Συμπληρωματική Προκήρυξη 10 Θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη Erasmus+ Call 2022

Ανακοινώνονται 10 θέσεις φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να πραγματοποιήσουν περίοδο Πρακτικής Άσκησης σε φορέα της Ευρώπης στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+.

Σχέδιο: 2022-1-EL01-KA131-HED-000057647

Επιλέξιμα κράτη για Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη είναι:

• Οι 27 κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες της Ευρώπης.

• Χώρες του Προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ: Ανδόρα, Βατικανό, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο*, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νήσοι Φερόε, Νορβηγία, Σαν Μαρίνο, Σερβία, Τουρκία.

* Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 της απόφασης 2013/755/ΕΕ* του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 (δείτε το άρθρο εδώ), για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση μεριμνά ώστε άτομα και οργανισμοί από ή προς Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ (να είναι επιλέξιμοι για το Erasmus+, σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για το κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται τα εν λόγω ΥΧΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα και οι οργανισμοί από τις ΥΧΕ συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με το στάτους «Χώρας του Προγράμματος», θεωρώντας ως Χώρα του Προγράμματος το κράτος μέλος της Ε.Ε. με το οποίο συνδέονται. Δείτε εδώ τη λίστα ΥΧΕ.

* Για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να διαθέτετε την απαραίτητη VISA T5 UK Temporary Worker - Government Authorised Exchange visa (T5) - GOV.UK (www.gov.uk)


Η χρηματοδότηση στις χώρες της Περιφέρειας 14 (Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φερόες Νήσοι) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον επαρκούν τα διαθέσιμα κονδύλια, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.


Περίοδος της Πρακτικής Άσκησης: 

Ελάχιστη επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας: 2 μήνες (60 ημέρες). 

Μέγιστη διάρκεια κινητικότητας: 3 μήνες (90 ημέρες). ΔΕΝ θα χρηματοδοτούνται παρατάσεις περιόδου Πρακτικής Άσκησης, αλλά μπορούν να εγκριθούν παρατάσεις zero-grant (μηδενικής επιχορήγησης).

Ο ίδιος φοιτητής/η ίδια φοιτήτρια μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας ανώτατης διάρκειας έως και 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ υπολογίζεται και αυτή στην ανώτατη διάρκεια. Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για πρόσφατους/-τες αποφοίτους/-τες συνυπολογίζεται στη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση.

 

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

 • Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

  - Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων).
  - Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου.
  - Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  - Ερευνητικό ινστιτούτο - Ίδρυμα.
  - Σχολείο/ Ινστιτούτο/ Εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων).

 • Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ.

 • Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

 • Ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα του προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων ΔΕΝ είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών:

 • Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο).
 • Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε., όπως οι Εθνικές Μονάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

Όργανα και οργανισμοί της Ε.Ε.
(ανακατεύθυνση στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - in English)


Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φοιτητών/φοιτητριών:

Οι φοιτητές/φοιτήτριες:

 • Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

 • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

 • Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. 

 • Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ).

 • Άτομα που έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες Πρακτικής Άσκησης. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το Ίδρυμα Ανώτατης / Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε φορέα της χώρας προέλευσής τους.

Οι φοιτητές που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση.

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας: Μετακινήσεις φοιτητών ΑΜΕΑ


Πίνακας Αξιολόγησης – Μοριοδότησης Προπτυχιακών Υποψηφίων για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+

Μέσος όρος βαθμολογίας x 15% (συντελεστής βαρύτητας)

Αριθμός μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης κινητικότητας / συνολικό αριθμό επιλεγμένων μαθημάτων μέχρι το τελευταίο εξάμηνο πριν από το εξάμηνο υποβολής της αίτησης κινητικότητας x 10% (συντελεστής βαρύτητας)

Εξάμηνο φοίτησης τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης κινητικότητας x 15% (συντελεστής βαρύτητας)

• Ξένες Γλώσσες εργασίας/επικοινωνίας στον φορέα υποδοχής x 20% (συντελεστής βαρύτητας)

* Επεξήγηση Ξένων Γλωσσών 

για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+

• Επίπεδο Α΄ ξένης γλώσσας:

Η γλώσσα επικοινωνίας/εργασίας στον φορέα υποδοχής, όπου θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση πιστοποιείται στο Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance MS Word) που θα καταθέσει ο/η φοιτητής /-τρια με την Αίτησή του στην παρούσα Προκήρυξη.

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής /-τρια δεν καταθέσει Γράμμα Αποδοχής εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η αίτησή του θεωρείται εκπρόθεσμη και θα μετακινηθεί με βάση τον πίνακα μοριοδότησης και τα διαθέσιμα κονδύλια κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής του/της. 

• Επίπεδο Β΄ ξένης γλώσσας:

Η «δευτερεύουσα» γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής, όπου θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση πιστοποιείται οπωσδήποτε στο Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) που θα καταθέσει ο/η φοιτητής /-τρια με την Αίτησή του/της στην παρούσα Προκήρυξη. Εφόσον δεν πιστοποιείται «δευτερεύουσα» ξένη γλώσσα εργασίας από τον φορέα υποδοχής, το επίπεδο γλωσσομάθειας ΔΕΝ μοριοδοτείται, αλλά αξιολογείται στο γενικότερο προφίλ του υποψηφίου, όπως και τα υπόλοιπα επιπλέον πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω.

 

• Συνέντευξη (50 μόρια μέγιστο) x 30% (συντελεστής βαρύτητας)

• Επιστολή κινήτρων (Motivation Letter) x συντελεστής βαρύτητας 10%

 

Τα Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις είναι διαθέσιμα στη Συνέντευξη με τον Τμηματικό σας Υπεύθυνο σε απλή αντίγραφο (δεν απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα)

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία δεν απαιτούνται από τον φορέα υποδοχής, αλλά συμπληρώνουν το «προφίλ» σας, όπως για παράδειγμα:

• Πιστοποιητικό/-ά γνώσης Η/Υ

• Πιστοποιητικά γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών

• Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εθελοντισμό και άλλα, αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. 

 

Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: 

Ο/η φοιτητής /-τρια πρέπει να καταθέσει Επιστολή 200-250 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και με e-mail προς τους/τις υποψηφίους / -φιες.

Η παρουσία σας στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Η μη προσέλευσή σας, σας καθιστά μη επιλέξιμους.


 Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και υποψήφιων διδακτόρων για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+

 Πίνακας Αξιολόγησης – Μοριοδότησης

 


 • Βαθμός Πτυχίου ή/και Μεταπτυχιακού x 15(συντελεστής βαρύτητας)
 • Ξένες γλώσσες: συντελεστής βαρύτητας γλώσσας εργασίας /επικοινωνίας στον φορέα υποδοχής: x 25% (συντελεστής βαρύτητας)
 • Επιστολή κινήτρων (motivation letter) (50 μόρια μέγιστο) x 20% (συντελεστής βαρύτητας)
 • Συνέντευξη (50 μόρια μέγιστο) x 40% (συντελεστής βαρύτητας)

Επεξήγηση* Ξένων Γλωσσών

για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+

• Επίπεδο Α΄ ξένης γλώσσας:

Η γλώσσα επικοινωνίας/εργασίας στον φορέα υποδοχής, όπου θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση πιστοποιείται στο Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance MS Word) που θα καταθέσει ο/η φοιτητής /-τρια με την Αίτησή του στην παρούσα Προκήρυξη.

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής /-τρια δεν καταθέσει Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η αίτησή του θεωρείται εκπρόθεσμη και θα μετακινηθεί με βάση τον πίνακα μοριοδότησης και τα διαθέσιμα κονδύλια κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής του/της.

• Επίπεδο Β΄ ξένης γλώσσας:

Η «δευτερεύουσα» γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής, όπου θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση πιστοποιείται επίσης στο Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) που θα καταθέσει ο/η φοιτητής /-τρια με την Αίτησή του/της στην παρούσα Προκήρυξη. Εφόσον δεν πιστοποιείται «δευτερεύουσα» γλώσσα εργασίας από τον φορέα υποδοχής, το επίπεδο γλωσσομάθειας ΔΕΝ μοριοδοτείται, αλλά αξιολογείται στο γενικότερο προφίλ του υποψηφίου, όπως και τα υπόλοιπα επιπλέον πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω.

• Συνέντευξη (50 μόρια μέγιστο)  x 40% (συντελεστής βαρύτητας)

• Επιστολή κινήτρων Motivation Letter: 50 μόρια μέγιστο x 10% (συντελεστής βαρύτητας)

 

Τα Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις προσκομίζονται στη Συνέντευξη με τον Τμηματικό Συντονιστή/Τμηματική Συντονίστρια σε απλή φωτοτυπία (δεν απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα).

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία δεν απαιτούνται από τον φορέα υποδοχής, αλλά συμπληρώνουν το «προφίλ» σας όπως για παράδειγμα:

• Πιστοποιητικό/-ά γνώσης Η/Υ

• Πιστοποιητικά γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών

• Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εθελοντισμό και άλλα, αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. 

 

Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: 

Ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να καταθέσει Επιστολή 200-250 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+ και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και με e-mail προς τους/τις υποψηφίους /-φιες.

Η παρουσία σας στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Η μη προσέλευσή σας, σας καθιστά μη επιλέξιμους/-μες.


ΠΡΟΣΟΧΗ! στα Ακαδημαϊκά Κριτήρια Επιλογής ανά Τμήμα!


Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:

Η κατάθεση των δικαιολογητικών (σε αρχεία PDF) γίνεται με την αποστολή τους στο e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση).

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση* συμπληρώνετε την φόρμα που δεν χρειάζεται να αποσταλεί σε αρχείο PDF και

 2. συμπληρώνετε την έντυπη Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πληκτρολογώντας τα στοιχεία σας και την στέλνετε στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (εδώ κατεβάζετε το αρχείο PDF). Πληκτρολογείτε τα στοιχεία σας στα πεδία του PDF. Δεν θεωρείται έγκυρη χωρίς την πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας συνημμένη στο email. Μόνο η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης (No1) δεν σημαίνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα. 

 3. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος Σπουδών σας, ότι πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει το Τμήμα προέλευσης (βλ. ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής).

 4. Γράμμα Αποδοχής / Letter of Acceptance (εδώ κατεβάζετε το αρχείο MS Word). Το Γράμμα Αποδοχής αποστέλλεται μαζί με την Αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οδηγίες συμπλήρωσης του Γράμματος Αποδοχής.

  Εάν το γράμμα αποδοχής δεν κατατεθεί εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτικό να καταθέσετε όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στην Προκήρυξη (εντός των προθεσμιών) και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής. Έτσι, όταν θα το καταθέσετε θα μπορείτε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα.

  Είναι σαφές πως δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις με Γράμμα Αποδοχής. Στη συνέχεια μπορούν να μετακινηθούν όσοι/όσες κατέθεσαν Γράμμα Αποδοχής μετά τη λήξη της Προκήρυξης (εκπρόθεσμα), με βάση τον πίνακα κατάταξης και εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησης.

  Διαβάστε προσεκτικά την ιστοσελίδα μας με τις οδηγίες για το Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance).

 5. Αντίγραφο* του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού της ξένης γλώσσας επικοινωνίας/εργασίας (*όχι επικυρωμένα αντίγραφα).
  Σε περίπτωση που κάποιος/-α φοιτητής/-τρια βρίσκεται σε εκμάθηση ξένης γλώσσας, θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση εκμάθησης της ξένης γλώσσας, η οποία θα αξιολογηθεί κατά τη συνέντευξη. Η βεβαίωση μπορεί να χορηγείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (π.χ. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών) ή από ιδιώτη διδάσκοντα. Στην περίπτωση ιδιώτη διδάσκοντα, η βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφο τίτλου σπουδών / πιστοποιητικού δημοσίου ή αναγνωρισμένου ιδιωτικού φορέα, που πιστοποιεί ότι ο υπογράφων την βεβαίωση έχει την πιστοποίηση γνώσης και διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.

 6. Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά 

 7. Motivation Letter (περίπου 200 - 250 λέξεις) στα ελληνικά. Η επιστολή κινήτρων εξηγεί τους λόγους συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη.

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ηλεκτρονική αίτηση) δεν συνεπάγεται την συμμετοχή σας στην Προκήρυξη! Μόνο με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.

 

Με την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι/-νες αναγνωρίζουν ότι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πρόσβαση στην κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας τους.


Η επικοινωνία μας γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που δηλώνετε στην αίτησή σας. Σε περίπτωση που αλλάξετε e-mail πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε άμεσα και εγγράφως το γραφείο Erasmus+. Ελέγχετε και τον φάκελο των ανεπιθύμητων (spam).
Στην πρώτη επικοινωνία μας με e-mail είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου (αναγράφεται στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα)


Η διαδικασία επιλογής είναι η εξής: 

 • Oι φοιτητές / φοιτήτριες συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση και

 • αποστέλλουν στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. την Αίτηση (PDF) εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 • Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο/α με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 • Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τους υποψηφίους/-ες σε συνέντευξη, για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του Τμηματικού Συντονιστή.

 • O αρμόδιος Τμηματικός Συντονιστής συντάσσει λίστα κατάταξης/προτεραιότητας των αιτούντων με βάσει την τελική τους μοριοδότηση, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

 • Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει, στην ιστοσελίδα του https://erasmus.panteion.gr/ τoν κατάλογο κατάταξης/προτεραιότητας των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει να αποστείλουν στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. την αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά σε αρχεία PDF έως και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 προκειμένου στη συνέχεια να περάσουν συνέντευξη από τον Τμηματικό τους Συντονιστή και να οριστεί η σειρά κατάταξης με την οποία θα μετακινηθούν.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

 

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών:
και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Οι αιτήσεις και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλονται στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. σε αρχεία PDF.

Αρχεία φωτογραφίας από κινητό δεν θα γίνονται δεκτά.


 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web site page: Εξερχόμενοι Φοιτητές για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences