ICM Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού για Διδασκαλία

Α’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 171 - ICM 2022-2025 σε χώρες εταίρους του Προγράμματος, ακαδ. έτους 2023-2024

ΣΧΕΔΙΟ: 2022-1-EL01-KA171-HED-000079630

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ ICM KA171 Διεθνής Κινητικότητα, ανακοινώνει την Α΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα  διδακτικού Προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου με σκοπό τη Διδασκαλία στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια των Χωρών Εταίρων του Προγράμματος. Η μετακίνηση μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Erasmus+ σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία (Bilateral Agreement) για διδασκαλία.

Η περίοδος μετακίνησης στο εξωτερικό θα έχει διάρκεια 7 ημέρες (2 ημέρες ταξιδιού και 5 ημέρες δραστηριότητα) και η κινητικότητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 31/07/2024.

 

Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την κινητικότητα διδασκαλίας  ορίζεται ως εξής: Το Προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει  μια περίοδο διδασκαλίας σε ένα Πανεπιστήμιο της Χώρας Εταίρου του Προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του συνδέσμου (πατήστε εδώ)

Ο αριθμός των θέσεων ανά χώρα, παρατίθεται σε πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης, ενώ ο ενδεικτικός κατάλογος των Ιδρυμάτων με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες βρίσκεται εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 10η/10/2023.

Μετά το πέρας της προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων θα δημοσιευτεί ο σχετικός Πίνακας των  κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας. Θα ληφθούν υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις και  η επιλογή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ορίσει το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus + 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο διδασκαλίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως αυτές επικοινωνούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα ΔΣΕΕ, έτσι ώστε να ακολουθηθούν ορθά όλες οι διαδικασίες για την έγκαιρη καταβολή της ατομικής επιχορήγησης

 

Α. Κριτήρια Επιλογής -προτεραιότητας  Προσωπικού για διδασκαλία:

α) Οι ακαδημαϊκοί συντονιστές της συμφωνίας διατηρούν προτεραιότητα για κινητικότητα στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή συνεργασία.

β) Οι Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, οι τμηματικοί και οι ακαδημαϊκοί συντονιστές Erasmus+ έχουν δικαίωμα  πέραν της  μίας κινητικότητας ανεξαρτήτως ποσοστού κινητικότητας φοιτητών, αφού εκ των πραγμάτων συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος, φέροντας τον αναλογούντα φόρτο εργασίας για τις δράσεις του Προγράμματος. Επιπροσθέτως, οι ακαδημαϊκοί συντονιστές της συμφωνίας διατηρούν προτεραιότητα για κινητικότητα στη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή συνεργασία

γ) Για επιπλέον κινητικότητες για τους προαναφερόμενους ενδιαφερόμενους ή κινητικότητες για τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου θα ληφθούν υπόψη i) αριθμός συμμετοχών στο Πρόγραμμα έως σήμερα (οι διδάσκοντες που δεν έχουν κάνει χρήση του Προγράμματος μπορούν να μετακινηθούν ανεξάρτητα από την εμπλοκή τους στο Πρόγραμμα μέχρι σήμερα κατά προτεραιότητα, εφόσον έχουν προβεί σε ενέργειες για σύναψη νέων συμβολαίων συνεργασίας με κάποιο Πανεπιστήμιο ii) το ποσοστό κινητικότητας φοιτητών (εισερχομένων και εξερχομένων) ανά διδάσκοντα και iii) ο αριθμός τυχόν συμβολαίων συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα του εξωτερικού εκτός αυτού που θέλουν να μετακινηθούν (με ιδιαίτερο βάρος στα συμβόλαια που περιλαμβάνουν κινητικότητα φοιτητών) iv) ο βαθμός εμπλοκής τους στην υποβολή της πρότασης και στην υλοποίηση του Προγράμματος ICM. v) όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία.

 

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Ο/Η μετακινούμενος/η πρέπει να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου
  • Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
  • Απαιτείται ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας 2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών και ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα ή μικρότερης χρονικής περιόδου. Το μέγιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  ανέρχεται στις 5 ημέρες. Αποζημιώνεται επίσης το ανώτερο 2 ημέρες για το ταξίδι, μία ημέρα πριν την έναρξη της διδασκαλίας και μία ημέρα μετά την τελευταία ημέρα διδασκαλίας.

 

Γ.  Έγγραφα προς συμπλήρωση για τη μετακίνηση Διδακτικού Προσωπικού με το πρόγραμμα Erasmus+ ICM KA107 Διεθνής Κινητικότητα μετά τη διαδικασία επιλογής 

Πριν την κινητικότητα:

Οι επιλεγέντες προς μετακίνηση (ακαδημαϊκό ή διοικητικό προσωπικό), θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν ως πρώτη δόση την προχρηματοδότηση 80% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη μετακίνηση:

 i. Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων.

ii. Σύμβαση Επιχορήγησης  συμπληρωμένη σε τέσσερα αντίτυπα.

iii. Σχέδιο διδασκαλίας ήδη εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου  υποδοχής.

iv. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

v. Ασφάλειες (υγείας: ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλιση υγείας για την χώρα υποδοχής)

vi. Visa (εάν απαιτείται)

 

Μετά την κινητικότητα:

Μετά το τέλος της κινητικότητας προκειμένου να προχωρήσουμε στην καταβολή του 20% του ποσού επιχορήγησης που αναλογεί στην κινητικότητα, χρειάζεται να αποσταλούν τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Confirmation of Staff Mobility, σε 3 αντίτυπα με υπογραφές και σφραγίδες του φορέα υποδοχής, όπου επιβεβαιώνεται η περίοδος της κινητικότητάς σας και οι ώρες των διαλέξεων (Κινητικότητα για Διδασκαλία)
  2. Πρωτότυπα Boarding Pass/es, αναχώρησης και άφιξης (αν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο μέσο μετακίνησης,  θα πρέπει να προσκομίσετε τα εισιτήρια)
  3. Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό παρήχθη στο πλαίσιο της διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής.
  4. Έκθεση κινητικότητας EU Survey: Στο email που στέλνεται αυτόματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη λήξη της κινητικότητας στους συμμετέχοντες, υποδεικνύεται ο ανάλογος σύνδεσμος στο email για την συμπλήρωση και την υποβολή της έκθεσης. Μετά την υποβολή της, η έκθεση αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μετά την επιλογή σας, θα σας σταλούν ηλεκτρονικά όλα τα σχέδια των παραπάνω εγγράφων. Ωστόσο, πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Μετακίνηση για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετώντας μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

 

Πληροφορίες για την επιχορήγηση της κινητικότητας με σκοπό την διδασκαλία.

Η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, γίνεται  σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και έχει ήδη υπολογιστεί και καθοριστεί από το Πρόγραμμα, ανάλογα με τον χρηματοδοτικό φάκελο στον οποίο ανήκει η χώρα και το συγκεκριμένο Ίδρυμα υποδοχής. 

Σημειώνεται ότι οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους θα ακολουθήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιηθείσας κινητικότητας κάθε διδάσκοντα (από απόσταση διδασκαλία, δια ζώσης διδασκαλία, συνδυασμός των δύο τύπων διδασκαλίας). Είναι σαφές ότι η επιχορήγηση ταξιδίου, δηλαδή η αποζημίωση για την δαπάνη των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής στο/από το Ίδρυμα του εξωτερικού καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα μετακινηθεί στην έδρα του Πανεπιστημίου υποδοχής (με φυσική παρουσία και όχι εικονική). Αντίστοιχα, η ημερήσια επιχορήγηση προβλέπεται μόνον στην περίπτωση μετακίνησης, δηλαδή δια ζώσης δραστηριότητας και για όσες ημέρες αυτή διαρκεί. Επομένως, για κινητικότητα με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία, καταβάλλονται τα έξοδα εισιτηρίων με βάση τους όρους του Προγράμματος και η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα που ο μετακινούμενος βρίσκεται στην αλλοδαπή συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

 

Α) Για τις δαπάνες ταξιδιού ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, το ποσό των δαπανών ταξιδιού υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

 Β) Για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής

Το ποσό επιχορήγησης που θα λαμβάνει το προσωπικό για τη κάλυψη Ατομικών Εξόδων, τα οποία προκύπτουν λόγω της κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, υπολογίζεται βάσει της διάρκειας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης ως ακολούθως, ανάλογα με τη χώρα προορισμού:

Κινητικότητα προσωπικού από τις Χώρες του Προγράμματος προς τις Χώρες Εταίρους

Ποσό ανά ημέρα: 180 € 

Για μετακινήσεις διάρκειας από 15 έως και 60 ημερών, σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 112 €/ημέρα. Ωστόσο κατόπιν Ιδρυματικής Αποφάσεως όλες οι κινητικότητες πραγματοποιούνται για διάστημα 7 ημερών, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδίου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος που έχουν ορισθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ) για το Ίδρυμα μας.

Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο Σχέδιο: 2022-1-EL01-KA171-HED-000079630 υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς επιλογής κινητικότητας και κονδυλίων σε χώρα εντός του ίδιου χρηματοδοτικού φακέλου καθώς και η αντιστροφή του τύπου κινητικότητας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Έφη Ντρούβα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Τηλ. 210 9201485

Ελένη ΒασιλείουThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Τηλ. 210 9201484

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences