Οδηγίες Μετακίνησης Προσωπικού για Διδασκαλία στην Ευρώπη

Πριν την Αναχώρηση για το εξωτερικό:

Οι αιτηθέντες προς μετακίνηση για Διδασκαλία θα πρέπει, πριν αναχωρήσουν στο εξωτερικό, να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:
 1. Άδεια Απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο ανήκει ο διδάσκων

 2. Σύμβαση συμπληρωμένη σε 4 αντίτυπα.

 3. Σχέδιο Διδασκαλίας (Teaching Agreement) ήδη εγκεκριμένο από τον αρμόδιο του Πανεπιστημίου Υποδοχής. Το Σχέδιο Διδασκαλίας αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης

 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται με πολλή προσοχή (Προσοχή το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.) και είναι απαραίτητο για την πληρωμή. Να συνοδεύεται από αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης ή αντίστοιχο (σελίδα/εκτύπωση με στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού).

 5. Για να πραγματοποιηθούν οι κινητικότητες με σκοπό τη διδασκαλία θα πρέπει οι αιτούντες είτε να έχουν οι ίδιοι συνάψει συμφωνία (Bilateral Agreement) στo πλαίσιo του προγράμματος, οπότε θα μετακινηθούν με βάση μια συγκεκριμένη συμφωνία Erasmus, είτε θα πρέπει να έχουν προηγουμένως συνεννοηθεί με συνάδελφό τους του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ώστε να κάνουν χρήση του δικαιώματος για κινητικότητα διδασκαλίας στo πλαίσιo της συμφωνίας που έχει συνάψει το άλλο μέλος ΔΕΠ. Συμβουλευτείτε τον πίνακα των διμερών συμφωνιών όπου αναγράφονται τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, οι υπεύθυνοι καθηγητές (ακαδημαϊκοί συντονιστές), ο αριθμός των κινητικοτήτων καθώς και το πεδίο/αντικείμενο διδασκαλίας.

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό

τα μέλη του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα  τα εξής έγγραφα:
 1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής (πρωτότυπη εις διπλούν) στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται ότι ο μετακινούμενος πραγματοποίησε κινητικότητα διδασκαλίας Erasmus+, οι ημερομηνίες, η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και οι διδακτικές ώρες (τουλάχιστον 8), καθώς και το αντικείμενο διδασκαλίας.

 2. Παραστατικά εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (προσοχή! ΔΕΝ πρέπει να εκδίδονται πλέον σε στοιχεία ΕΛΚΕ), κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa). (Τα παραστατικά απαιτούνται μόνο ως αποδεικτικό της κινητικότητας.)

  Προσοχή! Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm . Το ποσό ανά κλίμακα χιλιομετρικής απόστασης εδώ.

 3. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
   
 4. Έκθεση διδάσκοντος, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως εξής: Οι συμμετέχοντες, μετά την επιστροφή τους, λαμβάνουν αυτομάτως e-mail από τη διεύθυνση ‘replies- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.’,  με τίτλο "Αίτημα συμπλήρωσης έκθεσης από συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Erasmus / Erasmus participant report request " με έναν σύνδεσμο που τους οδηγεί στην έκθεση, η οποία έχει την μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
  Συμπληρώνετε και υποβάλετε (submit) ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά!) την έκθεση. Εν συνεχεία, την  εκτυπώνετε και την καταθέτετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε.

Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω, μέρος ή ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας θα επιστρέφεται.

Recognition Mobility Achievements

Αίτηση - Έντυπα Διδασκαλίας (STA)

 1. Αίτηση Συμμετοχής (MS Word Doc) (PDF) στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Διδασκαλία
 2. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Διδασκαλία: 
  2018 - 2019 (MS Word)

 3. Σχέδιο Διδασκαλίας. (MS Word Doc)

 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων. (MS Word Doc) - (PDF)

Επικοινωνία

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παντείου Πανεπιστημίου 

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού:

Τρίτη με Πέμπτη

10:00 - 13:00

Η Γραμματεία του Τμήματος παραμένει κλειστή για το κοινό τις Δευτέρες & Παρασκευές, τις εθνικές αργίες, καθώς και κάθε άλλη ημέρα που ορίζεται από τη Σύγκλητο. Σε ειδικές περιπτώσεις, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν. Ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τα Social Media. 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.