Προκήρυξη Θέσεων Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου Erasmus+ ακαδ. έτος 2019-2020

Πίνακες Κατάταξης Προπτυχιακών φοιτητών / φοιτητριών και Μεταπτυχιακών φοιτητών / φοιτητριών και υπ. Διδακτόρων για μετακίνηση με τον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Παντείου Πανεπιστημίου ακαδ. έτος 2019-2020

Ανακοινώθηκε ο Πίνακας των Συνεντεύξεων (PDF)

Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών έως τις 21 Ιουνίου 2019

Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του ERASMUS+, θα πραγματοποιηθεί μετακίνηση φοιτητών/τριών ώστε να πραγματοποιήσουν περίοδο Πρακτικής Άσκησης σε φορέα του εξωτερικού μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:

• Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες της Ευρώπης*.

Χώρες του Προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία, Τουρκία).

* Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 της απόφασης 2013/755/ΕΕ* του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2013 (δείτε το άρθρο εδώ), για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση μεριμνά ώστε άτομα και οργανισμοί από ή προς Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ (να είναι επιλέξιμοι για το Erasmus+, σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για το κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται τα εν λόγω ΥΧΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα και οι οργανισμοί από τις ΥΧΕ συμμετέχουν στο Πρόγραμμα με το στάτους «Χώρας του Προγράμματος», θεωρώντας ως Χώρα του Προγράμματος το κράτος μέλος της Ε.Ε. με το οποίο συνδέονται. Δείτε εδώ τη λίστα ΥΧΕ.

Περίοδος της Πρακτικής Άσκησης: 

Από 2 μέχρι 12 μήνες (η μέγιστη διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Erasmus+ Παντείου Πανεπιστήμιου με βάση τις αιτήσεις και την χρηματοδότηση). Δύο μήνες είναι η ελάχιστη περίοδος Πρακτικής Άσκησης.

Μετά τον καθορισμό της μέγιστης διάρκειας κινητικότητας, ΔΕΝ θα χρηματοδοτούνται παρατάσεις περιόδου Πρακτικής Άσκησης, αλλά μπορούν να εγκριθούν παρατάσεις zero-grant (μηδενικής επιχορήγησης). Σε περίπτωση διαθέσιμων κονδυλίων, αυτά θα διανεμηθούν με βάση την αρχή της αναλογικότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας ανώτατης διάρκειας έως και 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των δραστηριοτήτων κινητικότητας. Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ υπολογίζεται και αυτή στην ανώτατη διάρκεια. Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση για Πρακτική Άσκηση.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

 • Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Παραδείγματος χάριν, ο εν λόγω φορέας μπορεί να είναι:

  - Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων).
  - Δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου.
  - Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού χώρου, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  - Ερευνητικό ινστιτούτο - Ίδρυμα.
  - Σχολείο/ Ινστιτούτο/ Εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων).

 • Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένωση, ΜΚΟ.

 • Φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

 • Ίδρυμα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα του προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων ΔΕΝ είναι επιλέξιμες ως φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση φοιτητών:

 • Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο).
 • Οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι Εθνικές Μονάδες Erasmus+ (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων και/ή διπλή χρηματοδότηση).

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας φοιτητών:

Οι φοιτητές/φοιτήτριες:

 • Πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

 • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

 • Θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. 

 • Οι φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει ξανά περίοδο Erasmus στο εξωτερικό είτε για Σπουδές είτε για Πρακτική Άσκηση, εφόσον το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ).

 • Άτομα που έχουν αποφοιτήσει προσφάτως από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες Πρακτικής Άσκησης. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το Ίδρυμα Ανώτατης / Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσής τους κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας, που αιτούνται μετακίνηση σε φορέα της χώρας προέλευσής τους.

Οι φοιτητές που έχουν κάνει ήδη χρήση της κινητικότητας για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση.

Για τους φοιτητές με σοβαρή αναπηρία, προβλέπεται υποστηρικτική διαδικασία για την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας: Μετακινήσεις φοιτητών ΑΜΕΑ


Πίνακας Αξιολόγησης – Μοριοδότησης Προπτυχιακών Υποψηφίων για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+

* Επεξήγηση Ξένων Γλωσσών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+

• Επίπεδο Α΄ ξένης γλώσσας:

Η γλώσσα επικοινωνίας/εργασίας στον φορέα υποδοχής, όπου θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση πιστοποιείται στο Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance MS WordPDF) που θα καταθέσει ο/η φοιτητής /-τρια με την Αίτησή του στην παρούσα Προκήρυξη.

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής /-τρια δεν καταθέσει Γράμμα Αποδοχής εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η αίτησή του θεωρείται εκπρόθεσμη και θα μετακινηθεί με βάση τον πίνακα μοριοδότησης και τα διαθέσιμα κονδύλια κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής του/της. 

• Επίπεδο Β΄ ξένης γλώσσας:

Η «δευτερεύουσα» γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής, όπου θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση πιστοποιείται οπωσδήποτε στο Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) που θα καταθέσει ο/η φοιτητής /-τρια με την Αίτησή του/της στην παρούσα Προκήρυξη. Εφόσον δεν πιστοποιείται «δευτερεύουσα» ξένη γλώσσα εργασίας από τον φορέα υποδοχής, το επίπεδο γλωσσομάθειας ΔΕΝ μοριοδοτείται, αλλά αξιολογείται στο γενικότερο προφίλ του υποψηφίου, όπως και τα υπόλοιπα επιπλέον πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω.

 

• Συνέντευξη (100 μόρια μέγιστο)  x 25% (συντελεστής βαρύτητας)

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία δεν απαιτούνται από τον φορέα υποδοχής, αλλά συμπληρώνουν το «προφίλ» σας, όπως για παράδειγμα:

Πιστοποιητικό/-ά γνώσης Η/Υ

Πιστοποιητικά γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εθελοντισμό και άλλα, αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. 

Τα Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις προσκομίζονται στη Συνέντευξη με τον Τμηματικό σας Υπεύθυνο σε απλή φωτοτυπία (δεν απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα)

 

Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: 

Ο/η φοιτητής /-τρια πρέπει να καταθέσει Επιστολή 500 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+ και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και με e-mail προς τους/τις υποψηφίους / -φιες.

Η παρουσία σας στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Η μη προσέλευσή σας, σας καθιστά μη επιλέξιμους.


 Κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+

 Πίνακας Αξιολόγησης – Μοριοδότησης


 


 • Επίπεδο ξένης γλώσσας: συντελεστής βαρύτητας γλώσσας εργασίας του φορέα υποδοχής: 60%.
 • Συνέντευξη (100 μόρια μέγιστο)  x 40% (συντελεστής βαρύτητας)

Επεξήγηση* Ξένων Γλωσσών

για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη με το Πρόγραμμα Erasmus+

• Επίπεδο Α΄ ξένης γλώσσας:

Η γλώσσα επικοινωνίας/εργασίας στον φορέα υποδοχής, όπου θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση πιστοποιείται στο Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance MS Word - PDF) που θα καταθέσει ο/η φοιτητής /-τρια με την Αίτησή του στην παρούσα Προκήρυξη.

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής /-τρια δεν καταθέσει Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η αίτησή του θεωρείται εκπρόθεσμη και θα μετακινηθεί με βάση τον πίνακα μοριοδότησης και τα διαθέσιμα κονδύλια κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής του/της.

• Επίπεδο Β΄ ξένης γλώσσας:

Η «δευτερεύουσα» γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής, όπου θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση πιστοποιείται επίσης στο Γράμμα Αποδοχής (Letter of Acceptance) που θα καταθέσει ο/η φοιτητής /-τρια με την Αίτησή του/της στην παρούσα Προκήρυξη. Εφόσον δεν πιστοποιείται «δευτερεύουσα» γλώσσα εργασίας από τον φορέα υποδοχής, το επίπεδο γλωσσομάθειας ΔΕΝ μοριοδοτείται, αλλά αξιολογείται στο γενικότερο προφίλ του υποψηφίου, όπως και τα υπόλοιπα επιπλέον πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται παρακάτω.

• Συνέντευξη (100 μόρια μέγιστο)  x 25% (συντελεστής βαρύτητας)

Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία δεν απαιτούνται από τον φορέα υποδοχής, αλλά συμπληρώνουν το «προφίλ» σας όπως για παράδειγμα:

• Πιστοποιητικό/-ά γνώσης Η/Υ

• Πιστοποιητικά γνώσης επιπλέον ξένων γλωσσών

• Βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εθελοντισμό και άλλα, αξιολογούνται κατά τη συνέντευξη από τον ακαδημαϊκό/τμηματικό συντονιστή. 

Τα Πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις προσκομίζονται στη Συνέντευξη με  τον Τμηματικό σας Υπεύθυνο σε απλή φωτοτυπία (δεν απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα).

 

Λόγοι Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: 

Ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να καταθέσει Επιστολή 500 λέξεων περίπου (motivation letter), όπου θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να πραγματοποιήσει κινητικότητα Erasmus+ και η οποία θα συνεκτιμηθεί στην αξιολόγησή του κατά τη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και με e-mail προς τους/τις υποψηφίους /-φιες.

Η παρουσία σας στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Η μη προσέλευσή σας, σας καθιστά μη επιλέξιμους.


ΠΡΟΣΟΧΗ! στα Ακαδημαϊκά Κριτήρια Επιλογής ανά Τμήμα!

 

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση (η ηλεκτρονική αίτηση είναι υποχρεωτική, αλλά δεν αντικαθιστά την κατάθεση έγγραφης αίτησης) και

 2. κατάθεση έγγραφης Αίτησης (MS Word - PDF). Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί σε έγχρωμη εκτύπωση διπλής όψεως (μπρος-πίσω). Σε περίπτωση που ο προβλεπόμενος χώρος δεν επαρκεί για την καταγραφή των στοιχείων σας, μπορείτε να επισυνάψετε συμπληρωματική σελίδα.

 3. Γράμμα Αποδοχής / Letter of Acceptance (MS Word - υπόδειγμα PDF). 
  Το Γράμμα Αποδοχής κατατίθεται οπωσδήποτε μαζί με την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής /-τρια δεν διαθέτει γράμμα αποδοχής έως τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για κινητικότητα Πρακτικής Άσκησης, καταθέτει την αίτησή του, όταν θα έχει λάβει γράμμα αποδοχής από τον φορέα. 
  Στην περίπτωση αυτή, η αίτησή του θεωρείται εκπρόθεσμη και θα μετακινηθεί με βάση τον πίνακα κατάταξης μετά τη μοριοδότησή του (συμπεριλαμβανομένης της προσέλευσης στη συνέντευξη) και τα διαθέσιμα κονδύλια κατά τη χρονική στιγμή της μετακίνησής του/της.

 4. Αντίγραφο του ανώτερου επιπέδου πιστοποιητικού για κάθε ξένη γλώσσα που πιστοποιείται στο Γράμμα Αποδοχής. Σε περίπτωση που κάποιος/-α φοιτητής/-τρια βρίσκεται σε εκμάθηση ξένης γλώσσας, θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση εκμάθησης της ξένης γλώσσας, η οποία θα αξιολογηθεί κατά τη συνέντευξη. Η βεβαίωση μπορεί να χορηγείται από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (π.χ. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών) ή από ιδιώτη διδάσκοντα. Στην περίπτωση ιδιώτη διδάσκοντα, η βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφο τίτλου σπουδών / πιστοποιητικού δημοσίου ή αναγνωρισμένου ιδιωτικού φορέα, που πιστοποιεί ότι ο υπογράφων την βεβαίωση έχει την πιστοποίηση γνώσης και διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.

 5. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος εγγραφής του φοιτητή, ότι πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει το Τμήμα προέλευσης (βλ. κριτήρια επιλογής).

 6. Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά

 7. Motivation Letter (περίπου 500 λέξεις) στα ελληνικά. Επιστολή που εξηγεί τους λόγους συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη.

Με την υποβολή της αίτησής τους, οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει πρόσβαση στην κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας τους.


Η επικοινωνία μας γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που δηλώνετε στην αίτησή σας. Σε περίπτωση που αλλάξετε e-mail πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε άμεσα και εγγράφως το γραφείο Erasmus+. Ελέγχετε και τον φάκελο των ανεπιθύμητων (spam).


Η διαδικασία επιλογής είναι η εξής: 

 • Oι φοιτητές / φοιτήτριες συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση και

 • καταθέτουν τo έντυπο της αίτησης (MS Word & PDF) εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 • Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει στον υπολογισμό των μορίων για κάθε υποψήφιο/α με βάση τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. 

 • Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του τους υποψηφίους/-ες σε συνέντευξη, για να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον του Τμηματικού Συντονιστή.

 • O αρμόδιος Τμηματικός Συντονιστής συντάσσει λίστα κατάταξης/προτεραιότητας των αιτούντων με βάσει την τελική τους μοριοδότηση, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια.

 • Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοινώνει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους αιτούντες τη λίστα κατάταξης/προτεραιότητας των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι φοιτητές / φοιτήτριες πρέπει να καταθέσουν την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, προκειμένου στη συνέχεια να περάσουν συνέντευξη από τον Τμηματικό τους Συντονιστή και να οριστεί η σειρά κατάταξης με την οποία θα μετακινηθούν.

Επιπλέον Πληροφορίες

 

Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών: Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Οι αιτήσεις κατατίθενται ή ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο Γραφείο Erasmus+ (Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νέο Κτήριο, ισόγειο) έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 10:00–13:00.


Στοιχεία Επικοινωνίας: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γραφείο Erasmus+

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136,

17671 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. +30 210 920 14 86 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στις συστημένες αποστολές μέσω ταχυδρομείου ή courier ΜΗΝ αναγράφετε όνομα παραλήπτη στον φάκελο.

Οι συστημένες αποστολές παραλαμβάνονται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο μόνο με την ένδειξη: Γραφείο Erasmus+. Εάν υπάρχει όνομα παραλήπτη δημιουργούνται καθυστερήσεις. Tο όνομα του αποστολέα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει στον φάκελο.

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Web site page: Εξερχόμενοι Φοιτητές για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που κάνατε αίτηση Κινητικότητας Πρακτικής Άσκησης στην Ευρώπη στην προηγούμενη Προκήρυξη για το ίδιο ακ. έτος (που έληξε στις 12 Απριλίου 2019) ΔΕΝ χρειάζεται να επαναλάβετε την αίτησή σας!

Η ήδη κατατεθείσα αίτηση (στην προηγούμενη Προκήρυξη) ενέχει τον ρόλο αίτησης και στην παρούσα προκήρυξη.

Το πρόγραμμα με το οποίο θα μετακινηθείτε (εάν επιλεχθείτε τελικά) είναι καθαρά διοικητικό θέμα που θα το διαχειριστεί το Τμήμα ΔΣΕΕ.

Νέα Προθεσμία Κατάθεσης Δικαιολογητικών!

Τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθενται
ή
ταχυδρομούνται (ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στο
Γραφείο Erasmus+ (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νέο Κτήριο, ισόγειο
έως και Παρασκευή

21 Ιουνίου

2019

10:00-13:00 

κάθε Τρίτη, Τετάρτη
και Πέμπτη

 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Γραφείο Erasmus+
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Λ.  Συγγρού 136,
17671, Καλλιθέα, Ελλάδα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στις συστημένες αποστολές μέσω ταχυδρομείου ή courier
ΜΗΝ αναγράφετε όνομα παραλήπτη στον φάκελο.

Οι συστημένες αποστολές παραλαμβάνονται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο μόνο με την ένδειξη: Γραφείο Erasmus+. Εάν υπάρχει όνομα παραλήπτη δημιουργούνται καθυστερήσεις. Tο όνομα του αποστολέα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει στον φάκελο.

Επικοινωνία με την Πρακτική Άσκηση Erasmus+

email:
placement.erasmus@panteion.gr 
με Ονοματεπώνυμο,
Αριθμό Μητρώου
(αναγράφεται στην ακαδημαϊκή σας ταυτότητα/πάσο)
και Τμήμα Σπουδών
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.