ICM Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση

Α΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 171 - ICM 2022-2025 σε χώρες εταίρους του Προγράμματος, ακαδ. έτους 2023-2024

ΣΧΕΔΙΟ: 2022-1-EL01-KA171-HED-000079630

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ ICM KA171- Διεθνής Κινητικότητα, ανακοινώνει την Α' Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια των Χωρών Εταίρων του Προγράμματος, με τα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες (Bilateral Agreements). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.

Η περίοδος μετακίνησης στο εξωτερικό για επιμόρφωση θα έχει διάρκεια 7 ημέρες (2 ημέρες ταξιδιού και 5 ημέρες δραστηριότητα) και η κινητικότητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 31/07/2024.

Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την κινητικότητα διδασκαλίας  ορίζεται ως εξής: Το Προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει  μια περίοδο διδασκαλίας σε ένα Πανεπιστήμιο της Χώρας Εταίρου του Προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του συνδέσμου (πατήστε εδώ)

Ο αριθμός των θέσεων ανά χώρα, παρατίθεται σε πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης, ενώ ο ενδεικτικός κατάλογος των Ιδρυμάτων με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες βρίσκεται εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 10η/10/2023.

Μετά το πέρας της προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων θα δημοσιευτεί ο σχετικός Πίνακας κατάταξης των επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας. Θα ληφθούν υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις και η επιλογή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει ορίσει το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus + . Το Τμήμα ΔΣΕΕ, που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση του Προγράμματος και έχει την εικόνα της απορρόφησης των κονδυλίων, εντέλλεται να υλοποιεί τις κινητικότητες ανάλογα με τα οικονομικά διαθέσιμα και στους χρόνους (προθεσμίες υποβολών των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτές επικοινωνούνται από το Τμήμα ΔΣΕΕ) που αυτό κρίνει προς όφελος του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο διδασκαλίας, γράμμα αποδοχής, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως αυτές επικοινωνούνται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα ΔΣΕΕ, έτσι ώστε να ακολουθηθούν ορθά όλες οι διαδικασίες για την έγκαιρη καταβολή της ατομικής επιχορήγησης.

 

Α. Τα κριτήρια επιλογής-προτεραιότητας των υποψηφίων για κινητικότητα επιμόρφωσης έχουν ως κατωτέρω:

α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού:

  • όσοι είναι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Διμερών Συμφωνιών Erasmus+ ICM
  • όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα επιμόρφωσης
  • όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία

Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διδάσκοντες κατ’ αρχήν μια (1) φορά κατ’ έτος και για όσες ημέρες ανά κινητικότητα προβλέπεται από το Πρόγραμμα. Για επιπλέον κινητικότητες για τους διδάσκοντες θα ληφθεί υπόψη i) ο αριθμός συμμετοχών στο Πρόγραμμα έως σήμερα (οι διδάσκοντες που δεν έχουν κάνει χρήση του Προγράμματος μπορούν να μετακινηθούν ανεξάρτητα από την εμπλοκή τους στο Πρόγραμμα μέχρι σήμερα κατά προτεραιότητα εφόσον έχουν προβεί σε ενέργειες για σύναψη νέων συμβολαίων συνεργασίας με κάποιο Πανεπιστήμιο και ii) ο βαθμός εμπλοκής τους στην υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση του Προγράμματος ICM.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus και της  Συγκλήτου

 

Β. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:

α. Αίτηση ενδιαφέροντος για μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον έχουν μια διαρκή χρονικά σχέση με το Ίδρυμα και επομένως πληρούν συνεχείς/πάγιες ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτό δόθηκε ως οδηγία στους εκπροσώπους των ελληνικών ΑΕΙ στην ημερίδα του ΙΚΥ στις 22-10-2018 και είναι σε ισχύ.

β. Το Προσωπικό του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προηγείται στα Σχέδια κινητικότητας λόγω συνάφειας του αντικειμένου. 

γ. Όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης κατά το παρελθόν. 

δ. Σύναψη συγκεκριμένου σχεδίου επιμόρφωσης και τεκμηριωμένο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της κινητικότητας για ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία ως προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος.  

στ. Γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. 

ε. κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus και της  Συγκλήτου.

 

Τα μέλη του διοικητικού και του διδακτικού προσωπικού, δικαιούνται επιπλέον της μιας κινητικότητας ανά διαχειριστικό έτος, εφόσον το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κονδύλια και με τη σύμφωνη γνώμη της ανάλογης προϊσταμένης αρχής. Επιπλέον, οι Πρυτανικές Αρχές, τα μέλη των Επιτροπών Erasmus+, καθώς και οι εργαζόμενοι  στη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Erasmus+ του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δικαίωμα μιας (1) επιπλέον συμμετοχής σε κάθε Πρόγραμμα Erasmus+ ανά διαχειριστικό έτος και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Προγράμματος και του Ιδρύματός, τα διαθέσιμα κονδύλια και τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Διευκρινίζεται ότι για το πρόγραμμα Erasmus+ ως «έτος» νοείται η χρονική περίοδος που καλύπτει μια ετήσια χρηματοδότηση, σύμφωνα με το ανάλογο Πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η κινητικότητα.

 

Γ. Έγγραφα προς συμπλήρωση για τη μετακίνηση Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού για επιμόρφωση με το πρόγραμμα Erasmus+ ICM KA171- Διεθνής Κινητικότητα

Πριν την κινητικότητα:

Οι επιλεγέντες προς μετακίνηση (διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό), θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν ως πρώτη δόση την προχρηματοδότηση 80% της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη μετακίνηση:

i. Άδεια έγκρισης απουσίας: 

- για το διδακτικό προσωπικό: από τη Συνέλευση του Ακαδημαϊκού Τμήματος 

- για το διοικητικό προσωπικό: έγκριση από τον προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπηρετεί ο/η υποψήφιος/α προς μετακίνηση και απαραιτήτως κατάθεση αίτησης στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού για την τελική έγκριση από την αρμόδια Πρυτανική Αρχή.

ii. Σύμβαση Επιχορήγησης  συμπληρωμένη σε τέσσερα αντίτυπα.

iii. Σχέδιο επιμόρφωσης ήδη εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου  υποδοχής.

iv. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

v. Ασφάλειες (υγείας: ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης και ιδιωτική ασφάλιση υγείας για την χώρα υποδοχής)

vi. Visa (εάν απαιτείται)

 

Μετά την κινητικότητα:

Μετά το τέλος της κινητικότητας προκειμένου να καταβληθεί το υπόλοιπο 20% του ποσού επιχορήγησης που αναλογεί στην κινητικότητα, χρειάζεται να κατατεθούν στο Τμήμα ΔΣΕΕ τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Confirmation of Staff Mobility, σε 3 αντίτυπα με υπογραφές και σφραγίδες του φορέα υποδοχής, όπου επιβεβαιώνεται η περίοδος της κινητικότητας και οι ώρες των διαλέξεων (Κινητικότητα για Επιμόρφωση)
  2. Πρωτότυπα Boarding Pass/es, αναχώρησης και άφιξης (αν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο μέσο μετακίνησης, θα πρέπει να προσκομίσετε τα εισιτήρια)
  3. Έκθεση κινητικότητας EU Survey: Στο email που στέλνεται αυτόματα  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη λήξη της κινητικότητας στους συμμετέχοντες, υποδεικνύεται ο ανάλογος σύνδεσμος στο email για την συμπλήρωση και την υποβολή της έκθεσης. Μετά την υποβολή της, η έκθεση αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  &  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  4. Σύντομη έκθεση των πεπραγμένων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας από τον συμμετέχοντα, η οποία κατατίθεται στο Τμήμα ΔΣΕΕ. 

Μετά την επιλογή σας, θα σας σταλούν ηλεκτρονικά όλα τα σχέδια των πιο πάνω εγγράφων. Ωστόσο, πληροφοριακό υλικό για την διαδικασία και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Erasmus+).

Μετακίνηση για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετώντας μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

 

Πληροφορίες για την επιχορήγηση της κινητικότητας με σκοπό την επιμόρφωση

Η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, γίνεται  σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και έχει ήδη υπολογιστεί και καθοριστεί από το Πρόγραμμα, ανάλογα με τον χρηματοδοτικό φάκελο στον οποίο ανήκει η χώρα και το συγκεκριμένο Ίδρυμα υποδοχής. 

Σημειώνεται ότι οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους θα ακολουθήσουν τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιθείσας κινητικότητας κάθε μετακινούμενου(από απόσταση, δια ζώσης, συνδυασμός των δύο τύπων). Είναι σαφές ότι η επιχορήγηση ταξιδίου, δηλαδή η αποζημίωση για την δαπάνη των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής στο/από το Ίδρυμα του εξωτερικού καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα μετακινηθεί στην έδρα του Πανεπιστημίου υποδοχής (με φυσική παρουσία και όχι εικονική). Αντίστοιχα, η ημερήσια επιχορήγηση προβλέπεται μόνον στην περίπτωση μετακίνησης, δηλαδή δια ζώσης δραστηριότητας και για όσες ημέρες αυτή διαρκεί. Επομένως, για κινητικότητα με συνδυασμό δια ζώσης και από απόσταση διδασκαλία, καταβάλλονται τα έξοδα εισιτηρίων με βάση τους όρους του Προγράμματος και η ημερήσια αποζημίωση για το χρονικό διάστημα που ο μετακινούμενος βρίσκεται στην αλλοδαπή συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς επιχορήγηση (κινητικότητα zero grant).

 

Α) Για τις δαπάνες ταξιδιού ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, το ποσό των δαπανών ταξιδιού υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βρίσκεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

 Κινητικότητα προσωπικού από τις Χώρες του Προγράμματος προς τις Χώρες Εταίρους

Ποσό ανά ημέρα: 180 € 

Για μετακινήσεις διάρκειας από 15 έως και 60 ημερών, σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 112 €/ημέρα. Ωστόσο κατόπιν Ιδρυματικής Αποφάσεως όλες οι κινητικότητες πραγματοποιούνται για διάστημα 7 ημερών, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδίου προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος που έχουν ορισθεί από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΙΚΥ) για το Ίδρυμα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού/διοικητικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το συνολικό ποσό της τελικής επιχορήγησης που αποδίδεται στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί η Ε.Μ.Σ./ Ι.Κ.Υ. Είναι σαφές ότι, ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για κινητικότητες διδασκαλίας/επιμόρφωσης, είναι δυνατή η μεταφορά  κονδυλίων μεταξύ των δράσεων του Προγράμματος και των χωρών  στο σχέδιο 2022-1-EL01-KA171-HED-000079630, σύμφωνα με τους όρους του ίδιου του Προγράμματος και κατόπιν αιτήματος για την βέλτιστη υλοποίησή του.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Έφη Ντρούβα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Τηλ. 210 9201485

Ελένη ΒασιλείουThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Τηλ. 210 9201484

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences