STT Mobility for Training Call 2022: Προκήρυξη Επιμόρφωσης στις χώρες του Προγράμματος

Αποτελέσματα Αιτήσεων Κινητικότητας για Επιμόρφωση Call 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση, μέσω του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131 «Κινητικότητα Φοιτητών & Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Call 2022»

Σχέδιο: 2022-1-EL01-HED-000057647

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης: 5 Σεπτεμβρίου 2023

 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131/2022 «Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του Προγράμματος», με κωδικό αριθμό Σχεδίου 2022-1-EL01-HED-000057647,

ανακοινώνει, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου με σκοπό την Επιμόρφωση σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό 2023-2024 (από 25/09/2023 έως και 31/07/2024, ημερομηνία λήξης του ανωτέρω Προγράμματος). 

 

Α. Γενικές πληροφορίες

Η κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί στις πιο κάτω αναφερόμενες χώρες:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χώρες Εταίροι της Περιφέρειας 14 (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και Νήσοι Φερόε), οι οποίες εντάσσονται στη Διεθνή Διάσταση του Προγράμματος, εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση.

Ενδεικτικά, έχει καταρτισθεί πίνακας Ιδρυμάτων  του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες, οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ/Erasmus+

Ωστόσο για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση μπορεί να συμφωνηθεί ad hoc συνεργασία-συμφωνία μεταξύ δύο Ιδρυμάτων/φορέων για συγκεκριμένο συμμετέχοντα και για συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας/επιμόρφωσης, μετά από σχετική συμφωνία μεταξύ συμμετέχοντα, Ιδρύματος αποστολής και φορέα υποδοχής.

Η επιχορήγηση για τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται να καλύψει περίπου 15 θέσεις για κινητικότητα για επιμόρφωση Διδακτικού Προσωπικού και 15 θέσεις για κινητικότητα διοικητικού προσωπικού, ενώ οι υποτροφίες θα καλυφθούν από κονδύλια του 2022.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2023.

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η μετακίνηση μπορεί να γίνει:

  1. σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία είναι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση,
  2. σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία (Bilateral Agreement) για επιμόρφωση. Αν επιλεγεί από τον υποψήφιο προς μετακίνηση Πανεπιστήμιο με το οποίο δεν υπάρχει τρέχουσα συμφωνία, θα πρέπει, αφού έλθει ο μετακινούμενος σε συμφωνία, μέσω αλληλογραφίας, με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω διοικητική διευθέτηση,
  3. σε επιλέξιμες επιχειρήσεις [«κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που είναι ενεργή στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή νεολαίας.»].

 

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου από 2 διαδοχικές ημέρες  έως 2 μήνες (χωρίς το χρόνο ταξιδίου). Ωστόσο, πάγια απόφαση της Επιτροπής Erasmus+ και με βάση την εκάστοτε διαθέσιμη χρηματοδότηση είναι ότι η κινητικότητα για επιμόρφωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες. 

Σημειώνετα ότι μέσα στα πλαίσια της παρούσας δράσης, καθίσταται δυνατός ο συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας (μεικτή κινητικότητα /blended mobility).

 

Για τις μετακινήσεις με σκοπό την επιμόρφωση προβλέπεται επιχορήγηση:

α) για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση, ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως προκύπτει σε κάθε περίπτωση από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής (για τις ημέρες δραστηριότητας) στη χώρα υποδοχής και τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ κάθε χρόνο. Τα ποσά που ισχύουν για το Πρόγραμμα 2022 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΣΕΕ (Erasmus+).

Οι όροι καταβολής της επιχορήγησης στους μετακινούμενους ακολουθούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλογα με το είδος της πραγματοποιηθείσας κινητικότητας κάθε μετακινούμενου/ης (δια ζώσης επιμόρφωση, συνδυασμός διά ζώσης και εικονικής επιμόρφωσης). Η επιχορήγηση τόσο των δαπανών ταξιδίου όσο και η ημερήσια επιχορήγηση, καταβάλλεται μόνον στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα πραγματοποιήσει διά ζώσης κινητικότητα στην έδρα του Ιδρύματος/φορέα υποδοχής. 

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του διδακτικού/διοικητικού για επιμόρφωση στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία (κινητικότητα zero grant).

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες/διοικητικοί υπάλληλοι διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

 

Β. Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα ορίζεται ως εξής:

Τα μέλη διοικητικού/διδακτικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο επιμόρφωσης σε Ίδρυμα του εξωτερικού από τις χώρες του Προγράμματος που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Πρόσκλησης, από 25/09/2023 έως και 31/07/2024 (τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό), θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται πιο κάτω τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας. Η επιλογή Ιδρύματος προορισμού καθώς και η χρονική περίοδος είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν μετά την υποβολή.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου (πατήστε εδώ)

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2023.

 

Γ. Η Διαδικασία επιλογής για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους (επιλεξιμότητα) για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση που ισχύουν από το Πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας όπως αυτά έχουν εγκριθεί και εφαρμοσθεί έως σήμερα (κριτήρια προτεραιότητας, π.χ. αριθμός συμμετοχών στο πρόγραμμα, συναφές αντικείμενο εργασίας, γνώση ξένης γλώσσας κλπ). και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

  1. τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
  2. τη Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ για το Πρόγραμμα 2022
  3. την από 15/09/2022 απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων Εrasmus+ σχετικά με τα κριτήρια της κινητικότητας προς επιμόρφωση για το Πρόγραμμα, και σε ό,τι δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή ισχύουν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής.

 

Επιλέξιμοι για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση είναι: 

Α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού

α. Κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται, κατ’ αρχήν μια (1) φορά κατ’ έτος και για 5 ημέρες συνολικά ανά κινητικότητα, τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Παντείου Πανεπιστημίου, ή σε κάθε περίπτωση οι μετακινούμενοι/ες που έχουν ενεργή σχέση εργασίας για Διδασκαλία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.

Προτεραιότητα δίνεται:

- στους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Διμερών Συμφωνιών Erasmus+

- σε όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα επιμόρφωσης

- σε όσους επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία

β. Τα τακτικά μέλη ΔΕΠ των Επιτροπών Erasmus+ δικαιούνται επιπλέον της μίας (1) κινητικότητας σε κάθε Πρόγραμμα Erasmus+ ανά έτος και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Προγράμματος και του Ιδρύματος, και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων.

γ. Επιπλέον, για την έγκριση της κινητικότητας για επιμόρφωση των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ απαιτείται γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς ή σχετικές ειλημμένες αποφάσεις του Ιδρύματός μας.

Αντίγραφο του/των πιστοποιητικού/ών γλωσσομάθειας, θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

B. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:

α. Κατ’ αρχήν μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος, καθώς και εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ή έργου, εφόσον έχουν μια διαρκή χρονικά σχέση εργασίας με το Ίδρυμα και επομένως πληρούν συνεχείς/πάγιες ανάγκες του Ιδρύματος.

β. Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι κατ’ αρχήν μια (1) φορά κατ’ έτος και για 5 ημέρες συνολικά ανά κινητικότητα. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού δικαιούνται επιπλέον της μιας κινητικότητες ανά διαχειριστικό έτος, εφόσον το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κονδύλια και με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Erasmus+, έχουν δικαίωμα μιας (1) συμμετοχής σε κάθε Πρόγραμμα Erasmus+ και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Προγράμματος και του Ιδρύματός μας, τα διαθέσιμα κονδύλια και τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους.

γ. Για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση μέσω του Προγράμματος του Σχεδίου 2022 έχουν προτεραιότητα όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης. Για τους υπόλοιπους αιτηθέντες, η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας. 

Σε κάθε περίπτωση καταρτίζεται πίνακας Εγκεκριμένων κινητικοτήτων και Πίνακας Επιλαχόντων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus+.

Το Τμήμα ΔΣΕΕ, που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση του Προγράμματος και έχει την εικόνα της απορρόφησης των κονδυλίων, εντέλλεται να υλοποιεί τις κινητικότητες ανάλογα με τα οικονομικά διαθέσιμα και στους χρόνους (προθεσμίες υποβολών των απαραίτητων δικαιολογητικών) που αυτό κρίνει προς όφελος του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

δ. Επιπλέον, για την έγκριση της κινητικότητας για επιμόρφωση του Διοικητικού προσωπικού απαιτείται γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς ή σχετικές ειλημμένες αποφάσεις του Ιδρύματός μας.

Αντίγραφο του/των πιστοποιητικού/ών γλωσσομάθειας, θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ε. κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus και της  Συγκλήτου.

 

Σημειώνεται ότι οι κινητικότητες για επιμόρφωση μπορούν να υλοποιηθούν μετά την αξιολόγηση και τελική επιλογή του Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού από 25/09/2023 έως και 31/07/2024 ημερομηνία λήξης του Προγράμματος.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80%  της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη  μετακίνηση):

1. Έγκριση άδειας απουσίας από την Υπηρεσία ή το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί ο/η μετακινούμενος/η

• Ειδικότερα το διοικητικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ, έχει την υποχρέωση να καταθέσει την έγκριση της άδειας από τον Προϊστάμενο, στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, του οποίου αρμοδιότητα είναι η τήρηση των πάσης φύσεως αδειών και το οποίο θα διαβιβάζει τις εγκρίσεις των αδειών με Αριθμό Πρωτοκόλλου στο Τμήμα ΔΣΕΕ.

• Το διδακτικό προσωπικό, αιτείται την έγκριση της άδειας απουσίας από το Ακαδημαϊκό Τμήμα στο οποίο υπηρετεί ή την Κοσμητεία και αναλόγως διαβιβάζεται το πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας στο Τμήμα ΔΣΕΕ. 

2. Σχέδιο Εργασίας (Training Agreement) εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής.

3. Σύμβαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη φυσικά (όχι φωτοαντίγραφα) ή ψηφιακά με εγκεκριμένη υπογραφή, σε δύο (2) αντίτυπα.

4. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης (φωτοτυπία της 1ης σελίδας).

5. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας.

Περισσότερες πληροφορίες για την απόκτηση της ΕΚΑΑ παρατίθενται στον σύνδεσμο της αντίστοιχης ιστοσελίδας (πατήστε εδώ)

 

Μετά την επιστροφή των μετακινούμενων από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:

  1. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό.
  2. Παραστατικά εισιτηρίων [κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων,  φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa) σε περίπτωση που απαιτείται].
  3. Έκθεση (report) επιμόρφωσης (υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαφορετικά επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).

 

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στη διάθεση του Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού, για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία για την υλοποίηση κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Ελένη Βασιλείου

Ευγενία Λαζαρίδου

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνο: 210 9201484

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences