Προκήρυξη Θέσεων για Σπουδές στην Ευρώπη Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκε ο Πίνακας των Συνεντεύξεων (αρχείο xls)

Παρακαλείσθε όσοι έχετε υποβάλει αίτηση για μετακίνηση για σπουδές σε Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ να προσέλθετε για τη συνέντευξη, όπως ορίζεται από τη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα αναρτητέα με την Προκήρυξη.

Η παρουσία σας στην συνέντευξη είναι απαραίτητη,

καθώς καλείσθε να αξιολογηθείτε ως προς τους λόγους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και ως προς την καταλληλότητα της προσωπικότητάς σας για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (συνολικά έως 100 μόρια). Όλοι οι αιτούντες προσέρχεστε στη συνέντευξη που έχει ορίσει ο καθηγητής που είναι υπεύθυνος της συμφωνίας που έχετε δηλώσει ως πρώτη επιλογή στην αίτησή σας.


Για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών

δόθηκε παράταση έως και την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Καθημερινά: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10:00 - 13:00

Σημείωση: Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής της Προκήρυξης Θέσεων για Σπουδές 2019-2020. Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί σε έγχρωμη εκτύπωση υπογεγραμμένη από την/τον αιτούσα/ντα και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή  των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.

 

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν σε αυτά μία περίοδο των σπουδών τους, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Eπίσης, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν περίοδο Erasmus+ στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής έχει μετακινηθεί για 5 μήνες και ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί κάθε φοιτητής με το Πρόγραμμα Erasmus είναι 12,  έχει δικαίωμα να μετακινηθεί για άλλους 7 μήνες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τις Διμερείς Συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (βλ. Πίνακας συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων).

Η Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στο χώρο ανακοινώσεων του Tμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους αντίστοιχους χώρους ανακοινώσεων όλων των Γραμματειών των Τμημάτων, καθώς και σε κεντρικά σημεία  προσβάσιμα στους φοιτητές (βιβλιοθήκη, είσοδοι κεντρικού και νέου κτηρίου κλπ). Σημειώνεται ότι η διαδικασία είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (δηλαδή τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο).

 

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:

1. Οι φοιτητές συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση σημειώνοντας όλα τα πεδία.

2. Οι φοιτητές καταθέτουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

  • Αίτηση (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί σε έγχρωμη εκτύπωση και να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή της/ου αιτούσης/ντα. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.
  • Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα. Ο φοιτητής λαμβάνει τα αντίστοιχα μόρια μόνο για την/τις γλώσσα/ες που αφορούν το εκάστοτε Πανεπιστήμιο επιλογής (βλ. Πίνακας συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, γλώσσα διδασκαλίας).
  • Bεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ φοιτητή, εάν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Εrasmus+. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας κάθε Τμήματος βρίσκονται ΕΔΩ.
  • Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά (όποιος από τους φοιτητές δεν έχει βιογραφική σημείωμα, μπορεί να βοηθηθεί από την ιστοσελίδα του Europass).
  • Motivation Letter 500 λέξεων περίπου στα ελληνικά (μπορείτε να βοηθηθείτε από την ιστοσελίδα του Europass).

3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψηφίου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.

5. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.

6. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus.

7. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στο συνολικό υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο. Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων φοιτητών/τριών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ εφαρμόζεται ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των στοιχείων ως εξής:

Κινητικότητα προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές

Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης κινητικότητας (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Αριθμός μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης κινητικότητας/Συνολικός αριθμός δηλωμένων μαθημάτων μέχρι το τελευταίο εξάμηνο πριν από το εξάμηνο υποβολής της αίτησης κινητικότητας (συντελεστής βαρύτητας 20%)

Ξένες Γλώσσες (συντελεστής βαρύτητας ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής: 30%)

Εξάμηνο φοίτησης τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης κινητικότητας (συντελεστής βαρύτητας 5%)

Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Motivation) με αιτιολόγηση και Συνέντευξη (100 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 25%)

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία συμπληρώνουν το "προφίλ" του υποψηφίου (π.χ. Η/Υ, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.) αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει επιστολή 500 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+, και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη.

 

Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων για σπουδές

• Ξένες Γλώσσες (συντελεστής βαρύτητας ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής: 50%)

 • Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Motivation) με αιτιολόγηση και Συνέντευξη (100 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 50%).

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία συμπληρώνουν το "προφίλ" του υποψηφίου (π.χ. Η/Υ, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.) αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει επιστολή 500 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+, και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη.

 

8. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.

 

Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Τμήμα μας όσο και μετέπειτα με τα Πανεπιστήμια υποδοχής είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων.

Σημείωση 1η: Οι φοιτητές που δεν πληρούν είτε τα ακαδημαϊκά κριτήρια του Τμήματός τους είτε το κριτήριο γλώσσας του Πανεπιστημίου Υποδοχής, όπως αυτό ορίζεται στον σχετικό Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Σημείωση 2η: Οι φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια (ακαδημαϊκά του Τμήματός τους ή γλωσσικά), δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την κινητικότητά τους εάν δεν καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

 

Βοηθητικά έγγραφα

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων είτε ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΔΣΕΕ (Kίτρινο Κτήριο, ισόγειο) από την

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 έως και την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019  έως και την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

είτε κατατίθενται στο Τμήμα ΔΣΕΕ κατά τις ώρες 10:00-13:00 (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη).

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λ.  Συγγρού 136, 17671, Καλλιθέα, Ελλάδα

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης, ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται πάνω στον φάκελο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνείτε με το Τμήμα ΔΣΣΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210-9201483.

Προθεσμία Κατάθεσης Δικαιολογητικών! 

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων είτε ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
είτε κατατίθενται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (κίτρινο κτήριο, ισόγειο) κατά τις ώρες 10:00-13:00 (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη) από την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 έως και την Τρίτη 5 Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.
 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Λ.  Συγγρού 136,
17671, Καλλιθέα, Ελλάδα

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την Προκήρυξη επικοινωνείτε με το Τμήμα ΔΣΣΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus-iro@panteion.gr ή στο τηλέφωνο 210-9201483.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.