Προκήρυξη για Κινητικότητα Επιμόρφωσης Erasmus+ 2017 - 2018

Πίνακας Επιλεγέντων για Επιμόρφωση στην Ευρώπη Erasmus+ 2017 - 2018

Στα πλαίσια τού προγράμματος Erasmus+, προβλέπεται η κινητικότητα στο εξωτερικό διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση στην Ευρώπη. H συγκεκριμένη δραστηριότητα στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μπορεί να έχει τη μορφή προγραμμάτων κατάρτισης στο εξωτερικό (εκτός των συνεδρίων), παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό στο εξωτερικό.

Από το πρόγραμμα ορίζεται ότι κινητικότητα επιμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάρκεια περιόδου από 2 διαδοχικές ημέρες  έως 2 μήνες (χωρίς το χρόνο ταξιδίου). Ωστόσο, λόγω μείωσης της χρηματοδότησης του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κινητικότητα για επιμόρφωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου), προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες κινητικότητες.

 

Η μετακίνηση μπορεί να γίνει (Οδηγός Προγράμματος Erasmus+):

1. σε Πανεπιστήμια τού εξωτερικού με τα οποία έχουμε συνάψει Διμερή Συμφωνία (Bilateral Agreement) για επιμόρφωση. Αν επιλέξετε Πανεπιστήμιο με το οποίο δεν υπάρχει τρέχουσα συμφωνία, θα πρέπει, αφού έλθετε σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω διοικητική διευθέτηση,

2.   σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα οποία είναι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση, 

3.  σε επιλέξιμες επιχειρήσεις [«κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που είναι ενεργή στην αγορά εργασίας ή στα πεδία της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή νεολαίας.»]

Για τις μετακινήσεις επιμόρφωσης, προβλέπεται:

i. η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στον τόπο προέλευσης και τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως προκύπτει από το εργαλείο υπολογισμού της απόστασης της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής. 

ii. η καταβολή υποτροφίας από το Ίδρυμα αποστολής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Η υποτροφία στόχο έχει να συμβάλει στην κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της περιόδου διαμονής στη χώρα υποδοχής (για τις ημέρες δραστηριότητας) και  τις μέρες ταξιδίου προαιρετικά (μία μέρα πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας  και/ή μία μέρα μετά την τελευταία ημέρα δραστηριότητας), και υπολογίζεται με βάση τα ποσά ανά ομάδα χωρών που μας γνωστοποιούνται από το ΙΚΥ.  Τα ποσά που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 είναι αναρτημένα στο site μας.

Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του διδακτικού/ διοικητικού για επιμόρφωση στο πρόγραμμα Erasmus+ χωρίς υποτροφία.

Σημειώνεται ότι οι προς μετακίνηση διδάσκοντες/διοικητικοί υπάλληλοι διερευνούν οι ίδιοι τους όρους της μετακίνησής τους (χρονικό διάστημα, Ίδρυμα του εξωτερικού και επικοινωνία με αυτό, σχέδιο εργασίας, διαμονή, μετάβαση και επιστροφή κλπ.) και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις καθορισμένες προθεσμίες.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018, η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την ως άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Τα μέλη διοικητικού/διδακτικού προσωπικού που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό μέσω της κινητικότητας για επιμόρφωση για την περίοδο από 1/10/2017 έως 30/9/2018 (τελευταία επιλέξιμη ημερομηνία επιστροφής από το εξωτερικό) , θα πρέπει να υποβάλουν  στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τη σχετική αίτηση με σύντομη περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017. Δεκτή και η ηλεκτρονική αποστολή «σκαναρισμένου» αντίγραφου υπογεγραμμένης αίτησης στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. εντός της προθεσμίας.

Η επιλογή Ιδρύματος Προορισμού καθώς και η χρονική περίοδος είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν μετά την υποβολή.

Στη συνέχεια, όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους για κινητικότητα επιμόρφωσης που ισχύουν από το πρόγραμμα και το Ίδρυμά μας και θα καταρτιστεί σχετικός πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας έχοντας υπόψη:

 1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
 2. Τη Σύμβαση Επιχορήγησης του Ιδρύματός μας με το ΙΚΥ (ακαδ.έτος 2017-2018)
 3. Την από 4/10/2017 απόφαση της Επιτροπής Εrasmus+ σχετικά με την κινητικότητα προς επιμόρφωση και σε ό,τι δεν αναφέρεται στη νέα απόφαση ισχύουν προηγούμενες σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής:

 

Α. Για τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού:

 • όσοι είναι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Διμερών Συμφωνιών Erasmus+
 • όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει κινητικότητα επιμόρφωσης
 • όσοι επιδιώκουν να συνάψουν Διμερή Συμφωνία

 

B. Για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:

α. Κατ’ αρχήν μετακίνηση με σκοπό την επιμόρφωση δικαιούνται μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ιδρύματος. 

β. Οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΣΕΕ) και οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Τμήμα ΔΣΕΕ που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα εξαιρούνται από τα ανωτέρω και διακινούνται κινητικότητα με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους.

γ. Για κινητικότητα με σκοπό την επιμόρφωση για το ακαδ έτος 2017-2018 έχουν προτεραιότητα όσοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία κινητικότητα επιμόρφωσης. Για τους υπόλοιπους αιτηθέντες, η επιλογή με σειρά προτεραιότητας γίνεται, σύμφωνα με την από 4-10-2017  σχετική απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, η οποία υιοθέτησε το κριτήριο του αριθμού συμμετοχών στο Πρόγραμμα για κάθε αιτούμενο προς μετακίνηση. Προς τούτο, η Επιτροπή Erasmus+ συντάσσει πίνακα των υποψηφίων προς μετακίνηση με σειρά προτεραιότητας, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Το Τμήμα ΔΣΕΕ, που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση του Προγράμματος και έχει την εικόνα της απορρόφησης των κονδυλίων, εντέλλεται να υλοποιεί τις κινητικότητες ανάλογα με τα οικονομικά διαθέσιμα και στους χρόνους (προθεσμίες υποβολών των απαραίτητων δικαιολογητικών) που αυτό κρίνει προς όφελος του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

δ. Συγκεκριμένο σχέδιο επιμόρφωσης και τεκμηριωμένο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της κινητικότητας για ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία ως προς την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο μετακινούμενος. Επιπλέον, για την έγκριση της κινητικότητας για επιμόρφωση από την Επιτροπή Erasmus+ απαιτούνται α) έγγραφη άδεια από τον Προϊστάμενο (σε περίπτωση διοικητικού προσωπικού) ή τον Πρόεδρο του Τμήματος (σε περίπτωση διδακτικού προσωπικού) στο οποίο ανήκει ο μετακινούμενος και β) συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Erasmus+, (για τα μέλη του διοικητικού προσωπικού), αφού προσκομισθεί το γράμμα αποδοχής (letter of acceptance) από το Ίδρυμα υποδοχής και προσχέδιο κινητικότητας.

ε. Γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Η γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς ή σχετικές ειλημμένες αποφάσεις του Ιδρύματός μας.

ζ. Οι Γραμματείς των συνεδριάσεων των Επιτροπών όλων των Προγραμμάτων του Erasmus+ έχουν δικαίωμα μιας συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανά διαχειριστικό έτος.

η. Μετακίνηση για επιμόρφωση δικαιούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι μια (1) φορά κατ’ έτος και για μια (1) εβδομάδα. Εξαιρείται από αυτό και δίνεται δυνατότητα για περισσότερες της μιας μετακινήσεις και προτεραιότητα στους Προϊστάμενους της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Τμήμα ΔΣΕΕ που διαχειρίζεται το Πρόγραμμα, στους εργαζόμενους του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη σύμφωνη γνώμη των Προϊσταμένων τους. Διευκρινίζεται ότι για το πρόγραμμα Erasmus+ ως «έτος» νοείται η χρονική περίοδος που καλύπτει μια ετήσια χρηματοδότηση, δηλ. από 01/10/ εκάστου έτους έως 30/09 του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους. 

θ. κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Erasmus και της  Συγκλήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση μελών διδακτικού/διοικητικού προσωπικού που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσό της τελικής επιχορήγησης που θα αποδοθεί στο Ίδρυμά μας από την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διενεργεί το Ι.Κ.Υ. Επειδή υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον εκ μέρους των φοιτητών/τριών για σπουδές και πρακτική άσκηση και δεδομένου ότι η χρηματοδότηση του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μειωμένη σε όλα τα ΑΕΙ, μέρος του κονδυλίου της κινητικότητας για επιμόρφωση θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση, με μεταφορά των απαραίτητων κονδυλίων στη δράση αυτή, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

Τα επιλεγμένα προς μετακίνηση στο εξωτερικό μέλη διδακτικού/διοικητικού προσωπικού, θα πρέπει μετά την επιλογή τους και οπωσδήποτε πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό, να υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα προκειμένου να επικυρωθεί η μετακίνησή τους και να λάβουν την αντίστοιχη προχρηματοδότηση (80%  της συνολικής υποτροφίας που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη  μετακίνηση) :

 1. Έγκριση του Τμήματος/Προϊσταμένου Τμήματος προέλευσης για την απουσία κατά την περίοδο επιμόρφωσης
 2. Σχέδιο Εργασίας (Training Agreement) εγκεκριμένο από τον αρμόδιο του Ιδρύματος/επιχείρησης υποδοχής. 
 3. Σύμβαση  σε τρία αντίτυπα
 4. Φόρμα ατομικών στοιχείων και αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης

Σημείωση: Όλα τα έντυπα θα διατίθενται στο site του Τμήματος

 

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό και προκειμένου να λάβουν το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας, τα μέλη του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού πρέπει να καταθέσουν άμεσα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης  τα εξής έγγραφα:

 1. Βεβαίωση (πρωτότυπη εις διπλούν) του Ιδρύματος Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό.
 2. Παραστατικά εισιτηρίων (ως απόδειξη πραγματοποίησης της κινητικότητας): αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, εισιτήρια τρένων/λεωφορείων, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa), σε περιπτώσεις που απαιτείται.
 3. Έκθεση επιμόρφωσης (θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Mobility Tool, κατόπιν αυτοματοποιημένου μηνύματος που αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – διαφορετικά θα επιστρέφεται μέρος ή όλο το ποσό της υποτροφίας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος).

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.