International Credit Mobility για Σπουδές εκτός Ευρώπης: Call 2022

Προκήρυξη Θέσεων Κινητικότητας για Σπουδές στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ171 - ICM 2022-2025 σε χώρες εταίρους του Προγράμματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σχέδιο: 2022-1-EL01-KA171-HED-000079630

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ171 - ICM 2022-2025, δίνει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες του Παντείου Πανεπιστημίου, να μετακινηθούν έως τρεις (3) μήνες για Σπουδές σε άλλο Πανεπιστήμιο των Χωρών Εταίρων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024, ώστε να πραγματοποιήσουν μέρος του κύκλου Σπουδών τους. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8 Φεβρουαρίου 2024

Οι φοιτητές/φοιτήτριες τόσο του προπτυχιακού, όσο και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς και τους υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν κινητικότητα μόνο στις χώρες της Περιφέρειας 1 (Region 1- Western Balcans), σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στην παρούσα πρόσκληση.

Στις χώρες των Περιφερειών 2, 3, 4, 5 και 9 του πίνακα, έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης μόνο υποψήφιοι διδάκτορες (3ος κύκλος Σπουδών) όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών/φοιτητριών, η διάρκεια σπουδών και η επιλεξιμότητα ανάλογα με το επίπεδο σπουδών καθορίζονται από το Πρόγραμμα, που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ και περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες, που έχουν υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιό μας και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (βλ. αρχείο PDF Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων για το Πρόγραμμα 2022-25). 

Εδώ σημειώνεται ότι κινητικότητες εξερχομένων φοιτητών/φοιτητριών μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις χώρες που παρατίθενται στον πίνακα πιο κάτω.

Η Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και τις ροές κινητικότητας για κάθε χώρα, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης https://erasmus.panteion.gr/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά στην επιλογή φοιτητών/φοιτητριών του Παντείου για  το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024  και η μετακίνηση των φοιτητών/τριών πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τις 5 Μαρτίου 2024 για τους φοιτητές/φοιτήτριες α’ β’ κύκλου και να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2024. 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες: 

 • Θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας 
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. 
 • Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.
 • Θα πρέπει να πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια του Τμήματός τους. https://erasmus.panteion.gr/index.php/2-requirements-selection-process-2021-2022 
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση μπορούν να μετακινηθούν, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών.
 • Φοιτητές/φοιτήτριες που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες και ισοβαθμούν στη διαδικασία επιλογής με άλλους φοιτητές/φοιτήτριες, θα προηγούνται στη διαδικασία επιλογής κατά προτεραιότητα. 

(Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών δείτε τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 - ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ https://www.iky.gr/el/atoma-me-eidikes-anagkes) και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: 

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους 
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για σπουδές ή Πρακτική Άσκηση στον ίδιο κύκλο σπουδών. 
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν παραιτηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus, χωρίς να δηλώσουν συγκεκριμένο λόγο για αυτή τους την ενέργεια. 

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 • Η Επίδοση του/της φοιτητή/τριες (μέσος όρος βαθμολογίας) 
 • Η Γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στη χώρα υποδοχής 
 • Αντιστοιχία πτυχίων ξένων γλωσσών με επίπεδο γλωσσομάθειας
 • Η Συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του εκάστοτε Πανεπιστημίου
 • Το Βιογραφικό σημείωμα του/της φοιτητή/τριας 
 • Οι Επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης 
 • Τεκμηριωμένο κείμενο (motivation letter) για τους λόγους συμμετοχής στο πρόγραμμα έως 500 λέξεις
 • Η Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Η Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης 

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών είναι η εξής:

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες καταθέτουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατεβάστε εδώ το PDF της αίτησης), εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το κάθε Τμήμα και η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility.
 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο, με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (βλ. αναλυτικά: Μοριοδότηση εξερχομένων για Σπουδές σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης)

α) Αίτηση (PDF τα πεδία με κίτρινο χρώμα συμπληρώνονται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης),

β) Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας (γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος υποδοχής),

γ) Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών, συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια κλπ,

δ) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής τoυ/της φοιτητή/τριας, ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Erasmus+ International Credit Mobility,

ε) Συγγραφή κειμένου στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation letter έως 500 λέξεις),

στ) Βιογραφικό σημείωμα

 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά ακαδημαϊκό συντονιστή με βάση την πρώτη επιλογή του υποψηφίου και τις αποστέλλει στον αρμόδιο ακαδημαϊκό συντονιστή.
 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος τους υποψήφιους σε συνέντευξη για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του ακαδημαϊκού συντονιστή.
 • Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής επιλέγει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες Erasmus με βάση την πρώτη επιλογή τους και προχωρεί σε δεύτερη φάση για τις άλλες επιλογές σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ακαδημαϊκούς συντονιστές από άλλες διμερείς πανεπιστημιακές συμφωνίες Erasmus, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.
 • Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος τον κατάλογο επιλεγέντων.
 • H αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως και την 8η Φεβρουαρίου 2024
  Σημείωση: Η πρωτότυπη αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο  Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης από 12:00 έως 16:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες.

 Κατεβάστε εδώ το PDF του Πίνακα θέσεων ανά Περιφέρεια και Χώρα:

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των όρων των προγραμμάτων Erasmus+ International Credit Mobility 2023-2024 όπως αυτοί μας δόθηκαν από την Ε.Ε., επιλέξιμοι για κινητικότητα με σκοπό τις σπουδές στην Αλβανία, και Κόσοβο είναι φοιτητές/φοιτήτριες και των τριών κύκλων σπουδών: προπτυχιακοί (U), μεταπτυχιακοί (P) και υπ. Διδάκτορες (D) / 1ος, 2ος, 3ος κύκλος σπουδών).

Επιλέξιμοι για μετακίνηση για σπουδές στις χώρες: Μολδαβία, Αρμενία, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Αίγυπτος, Τυνησία, Λίβανος, Μαρόκο, Ρωσία, Βιετνάμ, Κίνα, Ινδία, Νεπάλ, Κένυα, Νιγηρία, Ουγκάντα, Μαυρίκιος, Ν. Αφρική, είναι μόνο φοιτητές/φοιτήτριες του 3ου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες PhDc).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων Erasmus+ ICM, δίνεται προτεραιότητα στην επιλογή των υποψηφίων για κινητικότητα για Σπουδές, σε αυτούς οι οποίοι προέρχονται από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα ή και Σχολές που υπέβαλαν τη σχετική πρόταση συνεργασίας με το/τα Πανεπιστήμιο/α- εταίρους και επομένως τα γνωστικά τους αντικείμενα είναι τα πλέον συναφή με αυτά των Ιδρυμάτων-εταίρων.

Στις κινητικότητες για Πρακτική Άσκηση του Προγράμματος ICM δύνανται να συμμετάσχουν φοιτητές/φοιτήτριες, σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν πιο πάνω.

Η κινητικότητα για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση είναι εφικτή μόνο στις χώρες και τα Πανεπιστήμια που έχει υπογραφεί διμερής συμφωνία (Bilateral / InterInstitutional Agreement).

 

2. Χρηματοδότηση - Υποτροφία

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος η χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέπεται για τους εξερχόμενους φοιτητές κινητικότητας σπουδών Erasmus+ ICM από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλει στην κάλυψη των εξόδων για την Ατομική Υποστήριξη και για το Ταξίδι είναι:

Για την Ατομική Υποστήριξη των εξερχόμενων φοιτητών κινητικότητας είναι 700,00 € το μήνα για τον μέγιστο αριθμό μηνών που προβλέπονται στο έργο.

Για το ταξίδι: Εκτός από το προαναφερθέν ποσό ατομικής υποστήριξης, οι φοιτητές που θα επιλεγούν για μετακίνηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ International Credit Mobility σε χώρες εταίρους θα λάβουν ένα συμπληρωματικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου.

Η μέγιστη υποστήριξη που παρέχεται για το ταξίδι είναι:

 • 275 € για Αλβανία, Κόσοβο, Αρμενία, Αίγυπτος, Γεωργία, Μολδαβία, Λίβανος, Τυνησία
 • 360 € για Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανία, Μαρόκο, Ρωσία 
 • 530 € για τη Νιγηρία  
 • 820 € για το Βιετνάμ, Ινδία, Κένυα, Μαυρίκιος, Νεπάλ, Ουγκάντα, Νότια Αφρική
 • 1.500 € για την Κίνα

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Παντείου Πανεπιστημίου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.