόγραμμα ή ακόμα και με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία, σύμφωνα με τους όρους που θα έχουν συμφωνηθεί με το Ίδρυμα-εταίρο. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο μετακινούμενος να πραγματοποιήσει τμήμα της χρονικής διάρκειας της κινητικότητας στην ημεδαπή και το υπόλοιπο τμήμα στην αλλοδαπή. Οι οικονομικοί όροι της κινητικότητας με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία αναλύονται κατωτέρω.

Για τις μετακινήσεις διδασκαλίας προβλέπεται:

i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης που υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως θα προκύπτει από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ii. η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο. Τα ποσά που θα ισχύσουν για το Πρόγραμμα 2020 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ (Erasmus+).

Σημειώνεται ότι οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους θα ακολουθήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιθείσας κινητικότητας κάθε διδάσκοντα (από απόσταση διδασκαλία, δια ζώσης διδασκαλία, συνδυασμός των δύο τύπων διδασκαλίας). Είναι σαφές ότι η επιχορήγηση ταξιδίου, δηλαδή η αποζημίωση για την δαπάνη των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής στο/από το Ίδρυμα του εξωτερικού καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα μετακινηθεί στην έδρα του Πανεπιστημίου υποδοχής. Αντίστοιχα, η ημερήσια επιχορήγηση προβλέπεται μόνον στην περίπτωση μετακίνησης, δηλαδή δια ζώσης δραστηριότητας και για όσες ημέρες αυτή διαρκεί. Επομένως, για κινητικότητα με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία, καταβάλλονται τα έξοδα εισιτηρίων με βάση την χιλιομετρική απόσταση και η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα που ο μετακινούμενος βρίσκεται στην αλλοδαπή συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο διδασκαλίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

Για το Πρόγραμμα 2020 που λήγει 30-6-2022 η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου που είναι ακαδημαϊκοί συντονιστές μιας διμερούς συμφωνίας και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχει συναφθεί η Διμερής Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement) (30/06/2022 είναι η τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό), θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Διδασκαλίας. Η αίτηση (το σχετικό έντυπο) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναρτηθεί παράλληλα με την ανάρτηση της προκήρυξης και η προθεσμία υποβολής της αίτησης θα παραμείνει ανοικτή έως την ολική απορρόφηση των διαθεσίμων κονδυλίων. Δεκτή και η εντός της προθεσμίας ηλεκτρονική αποστολή «σκαναρισμένου» αντίγραφου υπογεγραμμένης αίτησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιη η δυνατότητα μετακίνησης του ακαδημαϊκού συντονιστή μιας συμφωνίας και στην εξαιρετική περίπτωση που ο αριθμός των μελών του προσωπικού για κινητικότητα διδασκαλίας είναι συγκεκριμένος στη διμερή συμφωνία (Bilateral Agreement), είναι δυνατόν, με σχετική ενημέρωση του ακαδημαϊκού συντονιστή, να μετακινηθεί στη θέση του άλλο μέλος ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του Ιδρύματός μας, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος ΔΕΠ έχει υποβάλει και αυτό σχετική αίτηση μετακίνησης για διδασκαλία εντός της προθεσμίας της προκήρυξης. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι για να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία θα πρέπει οι αιτούντες είτε να έχουν οι ίδιοι προωθήσει τη σύναψη συμφωνίας του Ιδρύματός μας με άλλο Ίδρυμα στο πλαίσιο του Προγράμματος, οπότε θα μετακινηθούν με βάση τη συγκεκριμένη αυτή διμερή συμφωνία Erasmus+, είτε θα πρέπει να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με συνάδελφό τους του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ώστε να κάνουν χρήση του δικαιώματος για κινητικότητα διδασκαλίας στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συνάψει το Πάντειο Πανεπιστήμιο με τη συμβολή του άλλου μέλους ΔΕΠ.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους (επιλεξιμότητα) για κινητικότητα διδασκαλίας που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας (κριτήρια προτεραιότητας, π.χ. ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος, φοιτητοκίνηση, φόρτος εργασίας κλπ. όπως αυτά ορίσθηκαν προγενέστερα από την Επιτροπή Erasmus+ και ισχύουν έως σήμερα) και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

1. τον Οδηγό Προγράμματος Erasmus+

2. τη Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ για το Πρόγραμμα 2020

3. το γενικό πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή κατά την προηγούμενη περίοδο του προγράμματος και το οποίο εγκρίθηκε με την από 23/10/2018 απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, η οποία θα ισχύσει και για το Πρόγραμμα 2020 έως τη λήξη του.

Συγκεκριμένα:

 • Με βάση την εγκριθείσα χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κινητικότητα για διδασκαλία δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες.
 • Τα κριτήρια επιλογής-προτεραιότητας των υποψηφίων για κινητικότητα διδασκαλίας έχουν ως  κατωτέρω:

α) Οι Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη της Επιτροπής Erasmus+, οι τμηματικοί και οι ακαδημαϊκοί συντονιστές Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας κινητικότητας ανεξαρτήτως ποσοστού κινητικότητας φοιτητών, αφού εκ των πραγμάτων συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος, φέροντας τον αναλογούντα φόρτο εργασίας για τις δράσεις του Προγράμματος,

β) Για επιπλέον κινητικότητες για τους προαναφερόμενους ή κινητικότητες για τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματός μας θα ληφθούν υπόψη i) αριθμός συμμετοχών στο Πρόγραμμα έως σήμερα (οι διδάσκοντες που δεν έχουν κάνει χρήση του Προγράμματος έχουν προτεραιότητα για κινητικότητα ανεξάρτητα από την εμπλοκή τους στο Πρόγραμμα μέχρι σήμερα, υπό τον όρο να καταθέσουν συμβόλαιο συνεργασίας με κάποιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο). Δηλαδή, θα πρέπει πριν την κινητικότητα να έχουν έλθει σε επαφή και «πρώτη» συμφωνία με το Ίδρυμα του εξωτερικού και να υπολείπεται η επεξεργασία των όρων της τελικής συμφωνίας και η επικύρωσή της, ii) το ποσοστό κινητικότητας φοιτητών (εισερχομένων και εξερχομένων) ανά διδάσκοντα και iii) ο αριθμός συμβολαίων συνεργασίας (με ιδιαίτερο βάρος στα συμβόλαια που περιλαμβάνουν κινητικότητα φοιτητών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση καθηγητών που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι η ικανοποίηση των κατατεθεισών αιτήσεων μετακίνησης για διδασκαλία θα πραγματοποιείται με σχετική αναλογία προς τον αριθμό αιτήσεων, εκτιμώντας τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια αλλά, κυρίως, με την ενεργή συμμετοχή και ενασχόληση του κάθε υποψηφίου με το Πρόγραμμα Erasmus+.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη ΔΕΠ, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη μετακίνηση):

i. Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων.

ii. Σύμβαση συμπληρωμένη σε τέσσερα αντίτυπα.

iii. Σχέδιο διδασκαλίας ήδη εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου υποδοχής.

iv. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

Πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+) και προσεχώς θα αναρτηθούν και όποιες αλλαγές (κυρίως οικονομικής διαχείρισης) έχουν προβλεφθεί λόγω πανδημίας.

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

i. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας (οι ημέρες κατά τις οποίες ο μετακινούμενος βρισκόταν στο Ίδρυμα υποδοχής για διδασκαλία, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου) στο εξωτερικό και ο αριθμός των διδακτικών ωρών.

ii. Παραστατικά εισιτηρίων [ηλεκτρονικά εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων,  τυχόν φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].

iii.  Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

iv. Έκθεση (report) του διδάσκοντος (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαφορετικά επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

STA: Διδασκαλία,
STT: Επιμόρφωση

Αίτηση - Έντυπα Διδασκαλίας (STA)

 1. Αίτηση Συμμετοχής (MS Word Doc) στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Διδασκαλία (STA)

 2. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Διδασκαλία:

  Πρόγραμμα 2020
  (MS Word Doc)

  Πρόγραμμα 2021
  (MS Word Doc)

 3. Σχέδιο Διδασκαλίας
  (MS Word Doc)

 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων.
  (MS Word Doc)

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences