Συμπληρωματική Προκήρυξη Θέσεων για Σπουδές στην Ευρώπη Erasmus+ 2018 για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η παρούσα Προκήρυξη παραμένει ανοικτή έως την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 λόγω παράτασης του Προγράμματος Erasmus+ 2018

Δεκτές γίνονται μόνο οι αιτήσεις που θα σταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη Αίτηση για συμπληρωματική Προκήρυξη Erasmus+ 2018, δεδομένου ότι όσοι πληρούν τα κριτήρια και επιλεγούν για κινητικότητα από τους ακαδημαϊκούς συντονιστές, θα μετακινηθούν τελικά μέχρι την απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων με σειρά κατάταξης, στην οποία θα συνυπολογιστεί η ημερομηνία αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η κινητικότητα για την οποία θα επιλεγούν δύναται να χρηματοδοτηθεί μέχρι και τις 31/5/2020 (ημερομηνία λήξης της παράτασης του Προγράμματος). Όσοι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν στο εξωτερικό πέραν της ημερομηνία αυτής για να ολοκληρώσουν το ακαδημαϊκό τους εξάμηνο, δεν μπορούν να λάβουν υποτροφία για το επιπλέον αυτό διάστημα και θα παραμείνουν με μηδενική επιχορήγηση (zerp-grant).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές που πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φοιτητής έχει μετακινηθεί για 5 μήνες καθώς ο μέγιστος αριθμός μηνών που μπορεί να μετακινηθεί κάθε φοιτητής με το Πρόγραμμα Erasmus είναι 12, έχει δικαίωμα να μετακινηθεί για άλλους 7. Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται από τις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (βλ. Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων).

 Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών είναι η εξής:

1. Οι φοιτητές καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε τμήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά κείμενο Προκήρυξης) τα οποία είναι:

α) Αίτηση (MS Word) (PDF) Tα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να επισυνάψετε συμπληρωματική σελίδα.

β) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής βρίσκεται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας, παρακαλούμε όπως μας καταθέσει βεβαίωση του κέντρου εκμάθησης ξένων γλωσσών ή του καθηγητή με αντίγραφο του πτυχίου ή της επάρκειας διδασκαλίας του καθηγητή.

γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών για σεμινάρια και χρήση Η/Υ κλπ.

δ) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ φοιτητή, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Εrasmus +, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει το Τμήμα προέλευσης (το έγγραφο απαιτείται μόνο για τα Τμήματα που έχουν θέσει "επιπλέον ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής").

3. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψηφίου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.

4. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.

5. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus+ με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

6. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου τον κατάλογο επιλεγέντων και επιλαχόντων.

Απαραίτητη για την επικοινωνία τόσο με το Τμήμα μας όσο και μετέπειτα με τα πανεπιστήμια υποδοχής είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων.

 

Επιπλέον Πληροφορίες - Βοηθητικά έγγραφα

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr