International Credit Mobility για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση εκτός Ευρώπης: Call 2020

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ KA107 – International Credit Mobility

Σχέδιο 2020-1-EL-KA107-078331

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, να μετακινηθούν από 3 έως 4 μήνες για Σπουδές σε άλλο Πανεπιστήμιο των Χωρών Εταίρων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022 – 2023, ώστε να πραγματοποιήσουν μέρος του κύκλου Σπουδών τους. Η ευκαιρία μετακίνησης παρέχεται σε φοιτητές/φοιτήτριες τόσο του προπτυχιακού, όσο και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών/φοιτητριών, η διάρκεια σπουδών και η επιλεξιμότητα ανάλογα με το επίπεδο σπουδών καθορίζονται από το Πρόγραμμα, που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ και περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες, που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (βλ. αρχείο PDF Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων για το Πρόγραμμα 2020-23). 

Η Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και τις ροές κινητικότητας για κάθε χώρα, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης https://erasmus.panteion.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι η συγκριμένη προκήρυξη αφορά στην επιλογή φοιτητών του Παντείου για  το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2022-23  και η μετακίνηση των φοιτητών πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τις 5 Μαρτίου 2023 για τους φοιτητές/φοιτήτριες α’ β’ κύκλου και να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2023

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες: 

 • Θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας 
 • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. 
 • Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. 
 • Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης 
 • Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση μπορούν να μετακινηθούν, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών.
 • Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και ισοβαθμούν στη διαδικασία επιλογής με άλλους φοιτητές, θα προηγούνται στη διαδικασία επιλογής κατά προτεραιότητα. 

(Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: 

 • Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους 
 • Οι φοιτητές που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση στον ίδιο κύκλο σπουδών. 
 • Οι φοιτητές που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια. 

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 • Η Επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας) 
 • Η Γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής 
 • Αντιστοιχία πτυχίων ξένων γλωσσών με επίπεδο γλωσσομάθειας
 • Η Συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του εκάστοτε Πανεπιστημίου
 • Το Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή 
 • Οι Επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης 
 • Τεκμηριωμένο κείμενο (motivation letter) για τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 500 λέξεις
 • Η Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Η Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης 

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών είναι η εξής:

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατεβάστε εδώ το PDF της αίτησης), εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε Τμήμα και η Επιτροπή Erasmus+ International Credit Mobility.
 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά: Μοριοδότηση εξερχομένων για Σπουδές σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης)

α) Αίτηση ( PDF τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης),

β) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος υποδοχής),

γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια κλπ,

δ) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Erasmus+ International Credit Mobility,

ε) Συγγραφή κειμένου στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation letter έως 500 λέξεις),

στ) Βιογραφικό σημείωμα

 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψηφίου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.
 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.
 • Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.
 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος τον κατάλογο επιλεγέντων.
 • H πρωτότυπη αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του  Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις ημέρες Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 12:00 - 16:00 ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως και την 30 Ιανουαρίου 2023

   

Παράταση κατάθεσης αιτήσεων έως τις 10 Φεβρουαρίου 2023

* SMS-T: Κινητικότητα για Σπουδές

* SMP-T: Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των όρων των προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility 2020-2023 όπως αυτοί μας δόθηκαν από την Ε.Ε., επιλέξιμοι για μετακίνηση για σπουδές στην Αλβανία, Αρμενία, Αίγυπτο, Γεωργία, Λίβανο, Μαρόκο, Μολδαβία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ουκρανία και Τυνησία είναι φοιτητές/φοιτήτριες και των τριών κύκλων σπουδών: προπτυχιακοί (U), μεταπτυχιακοί (P) και υπ. Διδάκτορες (D) / 1ος, 2ος, 3ος κύκλος σπουδών).

Επιλέξιμοι για μετακίνηση για σπουδές στο Βιετνάμ, Κένυα, Κίνα, Ινδία, Μαυρίκιος, Ν. Αφρική, Νεπάλ, Ουγκάντα, Ουζμπεκιστάν, Δομινικανή Δημοκρατία είναι μόνο φοιτητές/φοιτήτριες του 3ου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες PhDc).

Επίσης, μετά από αίτημα δίνεται η δυνατότητα κινητικότητας και μεταφοράς κονδυλίων σε χώρα εντός του ίδιου χρηματοδοτικού φακέλου καθώς και αντιστροφής του τύπου κινητικότητας, κατόπιν αιτήματος και έγκρισης από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού – ΙΚΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ ICM, δίνεται προτεραιότητα στην επιλογή των υποψηφίων για κινητικότητα για Σπουδές, σε αυτούς οι οποίοι προέρχονται από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα ή και Σχολές που υπέβαλαν τη σχετική πρόταση συνεργασίας με το/τα Πανεπιστήμιο/α- εταίρους και επομένως τα γνωστικά τους αντικείμενα είναι τα πλέον συναφή με αυτά των Ιδρυμάτων-εταίρων.

Στις κινητικότητες για Πρακτική Άσκηση του Προγράμματος ICM δύνανται να συμμετάσχουν φοιτητές/φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών (U/P/D).

Η κινητικότητα για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση είναι εφικτή μόνο στις χώρες και τα Πανεπιστήμια που έχει υπογραφεί διμερής συμφωνία (Bilateral Agreement).

 

2. Χρηματοδότηση - Υποτροφία

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος η χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέπεται για τους εξερχόμενους φοιτητές κινητικότητας σπουδών Erasmus+ ICM από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλει στην κάλυψη των εξόδων για την Ατομική Υποστήριξη και για το Ταξίδι είναι:

Για την Ατομική Υποστήριξη των εξερχόμενων φοιτητών κινητικότητας είναι 700,00 € το μήνα για τον μέγιστο αριθμό μηνών που προβλέπονται στο έργο.

Για το ταξίδι: Εκτός από το προαναφερθέν ποσό ατομικής υποστήριξης, οι φοιτητές που θα επιλεγούν για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility σε χώρες εταίρους θα λάβουν ένα συμπληρωματικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου.

Η μέγιστη υποστήριξη που παρέχεται για το ταξίδι είναι:

 •    275 € για Αλβανία, Αρμενία , Αίγυπτος, Γεωργία, Μολδαβία, Λίβανο, Ουκρανία, Τυνησία   
 •    360 € για Αζερμπαϊτζάν,  Μαρόκο, Ρωσία  
 •    530 € για το Ουζμπεκιστάν, Νιγηρία  
 •    820 € για το Βιετνάμ, Ινδία, Κένυα, Μαυρίκιος, Νεπάλ, Ουγκάντα, Νότια Αφρική 
 • 1.500 € για την Κίνα, Δομινικανή Δημοκρατία.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι υποψήφιοι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences