STA Mobility for Teaching Call 2021 Προκήρυξη Διδασκαλίας στις χώρες του Προγράμματος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία, μέσω του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131 «Κινητικότητα Φοιτητών & Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Call 2022»

Σχέδιο: 2021-1-EL01-KA131-HED-000008412

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 15 Σεπτεμβρίου 2023

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131/2021 «Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του Προγράμματος», με κωδικό αριθμό Σχεδίου 2021-1-EL01-KA131-HED-000008412,

ανακοινώνει, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023 και 2023-2024.

 

Α. Γενικές πληροφορίες

Ο πίνακας με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού, με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ/Erasmus+

Η επιχορήγηση για τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται να καλύψει 2 θέσεις, και οι υποτροφίες θα καλυφθούν από κονδύλια του 2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου.

Αίτηση για συμμετοχή στην κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία μπορεί να υποβάλει το Διδακτικό Προσωπικό του Ιδρύματος μας, Μέλη ΔΕΠ, Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και σε κάθε περίπτωση μέλος διδακτικού προσωπικού που έχει  ενεργή σχέση εργασίας για Διδασκαλία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Οι διδάσκοντες/ουσες για τη μετακίνησή τους θα λάβουν επιχορήγηση:

α) για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως προκύπτει σε κάθε περίπτωση από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο. Τα ποσά που ισχύουν για το Πρόγραμμα 2022 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ (Erasmus+).

Μέσα στα πλαίσια της παρούσας δράσης, καθίσταται δυνατός ο συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας (μεικτή κινητικότητα /blended mobility) μεταξύ των οποίων μπορεί να υπάρχουν διαστήματα διακοπής.

Σημειώνεται ότι οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους ακολουθούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιηθείσας κινητικότητας κάθε διδάσκοντα (δια ζώσης διδασκαλία, συνδυασμός διά ζώσης και από απόσταση διδασκαλίας). 

Είναι σαφές ότι η επιχορήγηση τόσο των δαπανών ταξιδίου όσο και η ημερήσια επιχορήγηση, καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα πραγματοποιήσει διά ζώσης κινητικότητα στην έδρα του Πανεπιστημίου υποδοχής. 

 

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες/ουσες διερευνούν οι ίδιοι/ες τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο διδασκαλίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

 

Β. Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα ορίζεται ως εξής:

α. Τα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου που είναι ακαδημαϊκοί συντονιστές μιας διμερούς συμφωνίας και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο έχει συναφθεί η Διμερής Συμφωνία για διδασκαλία (Bilateral Agreement), θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Διδασκαλίας, ενώ η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις ή άλλες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Erasmus ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

β. Σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιη η δυνατότητα μετακίνησης του ακαδημαϊκού συντονιστή μιας συμφωνίας και στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του προσωπικού για κινητικότητα διδασκαλίας είναι συγκεκριμένος στη διμερή συμφωνία (Bilateral Agreement), είναι δυνατόν, με σχετική ενημέρωση του ακαδημαϊκού συντονιστή, να μετακινηθεί στη θέση του άλλο μέλος ΔΕΠ του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του Ιδρύματός μας, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος ΔΕΠ έχει υποβάλει και αυτό σχετική αίτηση μετακίνησης για διδασκαλία εντός της προθεσμίας της προκήρυξης. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι για να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία θα πρέπει οι αιτούντες είτε να έχουν οι ίδιοι προωθήσει τη σύναψη συμφωνίας του Ιδρύματός μας με άλλο Ίδρυμα στο πλαίσιο του Προγράμματος, οπότε θα μετακινηθούν με βάση τη συγκεκριμένη αυτή διμερή συμφωνία Erasmus+, είτε θα πρέπει να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με συνάδελφό τους του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ώστε να κάνουν χρήση του δικαιώματος για κινητικότητα διδασκαλίας στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συνάψει το Πάντειο Πανεπιστήμιο με τη συμβολή του άλλου μέλους ΔΕΠ.

 

Σημειώνεται ότι :

• Η δραστηριότητα πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά σε διδασκαλία και OXI επιμόρφωση, συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop, κ.λπ.

• Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου ή να έχει ενεργή σχέση εργασίας για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

 

Γ. Η Διαδικασία επιλογής για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους (επιλεξιμότητα) για κινητικότητα διδασκαλίας που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας (κριτήρια προτεραιότητας, π.χ. ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος, αριθμός φοιτητών εισερχομένων και εξερχομένων, φόρτος εργασίας κλπ. όπως αυτά ορίσθηκαν προγενέστερα από την Επιτροπή Erasmus+ και ισχύουν έως σήμερα) και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

1. τον Οδηγό Προγράμματος Erasmus+

2. τη Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ για το Πρόγραμμα ΚΑ103/2021

3. την από 15/09/2022 απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Εrasmus+, στην οποία επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για την κινητικότητα διδακτικού Προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία για το Πρόγραμμα, και σε ό,τι δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή ισχύουν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής. 

Συγκεκριμένα:

  • Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος για την κινητικότητα για διδασκαλία απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα 2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου, ενώ το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας ανέρχεται στις 5 ημέρες. Με βάση την εγκριθείσα χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κινητικότητα για διδασκαλία δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες.
  • Τα κριτήρια επιλογής-προτεραιότητας των υποψηφίων για κινητικότητα διδασκαλίας έχουν ως  κατωτέρω:

Οι Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, οι τμηματικοί και οι ακαδημαϊκοί συντονιστές Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας κινητικότητας ανεξαρτήτως ποσοστού κινητικότητας φοιτητών, αφού εκ των πραγμάτων συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος, φέροντας τον αναλογούντα φόρτο εργασίας για τις δράσεις του Προγράμματος,

 

Για επιπλέον κινητικότητες για τους προαναφερόμενους ή κινητικότητες για τα υπόλοιπα μέλη Διδακτικού Προσωπικού του Ιδρύματός μας θα ληφθούν υπόψη:

i) Ο αριθμός συμμετοχών στο Πρόγραμμα έως σήμερα (οι διδάσκοντες που δεν έχουν κάνει χρήση του Προγράμματος έχουν προτεραιότητα για κινητικότητα ανεξάρτητα από την εμπλοκή τους στο Πρόγραμμα μέχρι σήμερα, υπό τον όρο να καταθέσουν συμφωνία συνεργασίας με κάποιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο). Δηλαδή, θα πρέπει πριν την κινητικότητα να έχουν έλθει σε επαφή και «πρώτη» συμφωνία με το Ίδρυμα του εξωτερικού και να υπολείπεται η επεξεργασία των όρων της τελικής συμφωνίας και η επικύρωσή της, 

ii) Το ποσοστό κινητικότητας φοιτητών (εισερχομένων και εξερχομένων) ανά διδάσκοντα και 

iii) Ο αριθμός συμφωνιών συνεργασίας (με ιδιαίτερο βάρος στις συμφωνίες που περιλαμβάνουν κινητικότητα φοιτητών)

iv) Η διδασκαλία ενός ξενόγλωσσου μαθήματος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών Διδακτικού Προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι η ικανοποίηση των κατατεθεισών αιτήσεων μετακίνησης για διδασκαλία θα πραγματοποιείται με σχετική αναλογία προς τον αριθμό αιτήσεων, εκτιμώντας τόσο τα διαθέσιμα κονδύλια αλλά, κυρίως, με την ενεργή συμμετοχή και ενασχόληση του κάθε υποψηφίου με το Πρόγραμμα Erasmus+.

Οι κινητικότητες για διδασκαλία μπορούν να υλοποιηθούν μετά την αξιολόγηση και τελική επιλογή του Διδακτικού προσωπικού έως και 31/10/2023 (ημερομηνία λήξης του Προγράμματος).

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη Διδακτικού Προσωπικού, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα πιο κάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη μετακίνηση):

i. Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων.

ii. Σύμβαση συμπληρωμένη σε δύο αντίτυπα.

iii. Σχέδιο διδασκαλίας ήδη εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου υποδοχής.

iv. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στο οποίο απαραιτήτως να αναγράφεται η Τράπεζα, το ονοματεπώνυμο και ο ΙΒΑΝ.

v. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

Περισσότερες πληροφορίες για την απόκτηση της ΕΚΑΑ παρατίθενται στον σύνδεσμο της αντίστοιχης ιστοσελίδας (πατήστε εδώ).

 

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη Διδακτικού Προσωπικού θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

i. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας (οι ημέρες κατά τις οποίες ο μετακινούμενος βρισκόταν στο Ίδρυμα υποδοχής για διδασκαλία, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου) στο εξωτερικό και ο αριθμός των διδακτικών ωρών.

ii. Παραστατικά εισιτηρίων [κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων, τυχόν φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].

iii. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως προϊόν της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής.

iv. Έκθεση (report) του διδάσκοντος (υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο e-mail που έχει δηλώσει ο/η μετακινούμενος/η στην αίτηση του– σε άλλη περίπτωση επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στη διάθεση των μελών Διδακτικού Προσωπικού, για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία για την υλοποίηση κινητικότητας με σκοπό τη Διδασκαλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Ελένη Βασιλείου

Ευγενία Λαζαρίδου

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνο: 210 9201484