Προκήρυξη Θέσεων για Σπουδές στην Ευρώπη Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

23/1/2024 Διαδικτυακή Συνάντηση για τις Σπουδές στην Ευρώπη Erasmus+ στις 12 μμ.

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε να πραγματοποιήσουν σε αυτά μία περίοδο των σπουδών τους, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

ΣΧΕΔΙΟ: 2023-1-EL01-KA131-HED-000126158

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν περίοδο Erasmus+ στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής έχει μετακινηθεί για 5 μήνες και ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί κάθε φοιτητής με το Πρόγραμμα Erasmus είναι 12,  έχει δικαίωμα να μετακινηθεί για άλλους 7 μήνες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τις Διμερείς Συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (βλ. Πίνακας συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων).

Η Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, είναι ετήσια και αφορά τις επιλογές φοιτητών για όλο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (δηλαδή τόσο για το χειμερινό όσο και για το εαρινό εξάμηνο). 

 

 Η διαδικασία είναι η εξής: 

Α. Διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

1. Οι φοιτητές συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα σημειώνοντας όλα τα πεδία.

2. Οι φοιτητές αποστέλλουν ηλεκτρονικά (στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) αλλά και έγχαρτα (στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθημερινά από τις 11:00 έως τις 13:00 και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024) την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αποτελείται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

  • Αίτηση (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να συνάψετε συμπληρωματική σελίδα.
  • Αντίγραφο* του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα (*όχι επικυρωμένα αντίγραφα- απλές φωτοτυπίες). Ο φοιτητής λαμβάνει τα αντίστοιχα μόρια μόνο για την/τις γλώσσα/ες που αφορούν το εκάστοτε Πανεπιστήμιο επιλογής (βλ. Πίνακας συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, γλώσσα διδασκαλίας).
  • Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος Σπουδών τoυ φοιτητή, εάν πληροί ή όχι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Εrasmus+. Ενημερώνουμε πως εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια κατα τη φάση υποβολής της αίτησης, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται πριν την έναρξη της κινητικότητας. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας κάθε Τμήματος βρίσκονται εδώ.
  • Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά (όποιος από τους φοιτητές δεν έχει βιογραφικό σημείωμα, μπορεί να βοηθηθεί από την ιστοσελίδα του CV-Europass).
  • Motivation Letter (Λόγοι συμμετοχής) στα ελληνικά (μια επιστολή για κάθε Πανεπιστήμιο έκτασης ½ σελίδας Α4)

 

Β. Διαδικασία Επιλογής εξερχομένων:

3. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από το Τμήμα ΔΣΕΕ και μοριοδοτούνται ως προς τα τυπικά προσόντα (Μ.Ο., γλώσσες, εξάμηνο φοίτησης).

4. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιούνται βάσει του ακαδημαϊκού συντονιστή της πρώτης επιλογής των αιτούντων.

5. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής της πρώτης επιλογής μοριοδοτεί τις αιτήσεις ως προς το Motivation Letter και τη Συνέντευξη.

6. Το ΔΣΕΕ προβαίνει στο συνολικό αριθμό των μορίων των αιτούντων ως προς την πρώτη τους επιλογή και τοποθετούνται οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

 

7. Όσοι φοιτητές δεν τοποθετηθούν στην πρώτη τους επιλογή, προσκαλούνται για συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό συντονιστή της δεύτερης επιλογής τους.

8. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής της δεύτερης επιλογής μοριοδοτεί τις αιτήσεις ως προς το Motivation Letter και τη Συνέντευξη.

9. Το ΔΣΕΕ προβαίνει στο συνολικό αριθμό των μορίων των αιτούντων ως προς τη δεύτερη τους επιλογή και τοποθετούνται οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

 

10. Όσοι φοιτητές δεν τοποθετηθούν στη δεύτερή τους επιλογή, προσκαλούνται για συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό συντονιστή της τρίτης επιλογής τους.

11. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής της τρίτης επιλογής μοριοδοτεί τις αιτήσεις ως προς το Motivation Letter και τη Συνέντευξη.

12. Το ΔΣΕΕ προβαίνει στο συνολικό αριθμό των μορίων των αιτούντων ως προς την τρίτη τους επιλογή και τοποθετούνται οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

 

13. Για τους φοιτητές που δεν θα τοποθετηθούν σε καμία από τις τρεις επιλογές τους, υπολογίζεται ο Μ.Ο. των τριών συνολικών μοριοδοτήσεων που έχουν λάβει. Τους γνωστοποιούνται από το ΔΣΕΕ τα Πανεπιστήμια στα οποία παραμένουν κενές θέσεις και επιλέγουν εκ νέου έως δέκα Πανεπιστήμια με σειρά προτίμησης, τα οποία και αποστέλλουν στο ΔΣΕΕ. Το ΔΣΕΕ προβαίνει στην τοποθέτηση των αιτούντων βάσει συνολικών μορίων και σειρά προτίμησης των Πανεπιστημίων.


Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες αιτήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων φοιτητών/τριών στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ εφαρμόζεται ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ των στοιχείων ως εξής:

Κινητικότητα προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές

• Μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης κινητικότητας (συντελεστής βαρύτητας 15%)

• Αριθμός μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς μέχρι την τελευταία εξεταστική περίοδο πριν την υποβολή της αίτησης κινητικότητας/Συνολικός αριθμός δηλωμένων μαθημάτων μέχρι το τελευταίο εξάμηνο πριν από το εξάμηνο υποβολής της αίτησης κινητικότητας (συντελεστής βαρύτητας 10%)

 • Ξένες Γλώσσες (συντελεστής βαρύτητας ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής: 20%)

  

• Εξάμηνο φοίτησης τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης κινητικότητας (συντελεστής βαρύτητας 15%)

• Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Motivation) με αιτιολόγηση στα ελληνικά (50 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 10%)

Συνέντευξη (50 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 30%)

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία συμπληρώνουν το "προφίλ" του υποψηφίου (π.χ. Η/Υ, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.) αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει επιστολή 200-250 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+, και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη.

 Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων για σπουδές

• Βαθμός πτυχίου (για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) ή βαθμός μεταπτυχιακού (για τους υποψήφιους διδάκτορες) (συντελεστής βαρύτητας 15%)

• Ξένες Γλώσσες (συντελεστής βαρύτητας ομιλούμενης γλώσσας του Ιδρύματος υποδοχής: 25%)

• Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα (Motivation) με αιτιολόγηση στα ελληνικά (50 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 20%)

• Συνέντευξη (50 μόρια max) (συντελεστής βαρύτητας 40%)

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία συμπληρώνουν το "προφίλ" του υποψηφίου (π.χ. Η/Υ, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.) αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να καταθέσει επιστολή 200-250 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+, και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη. 

 


 Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Τμήμα μας όσο και μετέπειτα με τα Πανεπιστήμια υποδοχής είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων. 


 Βοηθητικά έγγραφα


Σημείωση: Οι υποτροφίες για τις θέσεις θα καλυφθούν από κονδύλια του 2023.


Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής της Προκήρυξης Θέσεων για Σπουδές 2024/2025.

Η αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , αλλά και να κατατεθεί έγχαρτα στο Γραφείο Erasmus (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθημερινά από τις 11:00 έως τις 13:00.

Νέα Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών:
έως και την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

 

Προθεσμία κατάθεσης έως και την Παρασκευή 
Φεβρουαρίου 2024 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά 
αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά και κατατίθενται έγχαρτα στο Γραφείο Erasmus του Παντείου Πανεπιστημίου (ισόγειο του νέου κτηρίου) καθημερινά από τις 11:00 έως τις 13:00

Μηνιαία ποσά επιχορήγησης Ακαδημαϊκό
Έτος 2023

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής/ η φοιτήτρια που μετακινείται για Σπουδές στην Ευρώπη θεωρείται συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας.

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences