Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού Erasmus+ ΚΑ131 (Call 2022) Διεθνής Διάσταση

Α’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ131 (Call 2022), Διεθνής Διάσταση στην Κλασική Κινητικότητα προς χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα.

ΣΧΕΔΙΟ: 2022-1-EL01-KA131_HED-000057647

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 14/12/2023 έως και 12/01/2024

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ - Δράση ΚΑ131 (Call 2022), Διεθνής Διάσταση στην Κλασική Κινητικότητα προς χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα, ανακοινώνει την Α΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα πέντε (5) Μελών Διδακτικού Προσωπικού όλων των Τμημάτων με σκοπό την Επιμόρφωση, σε Πανεπιστήμια χωρών μη συνδεδεμένων με το Πρόγραμμα με τα οποία το Πάντειο έχει συνάψει συμφωνία. 

Η περίοδος μετακίνησης στο εξωτερικό θα έχει διάρκεια 7 ημέρες (2 ημέρες ταξιδιού και 5 ημέρες δραστηριότητας) θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 31/07/2024

Σε περίπτωση που ο μετακινούμενος επιθυμεί να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα από το ελάχιστο διάστημα που επιτρέπει η παρούσα προκήρυξη, μπορεί να το πράξει από ίδιους πόρους. Η απόφαση έγκρισης άδειας απουσίας από τη Συνέλευση του οικείου Ακαδημαϊκού Τμήματος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το επιπλέον διάστημα απουσίας.

 

Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Το Διδακτικό Προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μια περίοδο Επιμόρφωσης σε ένα Πανεπιστήμιο της Χώρας Εταίρου του Προγράμματος στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάστασης, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα παρακάτω email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η Προθεσμία Υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται από 14/12/2023 έως και 12/01/2024.

Μετά το πέρας της προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων, θα ληφθούν υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις, οι οποίες αφού αξιολογηθούν, θα δημοσιευθεί ο σχετικός Πίνακας της κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας με βάση την παρακάτω διαδικασία και κριτήρια επιλογής.

Διαδικασία επιλογής διδασκόντων

Η τελική επιλογή του Διδακτικού Προσωπικού πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility, η οποία επικυρώνει τις ανωτέρω αποφάσεις, με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας επιλογής.

Α. Προϋποθέσεις:

 • Ο μετακινούμενος πρέπει να είναι μόνιμο μέλος του διδακτικού προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο είναι κάτοχος του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus.
 • Η κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση μεταξύ Ιδρυμάτων πρέπει να βασίζεται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες
 • Ο μετακινούμενος, το Ίδρυμα αποστολής και το Ίδρυμα υποδοχής θα πρέπει να υπογράψουν συμφωνία κινητικότητας (Training agreement).

Β. Κριτήρια Επιλογής:

Για την επιλογή των αιτήσεων ακολουθείται η διαδικασία που έχει ορισθεί από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 

Δίνεται προτεραιότητα: 

 1. Στους ακαδημαϊκούς συντονιστές Erasmus+ οι οποίοι έχουν  διαπανεπιστημιακές συμφωνίες ή /και Συμφωνίες Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής στη χώρα επιλογής Εταίρο του Προγράμματος
 2. Σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί για Επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ KA131.
 3. Στα σχέδια εργασίας που στοχεύουν στην εκπαίδευση καινοτόμων τεχνολογιών, μεθόδων και συστημάτων εφαρμογής, ανάπτυξη και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.
 4. Η προστιθέμενη αξία στην κινητικότητα μέσω της Διεθνούς Διάστασης, προκύπτει από το Motivation Letter, το οποίο καλούνται να υποβάλλουν σε ξεχωριστό έγγραφο, ταυτόχρονα με την αίτηση.
 5. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης πέραν του ενός από το ίδιο Ακαδημαϊκό Τμήμα και για παρόμοιο πρόγραμμα, και προκειμένου να τηρηθεί το κριτήριο των ίσων ευκαιριών σε όλα τα Τμήματα (με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας των Τμημάτων και όχι της αναλογικότητας του αριθμού των υποψηφίων ανά Τμήμα), επιλέγεται ένα άτομο.

Πίνακας Χωρών μη συνδεδεμένων με το Πρόγραμμα Erasmus+

 

Γ. Έγγραφα προς συμπλήρωση για τη μετακίνηση Ακαδημαϊκού Προσωπικού με το πρόγραμμα Erasmus+ - Δράση ΚΑ131 (Call 2022), Διεθνής Διάσταση στην Κλασική Κινητικότητα προς χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα.

Μετά την επιλογή από τις αρμόδιες Επιτροπές Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ και Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της κινητικότητας, χρειάζεται να προσκομίσετε είτε με φυσική παρουσία ή αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα e-mails This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Invitation Letter / Acceptance letter με τις ακριβείς ημερομηνίες της κινητικότητάς σας από το Ίδρυμα Υποδοχής
 2. Staff Mobility Agreement (η φόρμα θα σας αποσταλεί από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης), υπογεγραμμένο από τον α) τον/την υποψήφιο β) τον Ιδρυματικό Συντονιστή, και γ) από το Φορέα Υποδοχής
 3. Σύμβαση Επιχορήγησης, σε 3 αντίτυπα, με την πρωτότυπη υπογραφή (η φόρμα θα σας αποσταλεί από το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων)
 4. Αντίγραφο Ταυτότητας και Διαβατηρίου
 5. VISA (αν απαιτείται)
 6. Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων
 7. Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας, Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Αστικής Ευθύνης Υπέρ Τρίτων, Προσωπικού Ατυχήματος και Επαναπατρισμού η οποία θα καλύπτει ολόκληρο το διάστημα μετακίνησης.

Μετά το τέλος της κινητικότητας, προκειμένου να καταβληθεί το υπόλοιπο  20% του ποσού επιχορήγησης που αναλογεί στην κινητικότητα, χρειάζεται να κατατεθούν τα παρακάτω έγγραφα.

 1. Confirmation Letter of Staff Mobility, σε 3 αντίτυπα με υπογραφές και σφραγίδες του φορέα υποδοχής, όπου επιβεβαιώνεται η περίοδος της κινητικότητάς σας 
 2. Πρωτότυπα Boarding Pass, αναχώρησης και άφιξης (αν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο μέσο μετακίνησης, θα χρειαστούμε τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα)
 3. Έκθεση κινητικότητας (EU Survey): Θα σας σταλεί ένα email αυτόματα από τη European Commission μετά την ημερομηνία λήξης της μετακίνησής σας. 

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο διδασκαλίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως αυτές επικοινωνούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα ΔΣΕΕ, έτσι ώστε να ακολουθηθούν ορθά όλες οι διαδικασίες για την έγκαιρη καταβολή της ατομικής επιχορήγησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility, ενώ ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσό της εγκριθείσας επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Διεθνή Διάσταση και ακολουθεί τους όρους του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την πιο πάνω διαδικασία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα ΔΣΕΕ: 

Έφη Ντρούβα, 210-9201485, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ελένη Βασιλείου, 210-9201484, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.