Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus+ ;

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός είναι βασικοί τομείς που στηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η άτυπη και μη τυπική μάθηση, στην ουσία εφοδιάζουν τους νέους και τους συμμετέχοντες κάθε ηλικίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή μετάβαση στην αγορά εργασίας. Με βάση την επιτυχία του προγράμματος κατά την περίοδο 2014-2020, το Erasmus+ ενισχύει τις προσπάθειές του για αύξηση των ευκαιριών που προσφέρονται σε περισσότερους συμμετέχοντες και σε ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζοντας στον ποιοτικό του αντίκτυπο και συμβάλλοντας σε κοινωνίες πιο συνεκτικές, με μεγαλύτερο οικολογικό προσανατολισμό και καλύτερα ψηφιακά προετοιμασμένες.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία που γίνεται ολοένα και πιο κινητική, πολυπολιτισμική και ψηφιακή. Η παραμονή σε μια άλλη χώρα για σπουδές, μάθηση και εργασία θα πρέπει να γίνει κάτι το συνηθισμένο, ενώ η γνώση δύο άλλων γλωσσών πέραν της μητρικής θα πρέπει να είναι ο κανόνας. Το πρόγραμμα αποτελεί βασική συνιστώσα για τη στήριξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και του προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό.

Όπως κατέδειξε η πανδημία COVID-19, η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποδεικνύεται, περισσότερο από ποτέ, απαραίτητη για τη διασφάλιση ταχείας ανάκαμψης και την παράλληλη προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ανάκαμψης, το πρόγραμμα Erasmus+ λαμβάνει μια νέα διάσταση χωρίς αποκλεισμούς, στηρίζοντας ευκαιρίες προσωπικής, κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ανθρώπων στην Ευρώπη και πέραν αυτής, με στόχο να μην μείνει κανείς πίσω.

Το πρόγραμμα, για να αυξήσει τα ποιοτικά αποτελέσματα των δράσεών του και να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες, θα προσεγγίσει περισσότερο και με καλύτερο τρόπο ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο. Κύριο μέλημα του προγράμματος είναι να προσεγγίσει άτομα που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία και μεταναστών, καθώς και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει επίσης τους συμμετέχοντές του, ιδιαίτερα τους νέους, να εμπλακούν και να δραστηριοποιηθούν στην κοινωνία των πολιτών, ευαισθητοποιώντας τους σχετικά με τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε τομείς με μακρόπνοες προοπτικές, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων κ.λπ. έχουν ουσιώδη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή. Το πρόγραμμα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην τόνωση της καινοτομίας και τη γεφύρωση του χάσματος γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές μέσω του ταλέντου και της καινοτομίας. Αυτή η επένδυση σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα ωφελήσει άτομα, ιδρύματα, οργανισμούς και την κοινωνία στο σύνολό της, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζοντας ισότητα, ευημερία και κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη και πέραν αυτής. 5

Άλλη μια πρόκληση αφορά τις πανευρωπαϊκές τάσεις για περιορισμένη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο και το χαμηλό επίπεδο γνώσεων και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα που έχουν αντίκτυπο στη ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Πολλοί διστάζουν ή δυσκολεύονται να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της κοινότητάς τους ή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της συμμετοχής των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει κεφαλαιώδη σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού μπορεί επίσης να επιδιωχθεί μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων καθώς και της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει βιώσιμη η οικονομία της, τα σχέδια θα πρέπει να εκπονούνται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θα πρέπει να ενσωματώνουν πρακτικές οικολογικού προσανατολισμού σε κάθε τους πτυχή. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση κατά την εκπόνηση των σχεδίων τους, κάτι που θα τους ενθαρρύνει να συζητούν και να ενημερώνονται για περιβαλλοντικά ζητήματα, θα τους κάνει να σκεφτούν τι μπορεί να γίνει στο επίπεδό τους και θα τους βοηθήσει να βρουν εναλλακτικούς πιο οικολογικούς τρόπους για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους.

Η στήριξη και η διευκόλυνση της διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, είναι ουσιώδους σημασίας για την ενδυνάμωση των ατόμων μέσω της απόκτησης περισσότερων βασικών ικανοτήτων, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αναγνώριση των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της τυπικής, της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης. Το πρόγραμμα Erasmus+ διευκολύνει την κυκλοφορία ιδεών και τη μετάδοση βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωσίας, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για ένα από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοποιεί τα επιτεύγματα 30 και πλέον ετών ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, που καλύπτουν τόσο την ενδοευρωπαϊκή όσο και τη διεθνή διάσταση των συμπράξεων.  

 

 

Ποια είναι τα είδη κινητικότητας των φοιτητών;

Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση του Προγράμματος Erasmus+ για να πραγματοποιήσουν: 

  • περίοδο σπουδών στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης  
  • πρακτική άσκηση (τοποθέτηση σε θέση εργασίας) στο εξωτερικό σε μια επιχείρηση ή άλλο συναφή χώρο εργασίας. 

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και πρακτική άσκηση. 

Για να εξασφαλιστεί υψηλής ποιότητας κινητικότητα με μέγιστο αντίκτυπο στους σπουδαστές, η κινητικότητα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης των σπουδαστών που συνδέονται με τον εκάστοτε τίτλο σπουδών. Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του σπουδαστή για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, πρώτου κύκλου (προπτυχιακό ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών), δευτέρου κύκλου (μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών) και τρίτου ή διδακτορικού κύκλου. 

Υποστήριξη παρέχεται επίσης για πρακτική άσκηση σε χώρο εργασίας στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κύκλου σπουδών και εντός ενός έτους το αργότερο από την αποφοίτηση του φοιτητή. Στην έννοια της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία σε θέση βοηθού στην περίπτωση σπουδών στον τομέα της διδασκαλίας. 

Εάν είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Η κινητικότητα των φοιτητών δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο.

 

Το Πρόγραμμα Erasmus στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus από το 1987 με κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση. Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 το Ίδρυμά μας είναι επικεφαλής-συντονιστής Ομίλου Πρακτικής Άσκησης με εταίρους το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 συντονιστής Ομίλου Πρακτικής Άσκησης με εταίρους το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και τους Δήμους Αμαρουσίου, Πειραιά και Καλλιθέας.

 

Διαδικασία Επιλογής Εξερχομένων Φοιτητών Erasmus+

  1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

  3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψήφιου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.

  4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψηφίους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.

  5. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

  6. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους αιτούντες και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.

 

Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Erasmus+

Αρμόδιο για τη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γραφείο του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου (στο αίθριο του Πανεπιστημίου).

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: +30 210 920 1483-6 Fax : +30 210 920 1485 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.