Συμπληρωματική Προκήρυξη για Βραχυχρόνια Κινητικότητα για Σπουδές (Β' & Γ' κύκλος)

Συμπληρωματική Προκήρυξη για Βραχυχρόνια Κινητικότητα Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για Σπουδές στην Ευρώπη Erasmus+ μέσω του Call 2021

Αριθμός Σχεδίου: 2021-1-EL01-KA131-HED-000004482

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 19/05/2023

Κατά το προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο της κινητικότητας του προγράμματος ERASMUS+ - Call 2021 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/υποψήφιες διδάκτορ(ισσ)ες, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε βραχυχρόνια κινητικότητα για σπουδές διάρκειας 7 έως 10 ημερών (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου με φυσική παρουσία στο εξωτερικό. Όλες οι κινητικότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/10/2023.

Γενικές πληροφορίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μακροχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας για σπουδές με φυσική παρουσία ή πρακτική άσκηση, για παράδειγμα, λόγω του κλάδου σπουδών τους ή επειδή έχουν λιγότερες ευκαιρίες συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία συνδυάζοντάς την με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που θα επιλέξουν βραχυχρόνια κινητικότητα, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, είναι υποχρεωτικό να συνδυάσουν την δραστηριότητα με φυσική παρουσία στο εξωτερικό με εικονική κινητικότητα.

Για την καλύτερη κάλυψη των ποικίλων αναγκών μάθησης και κατάρτισης των υποψήφιων διδακτόρων και για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να συμμετέχουν σε βραχυχρόνια κινητικότητα για σπουδές με φυσική παρουσία ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ενθαρρύνεται η προσθήκη εικονικής συνιστώσας στην κινητικότητα με φυσική παρουσία, χωρίς να είναι υποχρεωτική.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν εγκριθεί συνολικά 15 θέσεις, για βραχυχρόνια κινητικότητα για σπουδές Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Βασική προϋπόθεση, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν περίοδο Erasmus+ στο εξωτερικό (είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική), το συνολικό αυτό διάστημα να είναι μικρότερο των 12 μηνών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής έχει μετακινηθεί για 5 μήνες και ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί κάθε φοιτητής με το Πρόγραμμα Erasmus είναι 12,  έχει δικαίωμα να μετακινηθεί για άλλους 7 μήνες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τις Διμερείς Συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (βλ. Πίνακας συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων).

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής: 

1. Οι φοιτητές συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα σημειώνοντας όλα τα πεδία.

2. Οι φοιτητές αποστέλλουν ηλεκτρονικά (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αλλά και έγχαρτα (στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαικής Ένωσης, καθημερινά από τις 11:00 έως τις 13:00) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αποτελείται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

  • Αίτηση (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.
  • Αντίγραφο* του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα (*όχι επικυρωμένα αντίγραφα- απλές φωτοτυπίες). Ο φοιτητής λαμβάνει τα αντίστοιχα μόρια μόνο για την/τις γλώσσα/ες που αφορούν το εκάστοτε Πανεπιστήμιο επιλογής (βλ. Πίνακας συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, γλώσσα διδασκαλίας).
  • Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος Σπουδών τoυ φοιτητή, εάν πληροί ή όχι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Εrasmus+, και ότι δεν τελεί σε αναστολή σπουδών. Ενημερώνουμε πως εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια κατά τη φάση υποβολής της αίτησης, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται πριν την έναρξη της κινητικότητας. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας κάθε Τμήματος βρίσκονται εδώ.
  • Βεβαίωση της τριμελούς Επιτροπής ή του επιβλέποντα καθηγητή στην οποία να αναγράφεται το θέμα της διατριβής.
  • Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά (όποιος από τους φοιτητές δεν έχει βιογραφικό σημείωμα, μπορεί να βοηθηθεί από την ιστοσελίδα του CV-Europass).
  • Motivation Letter (Λόγοι συμμετοχής) στα ελληνικά (μια επιστολή για κάθε Πανεπιστήμιο έκτασης ½ σελίδας Α4). Ειδικά για τους υποψήφιους διδάκτορες θα πρέπει να προκύπτει ότι το πρόγραμμα  σπουδών που θα ακολουθήσει ο φοιτητής θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής.

3. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από το Τμήμα ΔΣΕΕ και μοριοδοτούνται ως προς τα τυπικά προσόντα (Μ.Ο., γλώσσες, εξάμηνο φοίτησης).

4. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιούνται βάσει του ακαδημαϊκού συντονιστή της πρώτης επιλογής των αιτούντων.

5. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής της πρώτης επιλογής μοριοδοτεί τις αιτήσεις ως προς το Motivation Letter και τη Συνέντευξη.

6. Το ΔΣΕΕ προβαίνει στο συνολικό αριθμό των μορίων των αιτούντων ως προς την πρώτη τους επιλογή και τοποθετούνται οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

7. Όσοι φοιτητές δεν τοποθετηθούν στην πρώτη τους επιλογή, προσκαλούνται για συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό συντονιστή της δεύτερης επιλογής τους.

8. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής της δεύτερης επιλογής μοριοδοτεί τις αιτήσεις ως προς το Motivation Letter και τη Συνέντευξη.

9. Το ΔΣΕΕ προβαίνει στο συνολικό αριθμό των μορίων των αιτούντων ως προς τη δεύτερη τους επιλογή και τοποθετούνται οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

10. Όσοι φοιτητές δεν τοποθετηθούν στη δεύτερή τους επιλογή, προσκαλούνται για συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό συντονιστή της τρίτης επιλογής τους.

11. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής της τρίτης επιλογής μοριοδοτεί τις αιτήσεις ως προς το Motivation Letter και τη Συνέντευξη.

12. Το ΔΣΕΕ προβαίνει στο συνολικό αριθμό των μορίων των αιτούντων ως προς την τρίτη τους επιλογή και τοποθετούνται οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

 ________________________________________

 

Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων φοιτητών/τριών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ εφαρμόζεται ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των στοιχείων ως εξής:

Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων για σπουδές

Βαθμός πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) ή βαθμός μεταπτυχιακού (για τους υποψήφιους διδάκτορες) (συντελεστής βαρύτητας 15%)

Ξένες Γλώσσες (συντελεστής βαρύτητας ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής: 25%)

 

Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Motivation) με αιτιολόγηση στα ελληνικά (50 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Συνέντευξη (50 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 40%)

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία συμπληρώνουν το "προφίλ" του υποψηφίου (π.χ. Η/Υ, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.) αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει επιστολή 200-250 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+, και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη. 

________________________________________

Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Τμήμα μας όσο και μετέπειτα με τα Πανεπιστήμια υποδοχής είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων. 

 

Ποσά επιχορήγησης για Βραχυχρόνια Κινητικότητα Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για Σπουδές

1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

2. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες δικαιούνται προσαύξηση 100,00 ευρώ και χρηματοδότηση για κάλυψη δαπανών ταξιδίου σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Σημαντική σημείωση: Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στη χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences