6. Επαναληπτική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων στα οποία εξεταστήκατε επιτυχώς από το Ακαδημαϊκό Τμήμα προέλευσής σας, έχετε το δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που σας επιτρέπει το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων για τα οποία δε λάβατε προβιβάσιμο βαθμό στις εξετάσεις του Ιδρύματος υποδοχής του εξωτερικού (αρχή της ίσης μεταχείρισης για όλους τους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου).

Ο συνολικός αριθμός των δηλωμένων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων που αντιστοιχήθηκαν, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου.

Η συμπληρωματική δήλωση μαθημάτων υποβάλλεται στο αντίστοιχο Ακαδημαϊκό Τμήμα ή απευθείας στη Μηχανογραφική Υπηρεσία του Παντείου Πανεπιστημίου εντός της ορισθείσας προθεσμίας μετά από σχετική ανακοίνωση ή προφορική ενημέρωση που παρέχεται από την Γραμματεία του Ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι. Για τη διαδικασία της δωρεάν χορήγησης των αντίστοιχων συγγραμμάτων θα πρέπει να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματός σας και στο Τμήμα Δημοσιευμάτων.

Contact us

Department of International Relations & European Union

Admission hours:

Tuesday to Thursday

10:00 - 13:00

The Department's Administration remains closed on Greek public holidays and any other day set by the Senate. In special circumstances, the Dept's Administration opening hours may change & an announcement is made available at the Dept's site & Social Media. 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences