Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προκήρυξης για Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη 2019 - 2020

Αποτελέσματα επιλεγέντων φοιτητών/τριών για μετακίνηση για Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 Σύμφωνα με την από 21.3.19 απόφαση της Επιτροπής Erasmus+, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Ο συνημμένος πίνακας έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα, την Επιτροπή Erasmus+ και τα ακαδημαϊκά Τμήματα. Ως εκ τούτου, με βάση τα μόρια που έχει συγκεντρώσει ο κάθε φοιτητής, για το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, προτάσσονται οι κινητικότητες με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων. Σύμφωνα με τα δεδομένα της χρηματοδότησης από το προηγούμενο έτος και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΙΚΥ δεν μας έχει γνωστοποιήσει το ακριβές ποσό χρηματοδότησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε πρώτη φάση θα χρηματοδοτηθούν άμεσα οι πρώτοι 220 επιλεγέντες φοιτητές/φοιτήτριες και οι υπόλοιποι θα ενημερωθούν για την πορεία της χρηματοδότησής τους μετά την τελική έγκριση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Σημειώνεται ότι όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές, ανεξάρτητα εάν χρηματοδοτηθούν στην πρώτη ή σε επόμενες φάσεις υλοποίησης του Προγράμματος, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται τόσο από το Πανεπιστήμιο Προέλευσης όσο και από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής για την υλοποίηση της κινητικότητας. Δίνεται οδηγία να μην προβούν σε καμία οικονομικής φύσεως δέσμευση (εισιτήρια, στέγαση, κλπ.) προτού ενημερωθούν εγγράφως από το Τμήμα ΔΣΕΕ ότι έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε ενέργειά τους σχετίζεται με οικονομική επιβάρυνσή τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους.

3. Οι φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια (ακαδημαϊκά του Τμήματός τους ή γλωσσικά), δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την κινητικότητά τους εάν δεν καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντίστοιχο δικαιολογητικό, εντός της ορισθείσας από το Τμήμα ΔΣΕΕ προθεσμία.

4. Είναι σαφές ότι οι επιλεγέντες φοιτητές, που έχουν καταθέσει εκπρόθεσμη αίτηση, έχουν χαμηλή προτεραιότητα σε σχέση με τους συναδέλφους τους με εμπρόθεσμες αιτήσεις, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι είναι δυνατόν να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων από τους φοιτητές με εμπρόθεσμη αίτηση.

Μετά την αποδοχή της τοποθέτησής σας και εντός των προσεχών ημερών, θα σας κοινοποιηθεί το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλουμε στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής σας, με το οποίο θα τους ανακοινώνουμε το όνομά σας (nomination e-mail). Eκείνοι, με τη σειρά τους, θα σας στείλουν το ενημερωτικό υλικό. 

Προκειμένου να πληροφορηθείτε περαιτέρω για τις διαδικασίες που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε για τη μετακίνησή σας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, θα πρέπει να παραστείτε στην ενημερωτική συνάντηση που θα οργανώσει το Τμήμα μας, για την οποία θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα και με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας (erasmus.panteion.gr).

Σημείωση: Όποιος από εσάς επιθυμεί να μετακινηθεί διαφορετικό διάστημα από αυτό που σημειώνεται, θα πρέπει να μας αποστείλει mail μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του. Σημειώνετε ότι για τους φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια γλώσσας του Πανεπιστημίου Υποδοχής τους, θα πρέπει να μετακινηθούν εαρινό εξάμηνο, προκειμένου να έχουν το χρόνο να μας καταθέσουν το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Τελικός Κατάλογος Επιλεγέντων για Σπουδές Erasmus+ στην Ευρώπη 2019-2020

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences