KA 131 International Mobility Call for Studies

Α’ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Φοιτητών/Φοιτητριών γ’ κύκλου σπουδών- Υποψήφιων Διδακτόρων

μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ131 - Διεθνής Διάσταση στην Κλασσική Κινητικότητα προς χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα-Call 22

ΣΧΕΔΙΟ: 2022-1-EL01-KA131-HED-000057647

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 10 Φεβρουαρίου 2023

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ131 - Διεθνής Διάσταση στην Κλασσική Κινητικότητα προς χώρες μη συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα,  ανακοινώνει την Α΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα φοιτητών/φοιτητριών γ’ κύκλου σπουδών/Υποψηφίων Διδακτόρων όλων των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, με σκοπό την έρευνα σε Πανεπιστήμια χωρών μη συνδεδεμένων με το Πρόγραμμα, με τα οποία το Πάντειο έχει συνάψει συμφωνία. 

Η περίοδος μετακίνησης στο εξωτερικό θα έχει υποχρεωτική διάρκεια δύο (2) μηνών και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 31 Ιουλίου 2023

Σε περίπτωση που ο μετακινούμενος επιθυμεί να παραμείνει για μεγαλύτερο  διάστημα από το ελάχιστο διάστημα που επιτρέπει η παρούσα προκήρυξη, μπορεί να το πράξει από ίδιους πόρους.

Αριθμός συμμετεχόντων: 

O μέγιστος αριθμός φοιτητών/φοιτητριών που δύνανται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα είναι τρεις (3).

Διαδικασία Συμμετοχής:

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα για την άνω κινητικότητα ορίζεται ως εξής:

Οι φοιτητές/φοιτήτριες-Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο κινητικότητας στο πλαίσιο της διδακτορικής τους έρευνας σε ένα Πανεπιστήμιο της Χώρας Εταίρου του Προγράμματος, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Διεθνών  Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μετά το πέρας της προθεσμίας Υποβολής των Αιτήσεων θα δημοσιευτεί ο σχετικός Πίνακας κατάταξης επιλεγέντων με σειρά προτεραιότητας με βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια.

Διαδικασία επιλογής Φοιτητών γ’ κύκλου/Υποψήφιων Διδακτόρων  

Η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών- Υποψηφίων Διδακτόρων  πραγματοποιείται με ευθύνη των ακαδημαϊκών Συντονιστών  της Συμφωνίας/Συνεργασίας  και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+, η οποία επικυρώνει τις ανωτέρω αποφάσεις, με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις και κριτήρια επιλεξιμότητας και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας επιλογής.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας 
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 
 • Θα πρέπει να κατέχουν τη φοιτητική ιδιότητα. 
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση μπορούν να μετακινηθούν, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών.
 • Η κινητικότητα φοιτητών/φοιτητριών γ’ κύκλου μεταξύ Ιδρυμάτων πρέπει να βασίζεται σε διαπανεπιστημιακές συμφωνίες.(Σύμφωνα Συνεργασίας/MoU, Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας κα.) 

 Το Ίδρυμα αποστολής και το Ίδρυμα υποδοχής θα πρέπει στην συνέχεια να υπογράψουν συμφωνία κινητικότητας (Bilateral agreement).

Φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και ισοβαθμούν στη διαδικασία επιλογής με άλλους φοιτητές, θα προηγούνται στη διαδικασία επιλογής κατά προτεραιότητα. 

(Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων Επιτροπών Erasmus+, δίνεται προτεραιότητα στην επιλογή των υποψηφίων για κινητικότητα για σπουδές σε αυτούς οι οποίοι προέρχονται από τα ακαδημαϊκά Τμήματα ή και Σχολές που υπέβαλαν την σχετική πρόταση συνεργασίας με το/τα Πανεπιστήμιο/α- εταίρους και επομένως τα γνωστικά τους αντικείμενα είναι τα πλέον συναφή με αυτά των Ιδρυμάτων-εταίρων.

 

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: 

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους 
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση στον ίδιο κύκλο σπουδών. 
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια. 

 

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 • Η Επίδοση τoυ/της φοιτητή/τριας (μέσος όρος βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Διπλώματος)
 • Η Γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής
 • Η Συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος /Συμφωνίας
 • Το Βιογραφικό σημείωμα τoυ/της φοιτητή/τριας
 • Οι Επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης
 • Τεκμηριωμένο κείμενο (motivation letter) για τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 500 λέξεις

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών είναι η εξής:

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατεβάστε εδώ το PDF της αίτησης), εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε Τμήμα και η Επιτροπή Erasmus.
 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά: Μοριοδότηση εξερχομένων για Σπουδές σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης):

α) Αίτηση (τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης),

β) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας* (γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος υποδοχής),

γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια κλπ,

δ) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ/της φοιτητή/τριας, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Erasmus+ International Dimension

ε) Συγγραφή του κειμένου (motivation letter), στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 500 λέξεις,

στ) Βιογραφικό σημείωμα

 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του/της υποψηφίου/ας και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.
 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.
 • Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους φοιτητές Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι/ες πληρούν τα κριτήρια.
 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος τον κατάλογο επιλεγέντων.
 • Τα σχετικά έντυπα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα παρέχονται στον συμμετέχοντα μετά την επιλογή του από το τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 *Αντιστοιχία πτυχίων ξένων γλωσσών με επίπεδο γλωσσομάθειας

H πρωτότυπη αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του  Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις ημέρες Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 11:00 - 16:00 ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως και την 10η Φεβρουαρίου 2023.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι συγκεντρωθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+. Ο αριθμός των επιλεγμένων προς μετακίνηση φοιτητών/φοιτητριών υποψηφίων διδακτόρων που θα μπορέσει να μετακινηθεί λαμβάνοντας χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος, εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσό της εγκριθείσας  επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Διεθνή Διάσταση και ακολουθεί τους όρους του Προγράμματος και του Ιδρύματός μας.

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences