ICM for Teaching 2020-2023: Συμπληρωματική Προκήρυξη Διδασκαλίας

Συμπληρωματική Προκήρυξη Κινητικότητας Διδασκαλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ICM 2020-23 σε χώρες εταίρους του Προγράμματος

ΣΧΕΔΙΟ: 2020-1-EL01-KA107-078331

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ICM KA107 Διεθνής Κινητικότητα, ανακοινώνει συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα  διδακτικού Προσωπικού του Παντείου με σκοπό τη Διδασκαλία στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια των Χωρών Εταίρων του Προγράμματος. Η μετακίνηση μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Erasmus+ σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία (Bilateral Agreement) για διδασκαλία.

Η περίοδος μετακίνησης στο εξωτερικό θα έχει διάρκεια 7 ημέρες (2 ημέρες ταξιδιού και 5 ημέρες δραστηριότητα) και η κινητικότητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 31/07/2023.

Η κινητικότητα μπορεί να έχει τη μορφή της εικονικής μετακίνησης ή της  φυσικής παρουσίας.

Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την κινητικότητα διδασκαλίας  ορίζεται ως εξής: Το Προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει  μια περίοδο διδασκαλίας σε ένα Πανεπιστήμιο της Χώρας Εταίρου του Προγράμματος, θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση (αίτηση υποβολής) και να την υποβάλλει στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικά :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Η Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από 23/01/2023 μέχρι 10/02/2023.

Μετά το πέρας της προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων θα δημοσιευτεί ο σχετικός Πίνακας κατάταξης των επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας. Θα ληφθούν υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις και η επιλογή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ορίσει το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο διδασκαλίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως αυτές επικοινωνούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα ΔΣΕΕ, έτσι ώστε να ακολουθηθούν ορθά όλες οι διαδικασίες για την έγκαιρη καταβολή της ατομικής επιχορήγησης

 

Α. Κριτήρια Επιλογής -προτεραιότητας Προσωπικού για Διδασκαλία:

α) Οι ακαδημαϊκοί συντονιστές της συμφωνίας διατηρούν προτεραιότητα για κινητικότητα στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή συνεργασία.

β) Οι Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, οι τμηματικοί και οι ακαδημαϊκοί συντονιστές Erasmus+ έχουν δικαίωμα  πέραν της  μίας κινητικότητας ανεξαρτήτως ποσοστού κινητικότητας φοιτητών, αφού εκ των πραγμάτων συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος, φέροντας τον αναλογούντα φόρτο εργασίας για τις δράσεις του Προγράμματος. Επιπροσθέτως, οι ακαδημαϊκοί συντονιστές της συμφωνίας διατηρούν προτεραιότητα για κινητικότητα στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή συνεργασία

γ) Για επιπλέον κινητικότητες για τους προαναφερόμενους ενδιαφερόμενους ή κινητικότητες για τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου θα ληφθούν υπόψη i) αριθμός συμμετοχών στο Πρόγραμμα έως σήμερα (οι διδάσκοντες που δεν έχουν κάνει χρήση του Προγράμματος μπορούν να μετακινηθούν ανεξάρτητα από την εμπλοκή τους στο Πρόγραμμα μέχρι σήμερα κατά προτεραιότητα εφόσον έχουν προβεί σε ενέργειες για σύναψη νέων συμβολαίων συνεργασίας με κάποιο Πανεπιστήμιο ii) το ποσοστό κινητικότητας φοιτητών (εισερχομένων και εξερχομένων) ανά διδάσκοντα και iii) ο αριθμός τυχόν συμβολαίων συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα του εξωτερικού εκτός αυτού που θέλουν να μετακινηθούν (με ιδιαίτερο βάρος στα συμβόλαια που περιλαμβάνουν κινητικότητα φοιτητών)iv) ο βαθμός εμπλοκής τους στην υλοποίηση του Προγράμματος ICM. v) όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία

 

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου
 • Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
 • Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.

Γ.  Έγγραφα προς συμπλήρωση για τη μετακίνηση Διδακτικού Προσωπικού με το Πρόγραμμα Erasmus+ ICM (KA107 Διεθνής Κινητικότητα) μετά τη διαδικασία επιλογής 

Πριν την κινητικότητα:

Οι επιλεγέντες προς μετακίνηση (ακαδημαϊκό ή διοικητικό προσωπικό), θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν ως πρώτη δόση την προχρηματοδότηση 70% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη μετακίνηση:

i. Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων.

ii. Σύμβαση Επιχορήγησης  συμπληρωμένη σε τέσσερα αντίτυπα.

iii. Σχέδιο διδασκαλίας ήδη εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου  υποδοχής.

iv. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

v. Ασφάλειες (υγείας: ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλιση υγείας για την χώρα υποδοχής)

vi. Visa (εάν απαιτείται)

Μετά την κινητικότητα:

Μετά το τέλος της κινητικότητας προκειμένου να προχωρήσουμε στην καταβολή του 30% του ποσού επιχορήγησης που αναλογεί στην κινητικότητα, χρειάζεται να αποσταλούν τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Confirmation of Staff Mobility, σε 3 αντίτυπα με υπογραφές και σφραγίδες του φορέα υποδοχής, όπου επιβεβαιώνεται η περίοδος της κινητικότητάς σας και οι ώρες των διαλέξεων (Κινητικότητα για Διδασκαλία)
 2. Πρωτότυπα Boarding Pass/es, αναχώρησης και άφιξης (αν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο μέσο μετακίνησης,  θα πρέπει να προσκομίσετε τα εισιτήρια)
 3. Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό παρήχθη στο πλαίσιο της διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής.
 4. Έκθεση κινητικότητας (EU Survey: Θα σας σταλεί ένα email αυτόματα από τη European Commission μετά την ημερομηνία λήξης της μετακίνησής σας. Θα πρέπει να μπείτε στον ιστότοπο του Mobility Tool ακολουθώντας το σύνδεσμο που θα εμφανιστεί στο email που θα λάβετε και να τη συμπληρώσετε. Μετά την υποβολή της, θα μπορέσετε να αποθηκεύσετε την έκθεση σε μορφή pdf και στη συνέχεια θα παρακαλούσαμε να μας τη στείλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.&This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Μετά την επιλογή σας, θα σας σταλούν ηλεκτρονικά όλα τα template των παραπάνω εγγράφων. Ωστόσο, πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+).

 

Μετακίνηση για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετώντας μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με τον νόμο υπ. Αριθ. 4186/ Τεύχος Α’, 17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

 1. Η προετοιμασία της μετακίνησης πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, τουλάχιστον 6 μήνες πριν.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιπλέον χρηματοδότησης στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης , συνοδευόμενη από λεπτομερή οικονομική εκτίμηση των επιπλέον αναγκών που αναμένεται να αντιμετωπίσουν λόγω του προβλήματος υγείας/αναπηρίας τους κατά την περίοδο μετακίνησής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής.
 3. Η περιγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ.
 4. Η ικανοποίηση της αίτησης δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από το συνολικό αριθμό αιτήσεων για επιπλέον χρηματοδότηση που θα δεχθεί το ΙΚΥ από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα διαθέσιμα κονδύλια.
 5. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση για συμπληρωματική χρηματοδότηση, θα πρέπει κατά την επιστροφή να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικό απολογισμό και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει θα πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις). Σε περίπτωση που οι πραγματικές δαπάνες είναι μικρότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, θα ζητείται η επιστροφή της διαφοράς.
 6. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση της υγείας των μετακινούμενων ατόμων, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

 

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι παρακάτω επιπλέον ανάγκες:

 • Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
 • Ειδική μεταφορά από το Ίδρυμα Προέλευσης στο Ίδρυμα Υποδοχής ή στην επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
 • Στέγαση σε κατάλληλα εξοπλισμένο δωμάτιο (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
 • Βοηθός κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύκτας
 • Φροντιστής ασθενούς
 • Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για κράτηση σημειώσεων κ.α.)
 • Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικός ιατρικός έλεγχος στη χώρα υποδοχής)
 • Ειδικό διδακτικό υλικό (γραφή Μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων, κ.α.)
 • Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Οι αιτούντες πρέπει να δώσουν πλήρεις λεπτομέρειες κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης σε είδος που λαμβάνουν εκτός του Προγράμματος (π.χ. φροντιστής ασθενούς) εξηγήσουν το λόγο που δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου μετακίνησης.

Όπως προκύπτει και από την επισυναπτόμενη φόρμα οικονομικής ανάλυσης των συγκεκριμένων ειδικών απαιτήσεων, πρέπει να γίνει εκτίμηση του συμπληρωματικού ποσού που απαιτείται.

Πρέπει, επίσης, να επισυνάπτεται βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι α) γνωρίζει πως ο μετακινούμενος είναι ανάπηρος και β) ότι πιστοποιεί πως μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υποστήριξη, καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή τα γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από το φοιτητή/καθηγητή/υπάλληλο με αναπηρία.

 

Οι μετακινούμενοι θα λάβουν επιχορήγηση:

Η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, γίνεται  σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και έχει ήδη υπολογιστεί και καθοριστεί από το Πρόγραμμα, ανάλογα με τον χρηματοδοτικό φάκελο στον οποίο ανήκει η χώρα και το συγκεκριμένο Ίδρυμα υποδοχής. 

Σημειώνεται ότι οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους θα ακολουθήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιηθείσας κινητικότητας κάθε διδάσκοντα (από απόσταση διδασκαλία, δια ζώσης διδασκαλία, συνδυασμός των δύο τύπων διδασκαλίας). Είναι σαφές ότι η επιχορήγηση ταξιδίου, δηλαδή η αποζημίωση για την δαπάνη των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής στο/από το Ίδρυμα του εξωτερικού καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα μετακινηθεί στην έδρα του Πανεπιστημίου υποδοχής(με φυσική παρουσία και όχι εικονική). Αντίστοιχα, η ημερήσια επιχορήγηση προβλέπεται μόνον στην περίπτωση μετακίνησης, δηλαδή δια ζώσης δραστηριότητας και για όσες ημέρες αυτή διαρκεί. Επομένως, για κινητικότητα με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία, καταβάλλονται τα έξοδα εισιτηρίων με βάση τους όρους του Προγράμματος και η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα που ο μετακινούμενος βρίσκεται στην αλλοδαπή συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

 

Α) Για τις δαπάνες ταξιδιού ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, το ποσό των δαπανών ταξιδιού υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Β) Για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων, τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης ως ακολούθως, ανάλογα με τη χώρα προορισμού:

Κινητικότητα προσωπικού από τις Χώρες του Προγράμματος προς τις Χώρες Εταίρους

Ποσό ανά ημέρα 180 Ευρώ 

Για μετακινήσεις διάρκειας από 15 έως και 60 ημερών, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 112 €/ημέρα.

 

Διαθέσιμες Θέσεις για Διδασκαλία

* STA-T: Κινητικότητα για διδασκαλία

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο Σχέδιο 2020-1-EL-KA107-078331 υπάρχει η δυνατότητα   μεταφοράς επιλογής κινητικότητας  και κονδυλίων σε χώρα εντός του εντός του ίδιου χρηματοδοτικού φακέλου καθώς και η αντιστροφή του τύπου κινητικότητας.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences