Οδηγίες Μετακίνησης Προσωπικού για Επιμόρφωση στην Ευρώπη

Πριν την Αναχώρηση για το εξωτερικό:

Οι αιτηθέντες προς μετακίνηση για Επιμόρφωση θα πρέπει, πριν αναχωρήσουν στο εξωτερικό, να υποβάλλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής έγγραφα:
 1. Επιστολή Αποδοχής (acceptance letter) από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
  Για κάθε μετακίνηση διοικητικού υπαλλήλου θα πρέπει να υπάρχει η  σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Erasmus ύστερα από συνέντευξη με τον διοικητικό υπάλληλο, στην οποία ο διοικητικός υπάλληλος
  α) θα προβάλλει το αίτημά του, αφού προηγουμένως έχει λάβει επιστολή αποδοχής (acceptance letter) από τον φορέα υποδοχής και την οποία θα έχει υποβάλλει στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε.
  β) θα τεκμηριώνει τη συνάφεια του αντικειμένου εργασίας του με την προς επιμόρφωση μετακίνησή του στο Ίδρυμα υποδοχής.

  Εν συνεχεία, αν εγκριθεί το αίτημά τους από την επιτροπή Erasmus, υποβάλλουν τα παρακάτω πριν την αναχώρησή τους:

 2. Άδεια απουσίας για την περίοδο επιμόρφωσης υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας όπου υπάγεται ο μετακινούμενος.

 3. Παραστατικά εισιτηρίων: αποστολή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 4. Οι μετακινούμενοι για επιμόρφωση οφείλουν να ενημερώνουν και να λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού συντονιστή της συμφωνίας στο πλαίσιο της οποίας επιθυμούν να μετακινηθούν. Ο αρμόδιος ακαδημαϊκός συντονιστής υποχρεούται να αποστείλει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα ΔΣΕΕ, προκειμένου να βεβαιώσει τη σύμφωνη γνώμη του για τη συγκεκριμένη κινητικότητα (πίνακας πανεπιστημίων). Για πληροφορίες για Staff Week μπορείτε να επισκέπτεστε το αντίστοιχο μενού στην ιστοσελίδα μας.

 5. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας (σε 4 αντίτυπα). Η σύμβαση υποβάλλεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε. και μεταβιβάζεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και για υπογραφή της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας του Πανεπιστημίου.
    
 6. Σχέδιο Εργασίας (Training Agreement). Το Σχέδιο Εργασίας αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης. Το έγγραφο αυτό πρέπει να υπογραφεί από την Αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος Προέλευσης και Υποδοχής. Για την υπογραφή του από το Πανεπιστήμιο Προέλευσης (Πάντειο), κατατίθεται το έγγραφο στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. με πρωτότυπη υπογραφή του μετακινουμένου και υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος Erasmus+. Μετά αποστέλλεται "σκαναρισμένο" στο Ίδρυμα Υποδοχής για έγκριση και επιστρέφεται στο Ίδρυμα Προέλευσης, επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 7. Φόρμα ατομικών στοιχείων. Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται με πολλή προσοχή (Προσοχή το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.) και είναι απαραίτητο για την πληρωμή. Να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ή αντίστοιχο έγγραφο της τράπεζας με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (Ονοματεπώνυμο κατόχου του τραπεζικού λογαριασμού, Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, Κωδικό ΙΒΑΝ, Επωνυμία Τράπεζας, BIC ή SWIFT Number), όπου θα κατατεθεί η προβλεπόμενη επιχορήγηση (σελίδα/εκτύπωση με στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού).

 

Μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό:

Τα μέλη του διδακτικού / διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα τα εξής έγγραφα σύμφωνα με την εκάστοτε προθεσμία που θέτει το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε. Ε.:
 1. Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής (πρωτότυπη εις διπλούν) στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση, όπου θα αναφέρεται ότι ο μετακινούμενος πραγματοποίησε κινητικότητα επιμόρφωσης Erasmus+, οι ημερομηνίες και η διάρκεια της περιόδου επιμόρφωσης στο εξωτερικό.

 2. Παραστατικά εισιτηρίων: κάρτες επιβίβασης (boarding passes), φωτοαντίγραφα θεώρησης για μετακινούμενους που χρειάζονται άδεια εισόδου (visa). Τα παραστατικά απαιτούνται μόνο ως αποδεικτικό της κινητικότητας.

  Προσοχή! Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. Το ποσό ανά κλίμακα χιλιομετρικής απόστασης εδώ.
   
 3. Με τη λήξη της κινητικότητας λαμβάνετε με e-mail, αυτόματα από το σύστημα σύνδεσμο, όπου συμπληρώνετε την Έκθεση (Erasmus Participant Report) σε μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου από την Ε.Ε. H υποβολή της Έκθεσης Επιμόρφωσης είναι προαπαιτούμενη για την καταβολή της Β' δόσης της επιχορήγησής σας. Συμπληρώνετε και υποβάλετε (submitηλεκτρονικά την Έκθεση. Εν συνεχεία, ή την προωθείτε στο e-mail του Τμήματός μας ή την  εκτυπώνετε και την καταθέτετε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν λάβετε το e-mail-πρόσκληση (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ενημερώστε μας αφού ελέγξτε και τον φάκελο των ανεπιθύμητων (spam/junk).

 4. Εκτός από τα παραπάνω, οι διοικητικοί υπάλληλοι θα υποβάλλουν και αναλυτική έκθεση των πεπραγμένων κατά την περίοδο επιμόρφωσής τους.

Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω, μέρος ή ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας θα επιστρέφεται.

Recognition Mobility Achievements

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων

STA: Διδασκαλία,
STT: Επιμόρφωση

Αίτηση - Έντυπα Επιμόρφωσης (STT)

 

 1. Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας για Επιμόρφωση (STT).

  Πρόγραμμα 2021 
  (MS Word Doc

 2. Σχέδιο Εργασίας (MS Word Doc
  Mobility Agreement Staff Mobility For Training  

 3. Φόρμα ατομικών στοιχείων. (MS Word Doc)

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: 

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στα e-mail: 

outgoing.erasmus@panteion.gr

incoming.erasmus@panteion.gr

international.exchange@panteion.gr

placement.erasmus@panteion.gr

dept_iro.erasmus@panteion.gr 

Διεύθυνση

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα 

Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου.