Προκήρυξη Κινητικότητας Προσωπικού - Διεθνής Διάσταση Δράση ΚΑ131 (Call 2021)

Α’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ - Δράση ΚΑ131 (Call 2021), Διεθνής Διάσταση στην Κλασσική Κινητικότητα προς χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 08/04/2022– 13/04/2022

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ - Δράση ΚΑ131 (Call 2021), Διεθνής Διάσταση στην Κλασσική Κινητικότητα προς χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα, ανακοινώνει την Α΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού όλων των Τμημάτων με σκοπό την Επιμόρφωση, σε Πανεπιστήμια χωρών μη συνδεδεμένων με το Πρόγραμμα με τα οποία το Πάντειο έχει συνάψει συμφωνία. 

Η περίοδος μετακίνησης στο εξωτερικό θα έχει διάρκεια 7 ημέρες (2 ημέρες ταξιδιού και 5 ημέρες επιμόρφωσης) θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 31/05/2023. 

Σε περίπτωση που ο μετακινούμενος επιθυμεί να παραμείνει παραπάνω διάστημα από το ελάχιστο διάστημα που επιτρέπει η παρούσα προκήρυξη (από Δευτέρα πρωί - έως Παρασκευή απόγευμα), μπορεί να το πράξει από ίδιους πόρους. Η απόφαση έγκρισης άδειας απουσίας από τη Συνέλευση του οικείου Ακαδ. Τμήματος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το επιπλέον διάστημα απουσίας.

Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

 Το  Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου  που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μια περίοδο Επιμόρφωσης σε ένα Πανεπιστήμιο της Χώρας Εταίρου του Προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο  Τμήμα Διεθνών  Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παρακάτω email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από 08/04/2022 μέχρι 13/04/2022.

Μετά το πέρας της προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων, θα ληφθούν υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις, οι οποίες αφού αξιολογηθούν, θα δημοσιευτεί ο σχετικός Πίνακας της κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας με βάση την παρακάτω διαδικασία και κριτήρια επιλογής.

Διαδικασία επιλογής διδασκόντων

Η επιλογή των καθηγητών πραγματοποιείται από τις Επιτροπές:

 • Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, και
 • Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility, 

οι οποίες επικυρώνουν τις ανωτέρω αποφάσεις, με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας επιλογής.

Προϋποθέσεις:

 • Ο δικαιούχος πρέπει να είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο είναι κάτοχος του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus.
 • Η κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση μεταξύ Ιδρυμάτων πρέπει να βασίζεται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες
 • Το μέλος του προσωπικού, το Ίδρυμα αποστολής και το Ίδρυμα υποδοχής θα πρέπει να υπογράψουν συμφωνία κινητικότητας (Training agreement).

Α.  Κριτήρια Επιλογής:

Για την επιλογή των αιτήσεων ακολουθείται η διαδικασία που έχει ορισθεί από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Δίνεται προτεραιότητα

 1. Στους ακαδημαϊκούς συντονιστές Erasmus+ διαπανεπιστημιακών συμφωνιών ή /και Συμφώνων Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής στη χώρα επιλογής Εταίρο του Προγράμματος
 2. Σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί για Επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ KA131.
 3. Στα σχέδια εργασίας που στοχεύουν στην εκπαίδευση καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και συστημάτων εφαρμογής, ανάπτυξη και προώθηση  της διεθνούς συνεργασίας.
 4. Στην επιλογή ενός ατόμου, στην περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο Ακαδημαϊκό Τμήμα και για παρόμοιο πρόγραμμα, για να τηρηθεί το κριτήριο των ίσων ευκαιριών σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψηφίων ανά Τμήμα).

 

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Α. Για τα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού:

• Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου

Γ. Έγγραφα προς συμπλήρωση για τη μετακίνηση Ακαδημαϊκού Προσωπικού με το πρόγραμμα Erasmus+ - Δράση ΚΑ131 (Call 2021), Διεθνής Διάσταση στην Κλασσική Κινητικότητα προς χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα.

Μετά την επιλογή από τις αρμόδιες Επιτροπές Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ και Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της κινητικότητας, χρειάζεται να προσκομίσετε είτε με φυσική παρουσία ή αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα e-mails This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τα ακόλουθα έγγραφα

 1. Σύμβαση Επιχορήγησης, σε 3 αντίτυπα, με την πρωτότυπη υπογραφή (η φόρμα θα σας αποσταλεί από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων)
 2. Αντίγραφο Ταυτότητας και Διαβατηρίου
 3. VISA (αν απαιτείται)
 4. Staff Mobility Agreement (η φόρμα θα σας αποσταλεί από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων), υπογεγραμμένο από τον α) τον/την υποψήφιο β) τον Ιδρυματικό Συντονιστή, και γ) από το Φορέα Υποδοχής
 5. Invitation Letter/Acceptance letter με τις ακριβείς ημερομηνίες της κινητικότητάς σας από το Ίδρυμα Υποδοχή
 6. Motivation letter
 7. Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων
 8. Ασφάλεια Υγείας, Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Αστικής Ευθύνης Υπέρ Τρίτων, Προσωπικού Ατυχήματος και Επαναπατρισμού η οποία θα καλύπτει ολόκληρο το διάστημα μετακίνησης

Μετά το τέλος της κινητικότητας, προκειμένου να καταβληθεί το υπόλοιπο  20% του ποσού επιχορήγησης που αναλογεί στην κινητικότητα, χρειάζεται να καταθέσετε τα παρακάτω έγγραφα.

 1. Confirmation of Staff Mobility, σε 3 αντίτυπα με υπογραφές και σφραγίδες του φορέα υποδοχής, όπου επιβεβαιώνεται η περίοδος της κινητικότητάς σας 
 2. Πρωτότυπα Boarding Pass, αναχώρησης και άφιξης (αν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο μέσο μετακίνησης, θα χρειαστούμε τα εισιτήρια)
 3. Έκθεση κινητικότητας (EU Survey): Θα σας σταλεί ένα email αυτόματα από τη European Commission μετά την ημερομηνία λήξης της μετακίνησής σας. 

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο διδασκαλίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως αυτές επικοινωνούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα ΔΣΕΕ, έτσι ώστε να ακολουθηθούν ορθά όλες οι διαδικασίες για την έγκαιρη καταβολή της ατομικής επιχορήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες επιτροπές -Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, και -Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility, ενώ ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσό της εγκριθείσας επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Διεθνή Διάσταση και ακολουθεί τους όρους του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences