Οδηγίες Μετακίνησης Προσωπικού για Διδασκαλία στην Ευρώπη

Πριν την Αναχώρηση για το εξωτερικό:

Οι αιτηθέντες προς μετακίνηση για Διδασκαλία θα πρέπει, πριν αναχωρήσουν στο εξωτερικό, να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:
 1. Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων.

 2. Σύμβαση συμπληρωμένη σε 4 αντίτυπα.

 3. Σχέδιο Διδασκαλίας (Teaching Agreement). Το Σχέδιο Διδασκαλίας αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης. Το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί από την Αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος Προέλευσης και Υποδοχής. Για την υπογραφή του από το Πανεπιστήμιο Προέλευσης (Πάντειο), κατατίθεται το έγγραφο στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. με πρωτότυπη υπογραφή του μετακινουμένου και υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος Erasmus+. Μετά αποστέλλεται "σκαναρισμένο" στο Ίδρυμα Υποδοχής για έγκριση και επιστρέφεται στο Ίδρυμα Προέλευσης, επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται με πολλή προσοχή (Προσοχή το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.) και είναι απαραίτητο για την πληρωμή. Να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή αντίστοιχο έγγραφο της τράπεζας με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (Ονοματεπώνυμο κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού, Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, Κωδικό ΙΒΑΝ, Επωνυμία Τράπεζας, BIC ή SWIFT Number), όπου θα κατατεθεί η προβλεπόμενη επιχορήγηση (σελίδα/εκτύπωση με στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού).

 5. Για να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία θα πρέπει οι αιτούντες είτε να έχουν οι ίδιοι συνάψει συμφωνία (Bilateral Agreement) στo πλαίσιο του προγράμματος, οπότε θα μετακινηθούν με βάση μια συγκεκριμένη συμφωνία Erasmus, είτε θα πρέπει να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με συνάδελφό τους του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ώστε να κάνουν χρήση του δικαιώματος για κινητικότητα διδασκαλίας στo πλαίσιo της συμφωνίας που έχει συνάψει το άλλο μέλος ΔΕΠ. Συμβουλευτείτε τον πίνακα των διμερών συμφωνιών όπου αναγράφονται τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, οι υπεύθυνοι καθηγητές (ακαδημαϊκοί συντονιστές), ο αριθμός των κινητικοτήτων καθώς και το πεδίο/αντικείμενο διδασκαλίας.

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό

τα μέλη του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα  τα εξής έγγραφα:
 1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής (πρωτότυπη εις διπλούν) στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται ότι ο μετακινούμενος πραγματοποίησε κινητικότητα διδασκαλίας Erasmus+, οι ημερομηνίες, η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και οι διδακτικές ώρες (τουλάχιστον 8), καθώς και το αντικείμενο διδασκαλίας.

 2. Παραστατικά εισιτηρίων: κάρτες επιβίβασης (boarding passes), φωτοαντίγραφα θεώρησης για μετακινούμενους που χρειάζονται άδεια εισόδου (visa). Τα παραστατικά απαιτούνται μόνο ως αποδεικτικό της κινητικότητας.

  Προσοχή! Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. Το ποσό ανά κλίμακα χιλιομετρικής απόστασης εδώ.

  Προσοχή! Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm . Το ποσό ανά κλίμακα χιλιομετρικής απόστασης εδώ.

 3. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
   
 4. Με τη λήξη της κινητικότητας λαμβάνετε με e-mail, αυτόματα από το σύστημα σύνδεσμο, όπου συμπληρώνετε την Έκθεση (Erasmus Participant Report) σε μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου από την Ε.Ε. H υποβολή της Έκθεσης Διδάσκοντος είναι προαπαιτούμενη για την καταβολή της Β' δόσης της επιχορήγησής σας. Συμπληρώνετε και υποβάλετε (submit) ηλεκτρονικά την Έκθεση. Εν συνεχεία, ή την προωθείτε στο e-mail του Τμήματός μας ή την  εκτυπώνετε και την καταθέτετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν λάβετε το e-mail-πρόσκληση (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ενημερώστε μας αφού ελέγξτε και τον φάκελο των ανεπιθύμητων (spam/junk).

Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω, μέρος ή ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας θα επιστρέφεται.

Recognition Mobility Achievements

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

STA: Διδασκαλία,
STT: Επιμόρφωση

Αίτηση - Έντυπα Διδασκαλίας (STA)

 1. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Διδασκαλία:

  Πρόγραμμα 2021

  (MS Word Doc)

 2. Σχέδιο Διδασκαλίας
  (MS Word Doc)

 3. Φόρμα ατομικών στοιχείων.
  (MS Word Doc)

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.