Προκήρυξη Θέσεων για Σπουδές στην Ευρώπη Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Αιτήσεις έως και την Παρασκευή 7 / 2 / 2020, 10:00 - 13:00

Ανακοινώθηκε ο Πίνακας των Συνεντεύξεων (αρχείο xlsx)

Παρακαλείσθε όσοι έχετε υποβάλει αίτηση για μετακίνηση για σπουδές σε Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ να προσέλθετε για τη συνέντευξη, όπως ορίζεται από τη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα αναρτητέα με την Προκήρυξη.

Η παρουσία σας στην συνέντευξη είναι απαραίτητη,

καθώς καλείσθε να αξιολογηθείτε ως προς τους λόγους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και ως προς την καταλληλότητα της προσωπικότητάς σας για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (συνολικά έως 100 μόρια). Όλοι οι αιτούντες προσέρχεστε στη συνέντευξη που έχει ορίσει ο καθηγητής που είναι υπεύθυνος της συμφωνίας που έχετε δηλώσει ως πρώτη επιλογή στην αίτησή σας.


Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν σε αυτά μία περίοδο των σπουδών τους, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν περίοδο Erasmus+ στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής έχει μετακινηθεί για 5 μήνες και ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί κάθε φοιτητής με το Πρόγραμμα Erasmus είναι 12,  έχει δικαίωμα να μετακινηθεί για άλλους 7 μήνες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τις Διμερείς Συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (βλ. Πίνακας συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων).

Η Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο χώρο ανακοινώσεων του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων, καθώς και σε κεντρικά σημεία  προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). Σημειώνεται ότι η διαδικασία είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (δηλαδή τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο). 

 

 Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής: 

1. Οι φοιτητές συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση σημειώνοντας όλα τα πεδία.

2. Οι φοιτητές καταθέτουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

  • Αίτηση (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί σε έγχρωμη εκτύπωση. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.
  • Αντίγραφο* του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα (*όχι επικυρωμένα αντίγραφα- απλές φωτοτυπίες). Ο φοιτητής λαμβάνει τα αντίστοιχα μόρια μόνο για την/τις γλώσσα/ες που αφορούν το εκάστοτε Πανεπιστήμιο επιλογής (βλ. Πίνακας συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, γλώσσα διδασκαλίας).
  • Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ φοιτητή, εάν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Εrasmus+. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας κάθε Τμήματος βρίσκονται εδώ.
  • Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά (όποιος από τους φοιτητές δεν έχει βιογραφική σημείωμα, μπορεί να βοηθηθεί από την ιστοσελίδα του CV-Europass).
  • Motivation Letter 200-250 λέξεων στα ελληνικά (μπορείτε να βοηθηθείτε από την ιστοσελίδα του Motivation-Europass).

3. το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

4.Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψήφιου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.

5. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος τους υποψηφίους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.

6. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής μοριοδοτεί την αίτηση του φοιτητή ως προς τη Συνέντευξη, το Motivation Letter και το Βιογραφικό του Σημείωμα.

7. Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στο συνολικό υπολογισμό των μορίων (μοριοδότηση τυπικών προσόντων και μοριοδότηση συνέντευξης-Motivation Letter) για κάθε υποψήφιο και για κάθε επιλογή Πανεπιστημίου (στη μοριοδότηση κάθε φορά συνυπολογίζεται η γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής).

8. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων, βάσει του συνολικού αριθμού μορίων των αιτούντων σε συνάρτηση με τη σειρά προτίμησης Πανεπιστημίων Υποδοχής, όπως αυτά αναφέρονται στην αίτησή τους.

Στην περίπτωση που φοιτητής δεν τοποθετηθεί σε Πανεπιστήμιο επιλογής που αναφέρεται στην αίτησή του, του προτείνονται κενές θέσεις άλλων Ιδρυμάτων που προκύπτουν από μη τοποθέτηση άλλων ενδιαφερομένων με περισσότερα μόρια.


Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων φοιτητών/τριών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ εφαρμόζεται ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των στοιχείων ως εξής:

Κινητικότητα προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές

• Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης κινητικότητας (συντελεστής βαρύτητας 20%)

• Αριθμός μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης κινητικότητας/Συνολικός αριθμός δηλωμένων μαθημάτων μέχρι το τελευταίο εξάμηνο πριν από το εξάμηνο υποβολής της αίτησης κινητικότητας (συντελεστής βαρύτητας 20%)

 • Ξένες Γλώσσες (συντελεστής βαρύτητας ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής: 30%)

  

 • Εξάμηνο φοίτησης τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης κινητικότητας (συντελεστής βαρύτητας 5%)

• Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Motivation) με αιτιολόγηση και Συνέντευξη (100 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 25%)

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία συμπληρώνουν το "προφίλ" του υποψηφίου (π.χ. Η/Υ, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.) αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει επιστολή 200-250 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+, και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη.

 

 

Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων για σπουδές

Ξένες Γλώσσες (συντελεστής βαρύτητας ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής: 50%)

 Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Motivation) με αιτιολόγηση και Συνέντευξη (100 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 50%).

 Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία συμπληρώνουν το "προφίλ" του υποψηφίου (π.χ. Η/Υ, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.) αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει επιστολή 200-250 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+, και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη. 

 


 Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Τμήμα μας όσο και μετέπειτα με τα Πανεπιστήμια υποδοχής είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων. 


 Βοηθητικά έγγραφα


Σημείωση 1: Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής της Προκήρυξης Θέσεων για Σπουδές 2020-2021. Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί σε έγχρωμη εκτύπωση υπογεγραμμένη από την/τον αιτούσα/ντα και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή  των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.

Σημείωση 2: Για τους φοιτητές που θα επιλεγούν να μετακινηθούν με συμφωνίες που διατηρούμε με Πανεπιστήμια χωρών που θα επηρεαστούν από Brexit, σε περίπτωση που οι χώρες αυτές πάψουν να αποτελούν χώρες του Προγράμματος Erasmus+, οι επιλεγέντες φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν κατ’ επιλογή νέο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή της επίσημης σχετικής ανακοίνωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και το ΙΚΥ. Η επιλογή τους θα γίνει βάσει μοριοδότησης και σειρά προτίμησης Πανεπιστημίων, εφόσον, φυσικά, οι προθεσμίες του νέου πλέον Πανεπιστήμιου του εξωτερικού επιτρέπει χρονικά την αλλαγή αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εξεταστεί με την ίδια διαδικασία νέο Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση, η κινητικότητα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.


Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων είτε ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΣΕΕ (Kίτρινο Κτήριο, ισόγειο) από την

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

είτε κατατίθενται στο Τμήμα ΔΣΕΕ κατά τις ώρες 10:00-13:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λ.  Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα, Ελλάδα

 

Σημείωση: Λόγω τεχνικού προβλήματος, ο τελικός Πίνακας Συvεργαζόμενων Πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 που αφορά την παρούσα Προκήρυξη, δημοσιεύθηκε στις 18/1/2020. Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ες που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση στις 17/1/2020, να ελέγξουν το τελικό αρχείο.

 

Νέα Προθεσμία Κατάθεσης Δικαιολογητικών!

Την αίτηση και τα δικαιολογητικά 
τα καταθέτετε 
στο γραφείο Erasmus+

(Νέο Κτήριο, ισόγειο)

έως και την Παρασκευή

 7 Φεβρουαρίου

2020

και ώρες

10:00-13:00 

καθημερινά

ή
τα ταχυδρομείτε (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου)  

 Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Γραφείο Erasmus+
Λ.  Συγγρού 136,
17671, Καλλιθέα, Ελλάδα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στις συστημένες αποστολές μέσω ταχυδρομείου ή courier
ΜΗΝ αναγράφετε όνομα παραλήπτη στον φάκελο.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: erasmus-iro@panteion.gr

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στο e-mail: erasmus-iro@panteion.gr και για Πρακτική Άσκηση: placement@panteion.gr  

 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences