Ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες, υποχρεούνται πρωτίστως να ελέγξουν ότι πληρούν τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια του Τμήματός τους κατά τη στιγμή της μετακίνησής τους, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι εφικτή η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη. 

Δηλαδή, εάν τη χρονική στιγμή που θα κάνετε την αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ΔΕΝ πληροίτε τα Ακαδημαϊκά Κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα Σπουδών σας, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στην Προκήρυξη. Όμως, θα πρέπει να φροντίσετε, όταν πρόκειται να μετακινηθείτε να προσκομίσετε τη Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματός σας πως εγκρίνεται η μετακίνησή σας (πληροίτε δηλαδή τα ακαδημαϊκά κριτήρια).

Σημείωση: Η Βεβαίωση  αυτή μπορεί να χρειαστεί κάποιες ημέρες να εκδοθεί από το Τμήμα Σπουδών σας. Φροντίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σας εγκαίρως, ώστε να τα καταθέσετε εντός της προθεσμίας της Προκήρυξης.

 

Τα Ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν θέσει τα Ακαδημαϊκά Τμήματα για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη είναι τα εξής: 

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όταν θα φύγουν για την πρακτική άσκηση (όχι κατά την υποβολή της αίτησης) 

Προπτυχιακό επίπεδο: 

1. Να είναι φοιτητές/φοιτήτριες από το 3ο έτος φοίτησής τους και μετά (5ο εξάμηνο – 6ο εξάμηνο και 7ο και 8ο εξάμηνο). 

Να έχουν περάσει τα μισά μαθήματα ανά κατηγορία: 

- 6 ΥΠ (Υποχρεωτικά) 

- 4 ΥΕ (Υποχρεωτικά Επιλογής) 

- 10 ΕΕ (Ελεύθερης Επιλογής) 

- 20 Σύνολο επιτυχημένων μαθημάτων 

2. Να έχουν γνώση της γλώσσας του φορέα που θα απασχοληθούν σε επίπεδο τουλάχιστον B2 (πιστοποιημένο).

Μεταπτυχιακό επίπεδο: 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όταν θα φύγουν για την πρακτική άσκηση (όχι κατά την υποβολή της αίτησης). 

 • Να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του 1ο και 2ο εξαμήνου
 • Να έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας του φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν. 

  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα είναι από 3 μήνες και μέχρι 6 μήνες και δεν θα προσμετράται στο χρόνο φοίτησης. 

Διδακτορικό επίπεδο: 

Οι Προϋποθέσεις θα καθορίζονται από τον επιβλέποντα καθηγητή του.

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Προπτυχιακό επίπεδο: οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έξι εξάμηνα σπουδών και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 25 μαθήματα των εξαμήνων αυτών. Απαιτείται άριστη γνώση της γλώσσας επικοινωνίας στον φορέα υποδοχής. 

Μεταπτυχιακό επίπεδο: οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς τα δύο εξάμηνα φοίτησης στο πρόγραμμά τους. 
Απαιτείται άριστη γνώση γλώσσας επικοινωνίας στον φορέα υποδοχής. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία και άλλες ειδικές γνώσεις ή γλωσσομάθεια. 

Διδακτορικό επίπεδο: οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ολοκληρώσει το πρώτο έτος εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής και να έχει υποβληθεί έκθεση αξιολόγησης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. 
Απαιτείται άριστη γνώση γλώσσας επικοινωνίας στον φορέα υποδοχής. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία και άλλες ειδικές γνώσεις ή γλωσσομάθεια.

 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Προπτυχιακό επίπεδο: Η επιτυχής ολοκλήρωση των 6 τουλάχιστον εργαστηρίων κατεύθυνσης από τα οκτώ (8) υποχρεωτικά Εργαστήρια που χρειάζονται οι φοιτητές / φοιτήτριες για τη λήψη του πτυχίου τους. 

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνία και Μέσα".

 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής Προπτυχιακών Φοιτητών/Φοιτητριών στο πρόγραμμα 

 1. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση όσοι προτίθενται να μετακινηθούν όταν θα βρίσκονται στο 6ο, 7ο, και 8ο εξάμηνο σπουδών. Κατ' εξαίρεση μπορούν να εξετασθούν και αιτήσεις φοιτητών που θα βρίσκονται στο 5ο εξάμηνο κατά τη μετακίνησή τους. 
 2. Να έχουν περάσει επιτυχώς 20 τουλάχιστον μαθήματα
 3. Γνώση της γλώσσας του φορέα υποδοχής. 

 

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/Φοιτητριών στο πρόγραμμα 

 1. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων των 2 πρώτων εξαμήνων φοίτησης.

 

Γ. Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων Διδακτόρων στο πρόγραμμα 

 1. Να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής και να έχει υποβληθεί έκθεση αξιολόγησης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
 2. Γνώση της γλώσσας του φορέα υποδοχής.

 

Για την Επιλογή των Φοιτητών/Φοιτητριών θα συνεκτιμηθούν κατά την συνέντευξη:

 1. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων με επιτυχή απόδοση, ο μέσος όρος βαθμολογίας τους, ο αριθμός των οφειλομένων υποχρεωτικών μαθημάτων.
 2. Η γλωσσομάθειά τους (Επίπεδο - Τίτλοι)
 3. Η εργασιακή εμπειρία τους (θέση, εργοδότης, περίοδος) και άλλες ειδικές γνώσεις (π.χ. γνώσεις Η/Υ).
 4. Εμπειρία από ταξίδια στο εξωτερικό (χώρες επίσκεψης, τυχόν συμμετοχή σε ερασμιακό πρόγραμμα κλπ.)

 

Τμήμα Ψυχολογίας

Τα κριτήρια για την επιλογή προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος είναι:

 1. Επιτυχής εξέταση σε ΟΛΑ τα μαθήματα του Α’ και Β’ έτους σπουδών
 2. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
 3. Σε περίπτωση επιλογής ανάμεσα σε φοιτητές/φοιτήτριες που καλύπτουν τα ως άνω, επιπλέον κριτήριο ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους.

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Οι μεταπτυχιακοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο τελευταίο εξάμηνο της πτυχιακής και με την προϋπόθεση να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα Α’ και Β’ εξαμήνου.

Για να λάβετε τη Βεβαίωση επιλεξιμότητας από το Τμήμα Ψυχολογίας, ώστε να μπορέσετε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα, στέλνετε αίτημα με e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος με το ονοματεπώνυμό και τον αριθμό μητρώου σας (αναγράφεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητά σας/ πάσο) και διευκρινίζοντας πως πρόκειται για Πρακτική Άσκηση με το Πρόγραμμα Erasmus+.

 

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Προπτυχιακό Επίπεδο 

Οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες θα πρέπει:

 • να είναι στο πέμπτο (Ε΄) εξάμηνο σπουδών και άνω,
 • να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέχρι το Ε΄ εξάμηνο, δηλαδή να έχουν επιτύχει στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων
 • να έχουν γνώση της γλώσσας του φορέα υποδοχής.

Μεταπτυχιακό επίπεδο 

Η πρακτική άσκηση έχει προαιρετικό χαρακτήρα και θα πρέπει να είναι τρίμηνης χρονικής διάρκειας.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει:

 • να βρίσκονται στο τέταρτο εξάμηνο (Δ΄) φοίτησης,
 • να έχουν γνώση της γλώσσας του φορέα υποδοχής
 • να υπάρχει συνάφεια της πρακτικής άσκησης με το θέμα της διπλωματικής εργασίας τους.

Διδακτορικό επίπεδο: 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει :

 • να έχουν τουλάχιστον ολοκληρώσει το πρώτο έτος εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής και να έχει υποβληθεί έκθεση αξιολόγησης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 
 • να έχουν γνώση της γλώσσας του φορέα υποδοχής.

Για τους υποψήφιους διδάκτορες, υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση είναι και ο επιβλέπων καθηγητής της διδακτορικής διατριβής.

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Προπτυχιακό επίπεδο: Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση του 8ου εξαμήνου σπουδών – Προϋπόθεση συμμετοχής η επιτυχής παρακολούθηση 12 Υποχρεωτικών μαθημάτων και η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας.

 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Προπτυχιακό επίπεδο: Δικαιούνται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 

 • Φοιτητές/Φοιτήτριες από το 3ο έτος σπουδών. 
 • Φοιτητές/Φοιτήτριες που έχουν περάσει το 70% των υποχρεωτικών μαθημάτων του 1ου και του 2ου έτους, δηλαδή 17 υποχρεωτικά μαθήματα. 
 • Φοιτητές/Φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει χρόνο σπουδών μεγαλύτερο από το μισό πέραν του υποχρεωτικού χρόνου φοίτησης (οκτώ συν τέσσερα (8+4) εξάμηνα) και έχουν συγκεντρώσει περισσότερο από το μισό του συνόλου των ΔΜ που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτές οι ΔΜ της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας. 

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες που θα υποστηρίξουν το Σεπτέμβριο τη διπλωματική τους εργασία, μετά από βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής (ότι έχουν ολοκληρώσει τη διπλωματική εργασία κατά το μεγαλύτερο μέρος της) και μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο

Διδακτορικό επίπεδο: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι προσκομίσουν βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής

 

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος θα πρέπει να βρίσκονται στο 4ο και 5ο έτος Σπουδών κατά τη στιγμή της αίτησης στην αντίστοιχη Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση Erasmus+.

 

 

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences