Προκήρυξη Κινητικότητας για Επιμόρφωση Erasmus+ σε χώρες του Προγράμματος ακαδ. έτος 2022-2023

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ103/2020 «Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του Προγράμματος», 

την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου με σκοπό την Επιμόρφωση σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023. 

 

Α. Γενικές πληροφορίες

Ο πίνακας με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ/Erasmus+

Ωστόσο για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση μπορεί να συμφωνηθεί ad hoc συνεργασία-συμφωνία μεταξύ δύο Ιδρυμάτων/φορέων για συγκεκριμένο συμμετέχοντα και για συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας/επιμόρφωσης, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ συμμετέχοντα, Ιδρύματος αποστολής και φορέα υποδοχής.

 

Η επιχορήγηση για τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται να καλύψει περίπου 20 θέσεις για κινητικότητα για επιμόρφωση Διδακτικού Προσωπικού και 20 θέσεις για κινητικότητα διοικητικού προσωπικού, ενώ οι υποτροφίες θα καλυφθούν από κονδύλια του 2020.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2022.

 

Τα έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η μετακίνηση μπορεί να γίνει:

 1. σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία είναι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση,
 2. σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία (Bilateral Agreement) για επιμόρφωση. Αν επιλεγεί από τον υποψήφιο προς μετακίνηση Πανεπιστήμιο με το οποίο δεν υπάρχει τρέχουσα συμφωνία, θα πρέπει, αφού έλθει ο μετακινούμενος σε συμφωνία, μέσω αλληλογραφίας, με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω διοικητική διευθέτηση,
 3. σε επιλέξιμες επιχειρήσεις [«κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που είναι ενεργή στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή νεολαίας.»].

 

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου από 2 διαδοχικές ημέρες  έως 2 μήνες (χωρίς το χρόνο ταξιδίου). Ωστόσο, πάγια απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ και με βάση την εκάστοτε διαθέσιμη χρηματοδότηση είναι ότι η κινητικότητα για επιμόρφωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες. 

 

Λόγω της πανδημίας Covid-19, κατέστη δυνατός ο συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας (μεικτή κινητικότητα /blended mobility).

 

Για τις μετακινήσεις με σκοπό την επιμόρφωση προβλέπεται επιχορήγηση:

α) για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως προκύπτει σε κάθε περίπτωση από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο. Τα ποσά που ισχύουν για το Πρόγραμμα 2020 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ (Erasmus+).

 

Οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους ακολουθούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιηθείσας κινητικότητας κάθε μετακινούμενου/ης (από απόσταση επιμόρφωση, δια ζώσης επιμόρφωση, συνδυασμός των δύο τύπων επιμόρφωσης). 

Είναι σαφές ότι η επιχορήγηση τόσο των δαπανών ταξιδίου όσο και η ημερήσια επιχορήγηση, καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα πραγματοποιήσει διά ζώσης κινητικότητα στην έδρα του Ιδρύματος/φορέα υποδοχής. 

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του διδακτικού/διοικητικού για επιμόρφωση στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες/διοικητικοί υπάλληλοι διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

 

Β.  Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα ορίζεται ως εξής:

Τα μέλη διοικητικού/διδακτικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο επιμόρφωσης σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού χωρών του Προγράμματος έως και 30/06/2022 (τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό), θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας. Η επιλογή Ιδρύματος προορισμού καθώς και η χρονική περίοδος είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν μετά την υποβολή.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν στο Τμήμα ΔΣΕΕ είτε με φυσική παρουσία, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ως συνημμένο υπογεγραμμένο σαρωμένο έγγραφο.

 

Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2022. 

 

Γ. Η Διαδικασία επιλογής για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους (επιλεξιμότητα) για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας όπως αυτά έχουν εγκριθεί και εφαρμοσθεί έως σήμερα (κριτήρια προτεραιότητας, π.χ. αριθμός συμμετοχών στο πρόγραμμα, συναφές αντικείμενο εργασίας, γνώση ξένης γλώσσας κλπ). και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

 1. τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
 2. τη Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ για το Πρόγραμμα 2020
 3. την από 23/10/2018 απόφαση της Επιτροπής Εrasmus+ σχετικά με την κινητικότητα προς επιμόρφωση για το Πρόγραμμα 2018, η οποία ισχύει έως σήμερα και σε ό,τι δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή ισχύουν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής:

 

Α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού:

- όσοι είναι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Διμερών Συμφωνιών Erasmus+

- όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα επιμόρφωσης

- όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία

Προϋπόθεση είναι ο/η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου ή να έχει ενεργή σχέση εργασίας για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

 

B. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:

α. Κατ’ αρχήν μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος, καθώς και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον έχουν μια διαρκή χρονικά σχέση με το Ίδρυμα και επομένως πληρούν συνεχείς/πάγιες ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτό δόθηκε ως οδηγία στους εκπροσώπους των ελληνικών ΑΕΙ στην ημερίδα του ΙΚΥ στις 22-10-2018.

β. Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι κατ’ αρχήν μια (1) φορά κατ’ έτος και για 5 ημέρες συνολικά ανά κινητικότητα. Τα μέλη του διοικητικού, καθώς και του διδακτικού, προσωπικού δικαιούνται επιπλέον της μιας κινητικότητες ανά διαχειριστικό έτος, εφόσον το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κονδύλια και με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Επιπλέον, οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Τμήμα ΔΣΕΕ που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στο Πρόγραμμα, τα μέλη των Επιτροπών Erasmus+ και οι Γραμματείς των συνεδριάσεων των Επιτροπών όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής σε κάθε Πρόγραμμα Erasmus+ ανά διαχειριστικό έτος και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Προγράμματος και του Ιδρύματός μας, τα διαθέσιμα κονδύλια και τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Διευκρινίζεται ότι για το πρόγραμμα Erasmus+ ως «έτος» νοείται η χρονική περίοδος που καλύπτει μια ετήσια χρηματοδότηση, δηλαδή από 01/10 εκάστου έτους έως 30/09 του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.

γ. Για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος του έτους 2020 έχουν προτεραιότητα όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης. Για τους υπόλοιπους αιτηθέντες, η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus+.

Το Τμήμα ΔΣΕΕ, που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση του Προγράμματος και έχει την εικόνα της απορρόφησης των κονδυλίων, εντέλλεται να υλοποιεί τις κινητικότητες ανάλογα με τα οικονομικά διαθέσιμα και στους χρόνους (προθεσμίες υποβολών των απαραίτητων δικαιολογητικών) που αυτό κρίνει προς όφελος του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

 

Επιπλέον, για την έγκριση της κινητικότητας για επιμόρφωση από την Επιτροπή Erasmus+ απαιτούνται:

ε. Γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς ή σχετικές ειλημμένες αποφάσεις του Ιδρύματός μας.

στ. κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus και της  Συγκλήτου.

 

Σημειώνεται ότι οι κινητικότητες για επιμόρφωση μπορούν να υλοποιηθούν μετά την αξιολόγηση και τελική επιλογή του Διδακτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού από 30/09/2022 έως και 25/06/2023.

 

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80%  της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη  μετακίνηση):

1. Έγκριση άδειας απουσίας από την Υπηρεσία ή το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί ο/η μετακινούμενος/η

• Το διοικητικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ, έχει την υποχρέωση να καταθέσει την έγκριση της άδειας από τον Προϊστάμενο, στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, του οποίου αρμοδιότητα είναι η τήρηση των πάσης φύσεως αδειών και το οποίο θα διαβιβάζει τις εγκρίσεις των αδειών με Αριθμό Πρωτοκόλλου στο Τμήμα ΔΣΕΕ.

• Το διδακτικό προσωπικό, αιτείται την έγκριση της άδειας απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο υπηρετεί ή την Κοσμητεία και αναλόγως διαβιβάζεται το πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας στο Τμήμα ΔΣΕΕ. 

2. Σχέδιο Εργασίας (Training Agreement) εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής.

3. Σύμβαση επιχορήγησης σε τέσσερα αντίτυπα.

4. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

5. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

Περισσότερες πληροφορίες για την απόκτηση της ΕΚΑΑ παρατίθενται στον σύνδεσμο.

 

Μετά την επιστροφή των μετακινούμενων από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

 1. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό.
 2. Παραστατικά εισιτηρίων [ηλεκτρονικά εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων,  φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].
 3. Έκθεση (report) επιμόρφωσης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαφορετικά επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).

 

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

STA: Διδασκαλία,
STT: Επιμόρφωση

Αίτηση - Έντυπα Επιμόρφωσης (STT)

 

 1. Αίτηση Συμμετοχής (MS Word) στο Πρόγραμμα Erasmus+ Επιμόρφωση Προσωπικού Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 2. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Επιμόρφωση (STT).

  Πρόγραμμα 2020 
  (MS Word Doc

  Πρόγραμμα 2021 
  (MS Word Doc

 3. Σχέδιο Εργασίας (MS Word Doc
  Mobility Agreement Staff Mobility For Training  

 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων. (MS Word Doc)

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences