Έγγραφα Μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη (Αναχώρησης και Επιστροφής)

A. Έγγραφα Αναχώρησης

Τα απαραίτητα έγγραφα (συνολικά 6) που καταθέτετε (ολοκληρωμένα*) στο Τμήμα μας τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την αναχώρηση σας για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη στην ημερομηνία που θα ορίσει το Γραφείο Erasmus+ του Παντείου Πανεπιστημίου) είναι:

1. Σύμβαση Επιχορήγησης για Πρακτική Άσκηση: το έντυπο αυτό αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους επιλεγέντες φοιτητές / φοιτήτριες. Για την αναχώρησή σας χρειάζονται 4 συμπληρωμένες Συμβάσεις (4 αντίτυπα). Στην κάθε Σύμβαση η υπογραφή σας πρέπει να είναι χειρόγραφη (όχι φωτοτυπία ή scan). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είστε απολύτως υπεύθυνοι / υπεύθυνες για τη σωστή συμπλήρωση ΟΛΩΝ των στοιχείων σας στη Σύμβασή σας. Τυχόν λάθη δημιουργούν καθυστερήσεις στην καταβολή της επιχορήγησής σας!

2. Learning Agreement for Traineeship (before Mobility) και αυτό το έντυπο αποστέλλεται ηλεκτρονικά μόνο στους επιλεγέντες φοιτητές/φοιτήτριες. Συμπληρώνεται και από τον Φορέα Πρακτικής Άσκησης στα αντίστοιχα πεδία-πίνακες. (Δίνονται αναλυτικές οδηγίες).


Βρείτε τον International Standard Classification of Education (ISCED) που αντιστοιχεί στο Τμήμα Σπουδών (PDF) σας.

Τον συμπληρώνετε στα αντίστοιχα πεδία της Σύμβασης Επιχορήγησης και του Learning Agreement for Traineeship.


3. Scan (σε αρχείο PDF) της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) Διαβάστε εδώ την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. 
Κάνοντας αίτηση στον ασφαλιστικό σας φορέα για την ΕΚΑΑ λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης της ΕΚΑΑ, το οποίο, αμέσως μόλις το παραλάβετε πρέπει να στείλετε στο γραφείο μας με e-mail (σε αρχείο PDF) αλλά και να το καταθέσετε τυπωμένο στον ατομικό σας φάκελο. Όταν θα παραλάβετε την κάρτα σας, είναι υποχρεωτικό να την στείλετε επίσης με e-mail και να προσκομίσετε μία φωτοτυπία της, διότι το προσωρινό έγγραφο λήγει σε έναν μήνα από την έκδοσή του.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/elektronikes-yperesies-gia-asphalismenoys μπορείτε να εκδώσετε το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης της ΕΚΑΑ ακολουθώντας τα απλά βήματα της πλατφόρμας e-ΕΦΚΑ:


Είναι σαφές πως πρέπει να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της κινητικότητά σας. 

Στις περιπτώσεις που η Ε.Κ.Α.Α. δεν έχει ισχύ (όπως στα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) τότε είναι υποχρεωτικό να καλύπτεστε από ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Συνιστάται επίσης, η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α., όπως στις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας λήγει κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό, υποχρεούστε να υπογράψετε εξουσιοδότηση (Υπεύθυνη Δήλωση) σε συγγενικό / προσφιλές σας πρόσωπο, ώστε να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την ανανέωση της Ε.Κ.Α.Α. σας κατά το διάστημα, που ήδη θα απουσιάζετε στο εξωτερικό λόγω της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση.

Είναι απαραίτητο να καλύπτεστε από την Ασφάλισή σας για
ολόκληρο το χρονικό διάστημα της Πρακτικής σας Άσκησης! 

Με την αίτησή σας για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) παραλαμβάνετε από τον ασφαλιστικό σας φορέα το προσωρινό έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της ΕΚΑΑ και ο λογικός αριθμός της (Νο 8).

Αυτό τον αριθμό (80300…) συμπληρώνετε στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας 6 της Σύμβασης Επιχορήγησής σας. 

Το έγγραφο αυτό, πρέπει να μας το στείλετε με e-mail σε αρχείο PDF αμέσως μόλις το παραλάβετε και να το καταθέσετε στον ατομικό σας φάκελο. Το προσωρινό έγγραφο λήγει ένα μήνα από την έκδοσή του.

Σύνδεσμος για την Υπεύθυνη Δήλωση και Εξουσιοδότηση (πατήστε εδώ)

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Σε περίπτωση που δεν είστε ή δεν γνωρίζετε εάν είστε ασφαλισμένοι/-νες απευθύνεστε άμεσα στο γραφείο μας ή στην Μέριμνα του Παντείου Πανεπιστημίου (Κ.Ε.ΦΟΙ.) έχοντας μαζί σας το ΑΜΚΑ σας. 

Σε περίπτωση που έχετε ξεπεράσει το 24ο έτος και είστε έως 26 ετών, ή πρόκειται να γίνετε 24 ετών κατά τη διάρκεια της μετακίνησής σας, είστε άνεργοι, άγαμοι και προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές, ενημερώνετε το γραφείο μας το συντομότερο. Δείτε το σχετικό ΦΕΚ Α 56 2018 και συγκεκριμένα το Άρθρο 22 (σελίδα 7373) για την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη που σας αφορά.


4. Υποχρεωτική Ιδιωτική Ασφάλεια (αποστολή με e-mail σε αρχείο PDF) που αφορά: 

α) Ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και 

β) Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος. (ενδεικτικά παρατίθεται το εξής πρότυπο)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι απαραίτητο να καλύπτεστε από την Ασφάλισή σας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της Πρακτικής σας Άσκησης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες εκδίδουν και τις απαραίτητες Βεβαιώσεις Ασφάλειας στα αγγλικά (Insurance certificates), καθώς τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι στα ελληνικά. Ενδεικτικά παραθέτουμε τους τίτλους των υποχρεωτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων στα αγγλικά (χωρίς όμως να είναι αυτοί οι τίτλοι δεσμευτικοί) Insurance Policy against bodily injuries or death & Material damage to third parties caused by negligent omissions. Τους αριθμούς ασφαλιστηρίων συμβολαίων και το όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας τα συμπληρώνετε στα αντίστοιχα πεδία της σελίδας 7 της Σύμβασής σας.


5. Scan σε αρχείο PDF της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Τραπέζης όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού (στο όνομά σας) και το ΙΒΑΝ, BIC (για να κατατεθούν τα χρήματα της υποτροφίας). Καταθέτε 2 εκτυπωμένα αντίτυπα του τραπεζικού σας λογαριασμού στον φάκελό σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε τραπεζικό βιβλιάριο, στέλνετε σε αρχείο PDF επίσημο έγγραφο της τράπεζας ή εκτύπωση οθόνης (screenshot* μόνο από Η/Υ ή laptop) που περιλαμβάνει τα 5 απαραίτητα στοιχεία: 

  1. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
  2. Κωδικός ΙΒΑΝ
  3. Κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού
  4. Επωνυμία Τράπεζας
  5. BIC ή SWIFT Number

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συμπληρώνετε πολύ προσεκτικά όλα τα τραπεζικά σας στοιχεία (5) στη δεύτερη σελίδα της Σύμβαση Επιχορήγησής σας.

Τυχόν λάθη δημιουργούν καθυστερήσεις στην καταβολή της επιχορήγησής σας!


6. Φόρμα ατομικών στοιχείων MS Word (είναι το πρώτο έγγραφο που καταθέτετε, -μετά το Letter of Acceptance- για να ανοίξει ο φάκελος της μετακίνησής σας). Καταθέτε 2 εκτυπωμένα αντίτυπα των Ατομικών σας στοιχείων.

Παρακαλώ συμπληρώστε ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία σας σε όλα τα έγγραφα! 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είστε απολύτως υπεύθυνοι / υπεύθυνες για τη σωστή συμπλήρωση ΟΛΩΝ των στοιχείων σας στα έγγραφά σας. 
Τυχόν λάθη δημιουργούν καθυστερήσεις στην καταβολή της επιχορήγησής σας!

 

ΣημείωσηΠριν την αναχώρηση σας θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε υποβληθεί σε online τεστ αξιολόγησης γλώσσας
Όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες από την 1/1/2015 είναι υποχρεωμένοι/-νες να υποβληθούν σε τεστ αξιολόγησης γλώσσας 
πριν την αναχώρηση τους για πρακτική άσκηση καθώς και κατά την επιστροφή τους. 
Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης online γλωσσικά μαθήματα

* ΠΡΟΣΟΧΗ! screenshots από κινητά και φωτογραφίες των εγγράφων σας δεν γίνονται αποδεκτά! 


Confirmation of Arrival

Εντός τριών ημερών από την άφιξή σας στον φορέα και έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης θα πρέπει να στείλετε στο γραφείο μας με e-mail το Confirmation of Arrival (εδώ κατεβάζετε το αρχείο: MS Word ή PDF). 

Το πρωτότυπο θα το καταθέσετε στον ατομικό σας φάκελο, το αργότερο έναν μήνα από την επιστροφή σας (μετά τη λήξη της κινητικότητάς σας) μαζί με τα πρωτότυπα έγγραφα επιστροφής.


B. Έγγραφα και "υποχρεώσεις" επιστροφής από την Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη (είναι σημαντικό να τα διαβάσετε πριν την αναχώρησή σας!).

 

 

Admission hours

Department of International Relations & European Union

The admission in our Office for students, Professors and administrative staff will be

ONLY by appointment via e-mail: erasmus-iro@panteion.gr

Η εξυπηρέτηση Φοιτητών/Φοιτητριών, Μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

MONO κατόπιν ραντεβού στο e-mail: erasmus-iro@panteion.gr και για Πρακτική Άσκηση: placement@panteion.gr  

 

Find us!

136 Syngrou Av., Athens 176 71 Greece

Groundfloor of the New Building
of Panteion University of Social & Political Sciences