Οδηγίες Μετακίνησης Προσωπικού για Επιμόρφωση εκτός Ευρώπης

Πριν την αναχώρηση: 

Οι αιτηθέντες προς μετακίνηση για Επιμόρφωση θα πρέπει, πριν αναχωρήσουν στο εξωτερικό, να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

 1. Επιστολή Αποδοχής (acceptance letter)  από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
  Για κάθε μετακίνηση διοικητικού υπαλλήλου θα πρέπει να υπάρχει η  σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Erasmus ύστερα από συνέντευξη με τον διοικητικό υπάλληλο, στην οποία ο διοικητικός υπάλληλος α) θα προβάλει το αίτημα του αφού προηγουμένως έχει λάβει επιστολή  αποδοχής (acceptance letter) από το φορέα υποδοχής και την οποία θα έχει υποβάλει στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. β) θα τεκμηριώνει την συνάφεια του αντικειμένου εργασίας του με την προς επιμόρφωση μετακίνησή του στο Ίδρυμα υποδοχής.
  Εν συνεχεία, αν εγκριθεί το αίτημα τους από την επιτροπή Erasmus, υποβάλουν  τα παρακάτω πριν την αναχώρηση τους:

 2. Άδεια απουσίας για την περίοδο επιμόρφωσης υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας όπου υπάγεται ο μετακινούμενος.

 3. Οι μετακινούμενοι για επιμόρφωση οφείλουν να ενημερώνουν και να λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού συντονιστή της συμφωνίας στο πλαίσιο της οποίας επιθυμούν να μετακινηθούν. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής υποχρεούται να αποστείλει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα ΔΣΕΕ, προκειμένου να βεβαιώσει τη σύμφωνη γνώμη του για τη συγκεκριμένη κινητικότητα (πίνακας πανεπιστημίων) Για πληροφορίες για Staff Week μπορείτε να επισκέπτεστε το αντίστοιχο μενού στην σελίδα μας.

 4. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας (σε τρία αντίτυπα) (Word) (PDF). Η σύμβαση υποβάλλεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε. και μεταβιβάζεται στο Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Κονδυλίων (ΕΛΚΕ) και για υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου.

 5. Σχέδιο Εργασίας (Training Agreement) (Word) (PDF). Το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί από την Αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος Προέλευσης και Υποδοχής.(Για την υπογραφή του από το Πανεπιστήμιο Προέλευσης, κατατίθεται το έγγραφο στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. και υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος Erasmus+)

 6. Φόρμα ατομικών στοιχείων. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται με πολύ προσοχή είναι απαραίτητο για την πληρωμή.  Να συνοδεύεται από αντίγραφο του βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης ή αντίστοιχο (σελίδα/εκτύπωση με στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού).

 7. Αντίγραφο της Εθνικής Θεώρησης Εισόδου VISA

 8. Αντίγραφο των Ασφαλίσεων Υγείας κλπ.

 

Μετά την επιστροφή:

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό, τα μέλη του διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα τα εξής έγγραφα:

 1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής (πρωτότυπη εις διπλούν) στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται ότι ο μετακινούμενος πραγματοποίησε κινητικότητα επιμόρφωσης Erasmus+, οι ημερομηνίες και η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό.

 2. Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (προσοχή! ΔΕΝ πρέπει να εκδίδονται πλέον σε στοιχεία ΕΛΚΕ), κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa). (Τα παραστατικά απαιτούνται μόνο ως αποδεικτικό της κινητικότητας.)

 3. Έκθεση επιμόρφωσης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως εξής: Οι συμμετέχοντες, μετά την επιστροφή τους, λαμβάνουν αυτομάτως  e-mail από τη διεύθυνση ‘This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.’,  με τίτλο "Αίτημα συμπλήρωσης έκθεσης από συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Erasmus / Erasmus participant report request" με έναν σύνδεσμο που τους οδηγεί στην έκθεση, η οποία έχει την μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

  Συμπληρώνετε και υποβάλετε(submit) ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά!) την έκθεση. Εν συνεχεία, την εκτυπώνετε και την καταθέτετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε.

 4. Εκτός από τα παραπάνω, οι διοικητικοί υπάλληλοι θα υποβάλλουν και αναλυτική έκθεση (2-3 σελίδες) των πεπραγμένων κατά την περίοδο επιμόρφωσης τους.

Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω, μέρος ή ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας θα επιστρέφεται.

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences